Ford Focus Sedan

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text și foto: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu

Teh­no­lo­gia no­u­lui Focus ia for­ma unui sedan ele­gant.

Exa­ge­rând puțin și fă­ră a lua în cal­cul alte con­ti­nen­te ale lu­mii, pu­tem spu­ne că Ford pro­du­ce o mași­nă doar pen­tru noi, ro­mânii. Pen­tru că, din toa­tă Eu­ro­pa, doar noi pri­mim ver­si­u­nea în pa­tru uși a lui Focus. No­ul bes­tsel­ler se pre­zin­tă ca o va­rian­tă mai ele­gan­tă, cu un por­tba­gaj ge­ne­ros, ca­re păs­tre­a­ză toa­te teh­no­lo­gi­i­le ino­va­toa­re ale no­u­lui Focus.

Fra­nța a câști­gat Cu­pa Mon­dia­lă, s-a năs­cut Goo­gle, o sta­gia­ră pe nu­me Mo­ni­ca Le­win­ski a de­venit fai­moa­să, iar Ford a lan­sat Focus. Toa­te s-au întâmplat în 1998. Iar în ace­lași an, în Ro­mânia, Da­cia toc­mai lan­sa ul­ti­ma evo­luție a unei plat­for­me ve­chi de 20 de ani: 1310 CN4, zi­să și „Zâmbe­tul lui Ili­es­cu“. O for­mă de tris­tă amin­ti­re, ca­re ne-a se­di­men­tat și mai mult ide­ea că mași­ni­le tre­bu­ie să ai­bă trei vo­lu­me. Așa că, în timp ce alte po­poa­re mai ves­ti­ce opte­a­ză pen­tru hat­chbac­kuri, noi, ro­mânii, pre­fe­răm și astă­zi se­da­nu­ri­le.

Drept ur­ma­re, sun­tem sin­gu­ra ța­ră eu­ro­pe­a­nă ca­re pri­mește ver­si­u­nea sedan a no­u­lui Ford Focus. În rest, ace­as­tă ca­ro­se­rie se va mai vi­ne doar prin Asia și în SUA, alte do­uă re­gi­uni iu­bi­toa­re de „li­mu­zi­ne“.

O ex­ten­sie fă­ră com­pro­mi­suri

Fi­ind un mo­del de­ri­vat din­tr-un hat­chback, no­ul Focus Sedan are un de­sign neaștep­tat de echi­li­brat, sin­gu­rii ca­re îi tră­de­a­ză ori­gi­ni­le fi­ind mon­ta­nții pos­te­ri­ori su­pra­di­men­si­o­nați. Ba mai mult, for­ma sto­pu­ri­lor, pe ca­re mu­lți au cri­ti­cat-o la hat­chback, se po­tri­vește mai bi­ne pe por­tba­ga­jul ver­si­u­nii cu pa­tru uși, iar de­nu­mi­rea mo­de­lu­lui scri­să cen­tral, cu ca­rac­te­re mari îi con­fe­ră un plus de pres­ta­nță.

Zo­na fron­ta­lă a lui Focus Sedan es­te si­mi­la­ră cu cea de la hat­chback. În tim­pul ca­re s-a scurs de la pre­zen­ta­re am avut ce­va ră­gaz să di­ge­răm no­ul de­sign Ford, iar mo­de­lul tes­tat, în echi­pa­rea Ti­ta­ni­um, chiar era o apa­riție re­mar­ca­bi­lă.

Deși se­da­nu­ri­le com­pac­te sunt de mul­te ori mo­de­le low-cost, con­stru­i­te în uzi­ne un­de mâna de lu­cru es­te mai ief­ti­nă (cum e ca­zul lui Re­nault, ca­re pro­du­ce se­da­nul în Tur­cia), la Focus nu s-a re­curs la astfel de mă­suri. Mo­de­lul din ima­gini es­te pro­dus la uzi­na de la Saar­lo­u­is, Ger­ma­nia, ală­turi de va­rian­te­le hat­ch și ST. În con­se­ci­nță, ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor și a fi­ni­sa­je­lor e ri­di­ca­tă, iar toa­te do­tă­ri­le sunt dis­po­ni­bi­le și pen­tru sedan. Noi­le fa­ruri LED adap­ti­ve, sis­te­mul cru­i­se con­trol adap­tiv cu fun­cție de frâna­re și me­nți­ne­re ac­ti­vă a mașini pe ban­da de cir­cu­lație, frâna­rea au­to­no­mă în caz de im­pact și fun­cția de oco­li­re au­to­ma­tă a ob­sta­co­le­lor sunt lu­cruri pe ca­re le-am re­gă­sit la mo­de­lul tes­tat și ca­re de­mon­stre­a­ză cât de ac­ce­si­bi­le au de­venit aces­te teh­no­lo­gii în pre­zent.

Mai ma­re, dar mai puțin prac­tic

Cea de-a pa­tra ge­ne­rație a lui Focus Sedan a cres­cut în di­men­si­uni com­pa­ra­tiv cu pre­ce­den­ta, având o lun­gi­me de 4647 mm (față de 4534, în tre­cut). Am­pa­ta­men­tul de 2700 mm es­te iden­tic cu al ver­si­u­nii hat­chback, di­fe­re­nța con­sti­tu­ind-o con­so­la pos­te­ri­oa­ră, ca­re mă­soa­ră 1038 mm (769, la hat­ch). Asta înse­am­nă că spați­ul pen­tru pi­ci­oa­re­le pa­sa­ge­ri­lor din spa­te e și el iden­tic, 918 mm, o va­loa­re foar­te bu­nă din start, Focus fi­ind unul din­tre ce­le mai spați­oa­se mo­de­le com­pac­te pen­tru cei de pe ban­che­tă. To­tuși, per­soa­ne­le înal­te se vor si­mți res­tri­cți­o­na­te în zo­na ca­pu­lui și în ca­zul se­da­nu­lui, sin­gu­rul ca­re le ofe­ră mai mult loc fi­ind bre­a­kul ST.

La pri­ma ve­de­re, vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui es­te im­pre­si­o­nant, Fo­cu­sul cu pa­tru uși pu­tând să tran­spor­te până la 1650 de li­tri de... ori­ce, atât timp cât obi­ec­te­le sunt su­fi­ci­ent de mici

pen­tru a pu­tea fi in­tro­du­se prin gu­ra de încăr­ca­re ca­re mă­soa­ră pe înă­lți­me doar 469 mm și su­fi­ci­ent de ușoa­re pen­tru a pu­tea fi ri­di­ca­te 664 mm, cât es­te înă­lți­mea pra­gu­lui de încăr­ca­re. Din punc­tul de ve­de­re al ac­ce­su­lui la por­tba­gaj, hat­chbac­kul stă mai bi­ne, iar de ST, nici nu mai vor­bim.

In­te­ri­or cu de toa­te

Des­pre ha­bi­ta­clul lui Focus, am mai spus și în nu­me­re­le an­te­ri­oa­re, când am tes­tat ver­si­u­nea hat­chback, iar aces­ta es­te si­mi­lar și la va­rian­ta sedan. Pla­nșa de bord re­de­se­na­tă are un de­sign con­ser­va­tor și fa­ce o im­pre­sie bu­nă din punc­tul de ve­de­re al ca­li­tății. Cu toa­te aces­tea, une­le ma­te­ria­le de la ba­za tu­ne­lu­lui me­dian nu sunt la fel de plă­cu­te la atin­ge­re pre­cum ce­le din zo­ne­le su­pe­ri­oa­re ale bor­du­lui. Din fe­ri­ci­re, au fost păs­tra­te bu­toa­ne­le cla­si­ce pen­tru fun­cți­i­le de cli­ma­ti­za­re și încăl­zi­re, așa că er­go­no­mia es­te bu­nă, iar tem­pe­ra­tu­ra poa­te fi re­gla­tă ra­pid. Inter­fața mul­ti­me­dia e asi­gu­ra­tă de ecra­nul de 8 in­chi al sis­te­mu­lui Ford Sync 3, ca­re ara­tă ca un iPad înfipt în zo­na su­pe­ri­oa­ră a con­so­lei cen­tra­le. Răs­pun­sul sis­te­mu­lui la co­men­zi es­te ra­pid, însă gra­fi­ca nu ara­tă foar­te mo­dern. Co­nec­ti­vi­ta­tea cu te­le­foa­ne­le mo­bi­le fun­cți­o­nea­ză foar­te bi­ne, fun­cția Apple Ca­rPlay afișând me­ni­ul dis­po­zi­ti­vu­lui pe tot ecra­nul.

Po­ziția la vo­lan e con­for­ta­bi­lă, iar pla­ja lar­gă de re­gla­je pen­tru vo­lan și scaun îi va aju­ta pe toți șo­fe­rii să-și gă­se­as­că po­ziția ide­a­lă, in­di­fe­rent de di­men­si­uni. În echi­pă­ri­le de top, în câmpul vi­zual al ce­lui de la vo­lan exis­tă și un he­ad-up dis­play ca­re ofe­ră in­for­mații ese­nția­le pen­tru con­dus și ca­re, se lau­dă Ford, se ve­de per­fect și prin­tr-o pe­re­che de oche­lari po­la­ri­zați.

Mo­to­rul-mi­nu­ne

Sub ca­po­tă se afla bi­ne-cu­nos­cu­tul pro­pul­sor 1.0 EcoBoost, ca­re a câști­gat de cinci ori pre­mi­ul „Engi­ne of the Ye­ar“la ca­te­go­ria sub un li­tru. Aces­ta es­te în con­ti­nua­re o mi­nu­ne a teh­no­lo­gie mo­der­ne, ver­si­u­nea de 125 CP de pe Focus având re­sur­se ge­ne­roa­se și un răs­puns bun la ac­ce­le­rație ime­diat ce tre­ce de 2000 rpm. Și deși es­te mai zgo­mo­tos de­cât ri­va­lul Eco TSI de la VW (ca­re i-a și fu­rat co­roa­na în 2018), su­ne­tul său e plă­cut, gu­tu­ral, am­pli­fi­când par­că și mai mult sen­zația de per­for­ma­nță. O im­pre­sie bu­nă fa­ce și tran­smi­sia ma­nua­lă cu șa­se ra­poar­te, ca­re are o eta­ja­re in­spi­ra­tă și es­te plă­cu­tă în uti­li­za­re, chiar da­că une­ori mai „agață“la tre­ce­rea între trep­te­le 2 și 3.

La drum, Fo­cu­sul cu pa­tru uși es­te un com­pa­ni­on plă­cut, fie că

vor­bim des­pre mer­sul pe au­tos­tra­dă, fie de par­cur­ge­rea unui drum vi­ra­jat. Di­re­cția in­ci­si­vă es­te cea mai bu­nă din seg­ment, tre­nul de ru­la­re echi­li­brat lu­cre­a­ză si­le­nți­os și amor­ti­ze­a­ză de­ni­ve­lă­ri­le, iar ade­re­nța și com­por­ta­men­tul pre­vi­zi­bil în vi­ra­je îi con­fe­ră mul­tă încre­de­re ce­lui de la vo­lan. Evi­dent, ver­si­u­ni­le cu pun­te spa­te in­de­pen­den­tă (mo­to­rul EcoBoost de un li­tru dis­pu­ne de o so­luție se­mi­ri­gi­dă cu ba­re de tor­si­u­ne) au o sta­bi­li­ta­te mai bu­nă pe zo­ne­le cu de­ni­ve­lări, însă în 90% din timp, în fo­lo­si­nța co­ti­dia­nă, nu se sim­te ni­cio di­fe­re­nță. Și an­ti­fo­na­rea es­te un as­pect pen­tru ca­re Ford me­ri­tă lau­de, ni­ve­lul de zgo­mot in­te­ri­or ră­mânând re­dus până la vi­te­ze­le de au­tos­tra­dă. Un­de, apro­po, no­ul Focus se poa­te con­du­ce aproa­pe sin­gur.

Cri­ti­ca­te la hat­chback, blo­cu­ri­le op­ti­ce pos­te­ri­oa­re se in­te­gre­a­ză mai bi­ne în de­sig­nul se­da­nu­lui.

Pla­nșa de bord are un de­sign con­ser­va­tor, ce­ea ce fa­ce ca er­go­no­mia co­men­zi­lor să fie foar­te na­tu­ra­lă. Ca­li­ta­tea fi­ni­sa­je­lor es­te bu­nă, iar do­tă­ri­le dis­po­ni­bi­le, nu­me­roa­se.

Ford Sync 3 in­te­gre­a­ză fun­cții de mir­ro­ring pen­tru te­le­foa­ne­le mo­bi­le.

La 8 ani de la de­but, mo­to­rul 1.0 EcoBoost es­te în con­ti­nua­re mi­nu­nat, cu re­sur­se neaștep­ta­te de pu­te­re.

Ca­po­ta scur­tă fa­ce ca des­chi­de­rea por­tba­ga­ju­lui să fie mi­că, îngreu­nând in­tro­du­ce­rea obi­ec­te­lor vo­lu­mi­noa­se.

Deși are ace­lași am­pa­ta­ment ca ver­si­u­nea hat­chback, se­da­nul pa­re mai alun­git da­to­ri­tă con­so­lei spa­te ex­tin­se cu 26 cm.

Cu­tia ma­nua­lă cu șa­se ra­poar­te are o eta­ja­re bu­nă, însă ti­mo­ne­ria „agață“une­ori.

In­stru­men­ta­rul de bord es­te cla­sic și ușor de ci­tit, iar în cen­tru se gă­sește un ecran co­lor mul­ti­fun­cți­o­nal.

Spați­ul pen­tru pi­ci­oa­re­le pa­sa­ge­ri­lor de pe ban­che­tă es­te bun, însă cei mai îna­lți se vor si­mți înghe­su­iți în zo­na ca­pu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.