Da­cia Dus­ter Pick-Up

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Da­ni­el But­na­riu Foto: Adrian Cob­zașu, Rom­tu­rin­gia

Pick-upul pro­dus de Rom­tu­rin­gia es­te un ve­hi­cul uti­li­tar și prac­tic.

Dez­vol­tat pe ba­za unor ce­ri­nțe prag­ma­ti­ce, con­cep­tul Dus­te­ru­lui Pick-Up s-a ma­tu­ri­zat în timp, cu­ce­rind un loc im­por­tant în ga­ma Da­cia, astfel că no­ua ge­ne­rație își fa­ce apa­riția anul aces­ta în re­pre­zen­ta­nțe­le măr­cii, cu toa­te că es­te puțin pro­ba­bil să de­vi­nă un mo­del de ma­să. Ce­ea ce nu e nea­pă­rat un lu­cru rău.

În 2014, la 2 ani du­pă înce­ta­rea pro­du­cți­ei Lo­ga­nu­lui Pick-Up, do­uă vești au re­sus­ci­tat in­te­re­sul pen­tru un po­te­nțial nou „pa­puc“Da­cia: în Ame­ri­ca de Sud, Re­nault a pre­zen­tat la Sa­lo­nul au­to de la São Pau­lo con­cep­tul unui pick-up cu ca­bi­nă du­blă ca­re, anul ur­mă­tor, avea să se tran­sfor­me în mo­de­lul de se­rie Dus­ter Oro­ch; în ace­lași timp, în Ro­mânia, ca­ro­si­e­rul Rom­tu­rin­gia li­vra că­tre OMV Pe­trom pri­me­le exem­pla­re Da­cia Dus­ter Pic­kUp cu ca­bi­nă sim­plă, spe­cial adap­ta­te ne­voi­lor com­pa­ni­ei. 5 ani mai târziu, în ci­u­da spe­ra­nțe­lor însu­fleți­te ale uno­ra de a ve­dea Dus­te­rul Oro­ch adus și în Eu­ro­pa, sin­gu­rul pick-up fa­bri­cat sub mar­ca Da­cia es­te în con­ti­nua­re re­pre­zen­tat de ce­le câte­va su­te de uni­tăți pre­lu­cra­te de Rom­tu­rin­gia pe ba­za pri­mei ge­ne­rații Dus­ter.

În con­tex­tul pre­ze­nței dis­cre­te a aces­tor mașini în tra­fic, toam­na tre­cu­tă am avut par­te de do­uă sur­pri­ze: ex­pu­ne­rea în pre­mi­e­ră la Sa­lo­nul In­ter­nați­o­nal pen­tru Au­to­ve­hi­cu­le Co­mer­cia­le de la Ha­no­vra a pick-upu­lui de­ri­vat din no­ul Dus­ter, re­a­li­zat tot de Rom­tu­rin­gia, împreu­nă cu anu­nțul că acest mo­del se va re­gă­si, înce­pând din 2019, în ofer­ta re­pre­zen­ta­nțe­lor Da­cia. Mo­ti­ve su­fi­ci­en­te pen­tru a fa­ce o no­uă vi­zi­tă la Câmpu­lung, ca să des­co­pe­rim mai mul­te de­ta­lii des­pre pick-upul con­ce­put și fa­bri­cat în Ro­mânia.

Ado­pție reuși­tă

Mul­te de­ta­lii sunt încă ne­fi­na­li­za­te sau con­fi­de­nția­le în ac­tua­la fa­ză de pre­gă­ti­re a fa­bri­cați­ei de se­rie, dar câte­va lu­cruri sunt cer­te. Unul din­tre ele es­te vi­zi­bil de la pri­mul con­tact cu mași­na: in­te­gra­rea ire­proșa­bi­lă a con- for­mați­ei pick-up în de­sig­nul no­u­lui Dus­ter. Iar ex­pli­cația es­te sim­plă și se com­pu­ne din do­uă ele­men­te. În pri­mul rând, echi­pa Rom­tu­rin­gia a fost spri­ji­ni­tă în dez­vol­ta­rea proi­ec­tu­lui de toa­te en­ti­tăți­le Re­nault din Ro­mânia, in­clu­siv de Cen­trul de de­sign au­to Re­nault Eu­ro­pa Cen­tra­lă, con­dus de la Bu­cu­rești de Je­an Phi­lip­pe Sa­lar, cel ca­re a su­per­vi­zat de­sig­nul noii ge­ne­rații Dus­ter. Im­pli­ca­rea sa es­te evi­den­tă, de pil­dă într-un mic de­ta­liu, ner­vu­ra de sub nu­mă­rul de înma­tri­cu­la­re, ca­re păs­tre­a­ză pro­fi­lul ori­gi­nal al hayo­nu­lui, dar di­si­mu­le­a­ză, de fapt, un de­cu­paj am­plu, ce per­mi­te co­bo­rârea oblo­nu­lui la 90° (pri­ma ge­ne­rație Dus­ter Pick-Up avea un un­ghi li­mi­tat de des­chi­de­re a aces­tu­ia). Al doi­lea as­pect es­te le­gat de ba­za de ple­ca­re pen­tru con­ver­sia pick-up, mași­na ca­re vi­ne din fa­bri­că. Din­co­lo de fap­tul că Dus­te­rul ajun­ge la Câmpu­lung de­ja pre­gă­tit pen­tru „tăi­e­re“, fă­ră por­ti­e­re­le din spa­te și hayon, con­ce­pția și pre­lu­cra­rea mai aten­tă a mași­nii se re­flec­tă în to­le­ra­nțe­le mai stric­te de­cât înain­te, ce­ea ce per­mi­te o ali­ni­e­re mai exac­tă a pa­no­u­ri­lor la­te­ra­le din ma­te­rial com­po­zit ca­re îmbra­că se­cți­u­nea pos­te­ri­oa­ră la ni­ve­lul be­nei.

Ana­to­mie com­pa­ra­tă

Prac­tic, tran­sfor­ma­rea Dus­te­ru­lui în pick-up înce­pe de la mon­tan­tul cen­tral, în spa­te­le grin­zii de pe pla­fon, lo­cul de un­de es­te de­cu­pa­tă se­cți­u­nea su­pe­ri­oa­ră a mași­nii. În lo­cul

por­ti­e­re­lor din spa­te sunt mon­ta­te ele­men­te tri­un­ghi­u­la­re de ran­for­sa­re ce re­pro­duc gra­dul de elas­ti­ci­ta­te al ca­ro­se­ri­ei: zo­na es­te închi­să la in­te­ri­or cu ta­blă zin­ca­tă, iar la ex­te­ri­or e aco­pe­ri­tă cu ari­pa din ma­te­rial com­po­zit. Fi­xa­rea se fa­ce doar cu ni­turi din inox și ade­zi­vi in­dus­tria­li, fă­ră su­du­ră. Arhi­tec­tu­ra be­nei, re­pe­re­le con­struc­ti­ve și so­luți­i­le teh­ni­ce sunt con­ce­pu­te de spe­cia­liștii Rom­tu­rin­gia și și-au do­ve­dit de­ja via­bi­li­ta­tea în ca­zul pick-upu­ri­lor din flo­ta OMV Pe­trom, uti­li­za­te în re­gim in­ten­siv. Mai mult, aproa­pe toa­te ele­men­te­le ne­ce­sa­re con­ver­si­ei sunt fa­bri­ca­te la Câmpu­lung, cu aju­to­rul in­sta­lați­i­lor de tăi­e­re cu plas­mă, de ter­mo­for­ma­re și apa­ra­te­lor de fre­za­re cu co­man­dă nu­me­ri­că.

To­tuși, în pre­gă­ti­rea pro­du­cți­ei de se­rie a no­u­lui Dus­ter Pick-Up, im­pli­ca­rea Re­nault es­te, de da­ta ace­as­ta, mult mai preg­nan­tă, tră­da­tă de­o­po­tri­vă de de­ta­lii și de de­ci­zii stra­te­gi­ce, ce­ea ce do­ve­dește că im­pac­tul aces­tui mo­del ar pu­tea fi mai ma­re de­cât în tre­cut. Une­le re­pe­re fo­lo­si­te în proi­ect pro­vin de la alte mo­de­le și sunt de­ja va­li­da­te și omo­lo­ga­te, alte­le ca­re ar fi pu­tut fi mo­di­fi­ca­te au fost păs­tra­te în for­ma ori­gi­na­lă – de exem­plu, nu a fost agre­a­tă co­bo­rârea pra­gu­lui be­nei, ca­re ar fi im­pli­cat re­proi­ec­ta­rea se­cți­u­nii pos­te­ri­oa­re și re­vi­zu­i­rea ba­rei din spa­te. To­tul con­du­ce că­tre abor­da­rea unei ver­si­uni pick-up cât mai apro­pia­tă de mo­de­lul de ori­gi­ne, ce­ea ce ar fa­vo­ri­za o pro­du­cție în se­rie

ma­re. Cât de ma­re? Încă nu avem o de­cla­rație ofi­cia­lă în acest sens, dar me­ri­tă su­bli­niat fap­tul că atât sis­te­mul de pro­du­cție de la Rom­tu­rin­gia, cât și cel de con­trol al fa­bri­cați­ei și ca­li­tății pro­du­su­lui fi­nal trec prin­tr-un pro­ces de va­li­da­re con­form nor­me­lor Re­nault.

Nișă cu po­te­nțial

La pri­ma ve­de­re, șan­se­le no­u­lui Dus­ter Pick-Up sunt li­mi­ta­te. Cu o lun­gi­me de 1700 mm, be­na es­te mai scur­tă la ni­ve­lul po­de­lei cu cir­ca 100 mm față de a Lo­ga­nu­lui Pick-Up, că­ru­ia i s-a re­proșat ca­pa­ci­ta­tea li­mi­ta­tă de încăr­ca­re. De­si­gur, spre de­o­se­bi­re de Lo­gan, „pa­pu­cul“Dus­ter are tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, un ar­gu­ment so­lid în po­te­nția­la con­frun­ta­re cu Oro­ch, lan­sat doar cu tra­cți­u­ne față. Doar că, înce­pând de anul tre­cut, Oro­ch a pri­mit la el aca­să și opți­u­nea 4×4 în com­bi­nație cu mo­to­rul de 2,0 li­tri pe ben­zi­nă, de 143 CP. Adi­că exact con­for­mația ide­a­lă pen­tru piața eu­ro­pe­a­nă de pick-upuri: ca­bi­nă du­blă, tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, mo­tor cu pes­te 130 CP. Iar cum Dus­te­rul eu­ro­pe­an a adop­tat re­cent mo­to­rul 1.3 TCe (cu 130 sau 150 CP), do­ri­nța de a ve­dea Dus­te­rul Oro­ch pe Bă­trânul Con­ti­nent nu mai pa­re atât de ne­re­a­li­za­bi­lă.

Însă avan­ta­jul pick-upu­lui pro­dus de Rom­tu­rin­gia con­stă toc­mai în fap­tul că es­te un pro­dus de nișă, per­fect adap­ta­bil unor apli­cații spe­cia­li­za­te, un ve­hi­cul uti­li­tar și prac­tic. Cu tot pro­fi­lul său la mo­dă, Oro­ch are o be­nă mo­des­tă (lun­gi­me de doar 1350 mm), în timp ce Dus­te­rul Pic­kUp de la Câmpu­lung poa­te fi ca­ro­sat cu o su­pras­truc­tu­ră încă­pă­toa­re, cu sau fă­ră in­sta­lație fri­go­ri­fi­că, poa­te fi con­fi­gu­rat pen­tru in­ter­venții de ur­ge­nță (pom­pi­eri, po­liție) sau tran­sport de va­lori. Rom­tu­rin­gia a re­a­li­zat pen­tru pick-upul său o plat­for­mă cu­li­san­tă, ca­re poa­te fi ex­tra­să din be­nă pe o dis­ta­nță de pes­te un me­tru, pen­tru a ușu­ra ac­ce­sul la unel­te, echi­pa­men­te sau altă încăr­că­tu­ră.

Da, poa­te că într-un vi­i­tor nu foar­te înde­păr­tat am pu­tea ve­dea pe șo­se­le­le noas­tre Dus­te­rul Oro­ch, dar asta nu înse­am­nă că pick-upul ro­mânesc pro­dus la Câmpu­lung și-ar pu­tea pi­er­de lo­cul pe piață. Un pro­dus de nișă fa­bri­cat la stan­dar­de înal­te de ca­li­ta­te, într-o uni­ta­te fle­xi­bi­lă, ca­re nu so­li­ci­tă uzi­na-ma­mă și com­plet in­te­grat în ga­ma măr­cii are toa­te mo­ti­ve­le să ai­bă încre­de­re în soar­ta sa.

Pick-up cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, că­răușul do­rit de mu­lți. Al trei­lea stop es­te in­te­grat în oblon.

Sar­ci­na sta­ti­că a oblo­nu­lui es­te de 80 kg. Ba­la­ma­le­le vor fi di­fe­ri­te pe ver­si­u­nea de se­rie. În ra­ma nea­gră de dea­su­pra lu­ne­tei es­te in­te­grat proi­ec­to­rul pen­tru be­nă.

In­te­ri­o­rul es­te nes­chim­bat, to­tul e să nu pri­vești în spa­te, că dai cu na­sul de lu­ne­tă.

Pri­ma ge­ne­rație Dus­ter Pick-Up a fost so­li­ci­ta­tă și pe une­le pi­ețe un­de se co­mer­cia­li­ze­a­ză doar mar­ca Re­nault. Nu ara­tă rău nici sub zo­dia Rom­bu­lui.

Pro­to­tip de tes­te pe ca­re au fost încer­ca­te și une­le so­luții sti­lis­ti­ce, ce­ea ce ex­pli­că ba­ra vop­si­tă asi­me­tric. În par­tea in­fe­ri­oa­ră es­te vi­zi­bil scu­tul pen­tru mo­tor.

Re­gi­mul de ope­ra­re al tra­cți­u­nii in­te­gra­le ră­mâne nes­chim­bat, dar sus­pen­si­i­le pot fi re­vi­zu­i­te la ce­re­re.

Dus­te­rul Pick-Up es­te pro­dus lo­cal de Rom­tu­rin­gia, res­pec­tând stan­dar­de­le măr­cii Da­cia.

Fi­ni­sa­je îngri­ji­te și asam­bla­re de ca­li­ta­te. Oblo­nul nu mai es­te un hayon tăiat, ci un re­per nou.

Rom­tu­rin­gia ofe­ră o ga­mă lar­gă de ame­na­jări au­to, de la am­bu­la­nțe și ve­hi­cu­le cu in­cin­te fri­go­ri­fi­ce până la blin­da­te pen­tru tran­sport va­lori. De­cli­nă­ri­le Dus­te­ru­lui sunt la fel de nu­me­roa­se, cu apli­cații di­ver­se și ex­trem de spe­cia­li­za­te.

Be­nă încă­pă­toa­re, cu pro­te­cții din plas­tic re­a­li­za­te în ma­trițe­le de ter­mo­for­ma­re pre­lu­cra­te la Rom­tu­rin­gia.

Plat­for­ma cu­li­san­tă înlă­tu­ră in­con­veni­en­tul pra­gu­lui pro­e­mi­nent al be­nei și per­mi­te un ac­ces fa­cil la încăr­că­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.