Su­zu­ki Jim­ny

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Se­bas­tian Renz Tra­du­ce­re: Syl­via Ker­zbek Foto: Hans-Di­e­ter Seu­fert, Achim Hartmann (1)

O es­ca­pa­dă în Alpii Aus­tri­eci cu mi­cul of­froa­der

Ade­sea, ce­le mai mari aven­turi au loc din ce­le mai neînsem­na­te mo­ti­ve. De exem­plu, un sac de dor­mit. Cum s-a întâmplat asta și cum am ajuns la să­ni­uș, vă ex­pli­căm ime­diat. Plus cum Su­zu­ki Jim­ny mai întâi ne-a bă­gat, iar apoi ne-a scos din ne­ca­zuri. Ola­ri­ooooo!

Dru­mul spre vârf? A fost cum a fost, dar la co­bo­râre par­că ne-am dat pe o pârtie de să­ni­uș.

Exis­tă câte­va con­stan­te pe ca­re ne pu­tem ba­za întot­de­au­na. De exem­plu, nu exis­tă „pe de-o par­te“fă­ră „pe de altă par­te“. Pe de-o par­te, când vântul li­pește ză­pa­da că­zu­tă din ce­rul întu­ne­cat de par­bri­zul aproa­pe drept al lui Jim­ny, ne gândim că exis­tă aven­tu­ri­eri te­me­rari și aven­tu­ri­eri bă­trâni, dar nu prea exis­tă aven­tu­ri­eri te­me­rari și bă­trâni. Pe de altă par­te, un sac de dor­mit nu es­te doar un sac de dor­mit. Deși băr­bații au ta­len­tul spe­cial de a răci ușor sau de a alu­ne­ca într-o râpă, ne je­năm să fa­cem ca­le întoar­să și mer­gem mai de­par­te. Adi­că, în sus pe mun­te.

Dru­mul es­te pre­cum o pârtie de să­ni­uș – abrupt, cu vi­ra­je strânse, alu­ne­cos. Pe de-o par­te, sun­tem aici pen­tru a con­fir­ma ta­len­te­le lui Jim­ny. Du­pă 20 de ani, Su­zu­ki l-a înnoit. Dar a păs­trat ce s-a do­ve­dit a fi bun. Ca și până acum, ca­ro­se­ria es­te in­sta­la­tă pe un ca­dru-sca­ră a că­rui ma­si­vi­ta­te es­te spo­ri­tă de ba­re în X și ba­re tran­sver­sa­le su­pli­men­ta­re. De ca­dru sunt prin­se pu­nți ri­gi­de de­oa­re­ce, pe lângă toa­te de­za­van­ta­je­le po­si­bi­le asu­pra di­na­mi­cii de ru­la­re, aces­tea ofe­ră un ma­re avan­taj – de exem­plu, da­că o roa­tă es­te împin­să în sus de o pia­tră, roa­ta din par­tea ce­a­lal­tă apa­să si­mul­tan cu o fo­rță mai ma­re. Ce­ea ce con­fe­ră ade­re­nță.

Înce­pând cu LJ20, din 1970, la Jim­ny, ca­re are tra­cți­u­ne spa­te, se pot cu­pla și roți­le din față –ma­nual, cu aju­to­rul unei ma­ne­te. Exis­tă în con­ti­nua­re un re­duc­tor ca­re adu­ce o de­mul­ti­pli­ca­re sub­sta­nția­lă tran­smi­si­ei. Din cau­za lip­sei unui di­fe­re­nțial cen­tral, mo­dul 4×4 nu es­te in­di­cat pe șo­sea de­cât în caz de ză­pa­dă sau po­rți­uni alu­ne­coa­se. Cu si­gu­ra­nță, nu du­cem lip­să de asta. Cu ruc­sac și sac de dor­mit Lip­sește „pe de altă par­te“? Da, așa es­te, pe de altă par­te ne aflăm aici din cau­za sa­cu­lui de dor­mit, cu a că­rui achi­ziție m-am lău­dat în gu­ra ma­re săp­tă­mâna tre­cu­tă, la can­ti­nă: „Ți­ne de cald până la mi­nus 7 gra­de!“Du­pă ace­ea, ar fi tre­bu­it să schimb su­bi­ec­tul și să nu răs­pund la co­men­ta­ri­ul unui co­leg că nu voi dor­mi ni­ci­o­da­tă la mi­nus 7 gra­de. Însă o vo­ce in­te­ri­oa­ră mi-a șop­tit că era mo­men­tul să dau do­va­dă de un eroism pros­tesc. Așa­dar, am re­pli­cat: „Ba da, lu­nea vi­i­toa­re, în Mon­ta­fon!“Du­pă asta, toți și-au vă­zut de ci­or­be­le lor cu car­to­fi, iar eu m-am mi­nu­nat de tâmpe­nia șop­ti­tă de vo­cea in­te­ri­oa­ră.

Du­pă nici o oră, Jim­ny a in­trat în ga­ra­jul nos­tru sub­te­ran, iar toți au spus că n-ar pu­tea exis­ta o mași­nă mai bu­nă pen­tru aven­tu­ra mea la sub ze­ro gra­de. În plus, până luni ave­au să fie fă­cu­te toa­te mă­su­ră­to­ri­le ne­ce­sa­re, așa încât, în caz că ave­am să că­dem într-o râpă, mă­car va­lo­ri­le erau cer­te. Ne­mai­vor­bind că, înain­te dea ne aven­tu­ra pe mun­te, era ne­ce­sar să știm ce poa­te. Ta­len­te­le ca­re ca­rac­te­ri­zau pri­mul Jim­ny erau mai de­gra­bă uni­la­te­ral dez­vol­ta­te. Nea­vând ESP exis­ta ris­cul să se răs­toar­ne la tes­tul ela­nu­lui, așa că a tre­bu­it să ne lă­mu­rim da­că no­ul Su­zu­ki se poa­te con­du­ce în con­diții de si­gu­ra­nță. Se poa­te. Însă com­bi­nația din­tre sus­pen­sia re­la­tiv moa­le, pneu­ri­le all-ter­rain îngus­te și cu ade­re­nță re­la­tiv sla­bă, di­re­cția re­mar­ca­bil de in­di­rec­tă și cu fe­ed­back slab și ESP-ul ri­gid fa­ce ca schim­bă­ri­le de di­re­cție să fie... Să zi­cem doar că ma­ne­vra­bi­li­ta­tea nu es­te punc­tul for­te al mași­nii.

Însă nu con­te­a­ză că lui Jim­ny nu îi plac vi­ra­je­le. Ce­ea ce con­te­a­ză cu ade­vă­rat es­te cât de prost frânea­ză – cu o dis­ta­nță de 44,7 me­tri pen­tru opri­rea de la 100 km, es­te la fel de ezi­tant ca pre­de­ce­so­rul său și mai slab

Jim­ny a ur­cat ne­o­bo­sit pe ză­pa­da îngheța­tă de pe mun­te.

de­cât ori­ce mași­nă tes­ta­tă în acest an. An­ve­lo­pe­le au și ele o par­te din vi­nă, dar asta nu schim­bă cu ni­mic fap­tul că nu prea poți fa­ce ma­re lu­cru cu frâne­le. Jim­ny por­nește spre 100 km/h cu ati­tu­di­nea con­tem­pla­ti­vă a ce­lor 102 CP și 130 Nm pe ca­re îi poa­te li­vra mo­to­rul de 1,5 li­tri cu pa­tru ci­lin­dri, fă­ră tur­bo sau in­je­cție di­rec­tă.

Per­for­ma­nțe­le mași­nii sunt su­fi­ci­en­te pen­tru uzul co­ti­dian, mai ales că tran­smi­sia cu de­mul­ti­pli­ca­re scur­tă per­mi­te o schim­ba­re li­nă a trep­te­lor. Fo­rța de tra­cți­u­ne sca­de sem­ni­fi­ca­tiv la pes­te 130 km/h, dar acest lu­cru se întâmplă la mo­men­tul po­tri­vit, de­oa­re­ce pes­te ace­as­tă vi­te­ză nu prea mai poți să ac­ce­le­re­zi, în schimb zgo­mo­tul, con­su­mul (me­die în test 8,0 l/100 km) și vântul la­te­ral cresc ex­ce­siv.

Pe de altă par­te, chiar și dis­ta­nțe­le mai lun­gi pot fi par­cur­se sur­prin­ză­tor de ușor da­to­ri­tă scau­ne­lor co­mo­de, ușu­ri­nței de uti­li­za­re și con­for­tu­lui ac­cep­ta­bil. Si­gur, având am­pa­ta­men­tul scurt, Jim­ny țo­păie pe de­ni­ve­lări, iar în plus, se mai și cla­ti­nă în cur­be. Dar pu­tem ac­cep­ta fă­ră pro­ble­me.

Jim­ny nu es­te cu ade­vă­rat o mași­nă cu pa­tru lo­curi – adi­că, es­te te­o­re­tic, pe ban­che­ta cu încli­na­re va­ria­bi­lă a spă­ta­ru­lui având loc doi adu­lți. Însă în acest caz, vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui es­te de doar 85 l. Cu spă­ta­rul ban­che­tei ra­ba­tat, Jim­ny are loc pen­tru 830 l de ba­ga­je – mai mult de­cât su­fi­ci­ent pen­tru echi­pa­men­tul con­stând din­tr-un cort, un fi­er­bă­tor, o sal­tea și, bi­neînțe­les, un sac de dor­mit. Cu toa­te ba­ga­je­le încăr­ca­te, por­nim la drum, iar du­pă Schruns, fa­cem la dre­ap­ta și înce­pem să ur­căm pe mun­te. Vi se pa­re o des­cri­e­re apro­xi­ma­ti­vă? Pe de-o par­te, pro­ba­bil. Pe de altă par­te, es­te cât se poa­te de exac­tă. Dru­mul ur­că pe ser­pen­ti­ne strânse. Inițial, ză­pa­da e doar pe mar­gi­ne, dar, pe mă­su­ră ce ur­căm, înain­te­a­ză tot mai mult pe as­falt. Cu­rând, ac­ti­vez tra­cți­u­nea in­te­gra­lă, iar du­pă alte câte­va vi­ra­je, și re­duc­to­rul. Astfel aju­tat, Jim­ny ur­că ne­o­bo­sit spre vârful mun­te­lui, clă­ti­nându-se prin șle­auri adânci și pe po­rți­uni un­de ză­pa­da a for­mat o crus­tă îngheța­tă. Pe jos es­te foar­te alu­ne­cos, însă Jim­ny își ve­de de drum și tre­ce ho­tă­rât pes­te ul­ti­me­le troi­e­ne de ză­pa­dă, ajun­gând pe pla­tou.

Aco­lo, opresc, scot cor­tul și îl arunc în aer, ca să se des­chi­dă sin­gur – o idee de­o­se­bit de pros­te­as­că, de­oa­re­ce toc­mai atunci se is­că o pa­lă de vânt, iar cor­tul o ia la va­le. Alerg du­pă el și îl prind puțin mai jos. Îl fi­xez bi­ne în pă­mântul ta­re ca pia­tra. Pe mun­te, noap­tea se apro­pie cu pași re­pe­zi, așa că scot sal­te­aua și sa­cul de dor­mit. Fi­rește, tre­mur de frig.

Di­mi­neață, iau apă din pârâu pen­tru un ce­ai fi­er­bin­te, pre­gă­tit la fi­er­bă­tor. Apoi, ur­me­a­ză co­bo­rârea pe pârtia de să­ni­uș. La poa­le­le mun­te­lui, fac stânga, iar de-aco­lo, sis­te­mul de na­vi­gație gă­sește din nou as­falt.

De­oa­re­ce es­te un test, pro­ba­bil că vă aștep­tați la o con­clu­zie. Ace­as­ta es­te că nu se doar­me bi­ne în sac de dor­mit la mi­nus 7 gra­de Cel­si­us. A, des­pre Jim­ny?! Pe de-o par­te, es­te atât de ve­sel, de ne­clin­tit și de ta­len­tat în off-road, în plus fi­ind și re­la­tiv avan­ta­jos la cei nici 20.000 de eu­ro, încât nici nu mai con­te­a­ză „pe de altă par­te“.

Ara­tă ca și cum am fi fă­cut de do­uă ori la stânga du­pă No­vo­si­bir­sk? Aproa­pe, însă sun­tem în Aus­tria. Le mu­lțu­mim pri­e­te­ni­lor noștri de la Sil­vret­ta Mon­ta­fon pen­tru că ne-au per­mis să ur­căm cu Jim­ny pe mun­te.

Mer­sul pe as­falt re­pre­zin­tă mai de­gra­bă o con­strânge­re pen­tru Jim­ny. Însă pe te­ren ac­ci­den­tat, își dez­vă­lu­ie cu ade­vă­rat ta­len­te­le, da­to­ri­tă re­duc­to­ru­lui ur­când cu ușu­ri­nță chiar și pe șle­auri alu­ne­coa­se și abrup­te ram­pe îngheța­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.