Hyun­dai Ko­na

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text și foto: Bog­dan Pis­pi­ris

No­ul mo­del de­ja se bu­cu­ră de suc­ces pe piața ro­mâneas­că.

Chiar da­că SUV-uri­le sub­com­pac­te nu mai sunt o no­u­ta­te, efor­tul ce­lor de la Hyun­dai de a ne im­pre­si­o­na cu mo­de­lul lor ne-a de­ter­mi­nat să ve­ri­fi­căm da­că au avut sau nu pre­ze­nță de spi­rit, așa că am tes­tat pe dru­mu­ri­le din Ro­mânia ver­si­u­nea Ko­na 1.6 T-GDI 4WD.

Es­te greu să te um­fli în pe­ne atunci când mași­na pe ca­re o con­duci are cinci lo­curi și puțin pes­te 4 me­tri lun­gi­me, pen­tru că, în mod nor­mal, ar tre­bui să te afli într-o ci­ta­di­nă pur­sânge. Hyun­dai a gă­sit to­tuși o alter­na­ti­vă non­con­for­mis­tă la au­to­mo­bi­lul cla­sic de oraș, adău­gând un de­sign îndrăz­neț și o do­ta­re bo­ga­tă, da­că ai ne­voie de o mași­nă ca­re să te fa­că spe­cial.

Da­că pri­vim atent gru­pu­ri­le op­ti­ce, ob­ser­văm că de­sig­ne­rii co­re­eni au con­ti­nuat ide­ea lan­sa­tă de Je­ep Che­ro­kee, po­ziți­o­nând se­pa­rat lu­mi­ni­le de zi cu le­duri, dea­su­pra fa­ru­ri­lor, ca­re au acum mai mult as­pec­tul unor proi­ec­toa­re su­pra­di­men­si­o­na­te. Ade­vă­ra­te­le fa­ruri de ce­ață se află în par­tea in­fe­ri­oa­ră a spoi­le­ru­lui, chiar sub gri­la ra­dia­to­ru­lui. Hyun­dai a gă­sit o ieși­re ele­gan­tă din „încur­că­tu­ra“cre­a­tă chiar de no­ua iden­ti­ta­te a măr­cii, iar par­tea fron­ta­lă es­te im­pu­nă­toa­re și echi­li­bra­tă, cu ex­ce­pția mi­ni­gri­lei de doar câți­va cen­ti­me­tri înă­lți­me, ca­re es­te inu­ti­lă atât es­te­tic, cât și fun­cți­o­nal. Oa­re­cum în ace­e­ași si­tuație se află și zo­ne­le re­flec­to­ri­za­te din ari­pi­le fron­ta­le, însă pre­ze­nța aces­to­ra es­te jus­ti­fi­ca­tă pa­rțial de ver­si­u­nea pen­tru Sta­te­le Uni­te a mo­de­lu­lui Ko­na, ca­re are ne­voie de ele pen­tru a pu­tea cir­cu­la în ace­as­tă ța­ră.

Aran­ja­rea ne­con­venți­o­na­lă a fa­ru­ri­lor es­te co­pia­tă și în spa­te, un­de gă­sim sem­na­li­za­toa­re­le și lam­pa de ma­rșa­ri­er mai jos, se­pa­rat de sto­puri, înca­dra­te de ban­do­ul ne­gru al pro­te­cți­i­lor pen­tru ari­pi, exact ca în față. Da­că veți ale­ge o echi­pa­re su­pe­ri­oa­ră, așa cum es­te a mo­de­lu­lui tes­tat de noi, atunci as­pec­tul fe­ro­ce al mi­cu­lui SUV e com­ple­tat de jan­te­le din aliaj cu dia­me­trul de 18” și de pla­fo­nul ne­gru, ce fa­ce ca mon­tan­tul C, sin­gu­rul vop­sit în cu­loa­rea ca­ro­se­ri­ei, să pa­ră ne­ter­mi­nat.

Din pă­ca­te, ha­bi­ta­clul nu e tot atât de pro­vo­ca­tor ca ex­te­ri­o­rul, aici fun­cți­o­na­li­ta­tea și con­for­tul fi­ind prin­ci­pa­le­le punc­te de in­te­res. Ambia­nța pu­tea fi mai plă­cu­tă cu un in­te­ri­or bi­co­lor, însă Hyun­dai a ho­tă­rât că ne­grul es­te su­fi­ci­ent, de­ci­zie pe ca­re o pu­tem tre­ce ușor la ca­pi­to­lul greșe­li. Fi­ni­să­ri­le sunt de bu­nă ca­li­ta­te chiar și în lo­cu­ri­le mai puțin vi­zi­bi­le, însă plas­ti­cul fo­lo­sit es­te dur la atin­ge­re, con­struc­to­rul co­re­e­an pre­fe­rând să nu de­pășe­as­că stan­dar­dul im­pus de cei­la­lți con­cu­re­nți din acest seg­ment.

Așa cum ne-a obișnu­it, Hyun­dai a or­ga­ni­zat foar­te bi­ne bu­toa­ne­le pe con­so­la cen­tra­la, ce­le des­ti­na­te in­sta­lați­ei mul­ti­me­dia fi­ind în la­te­ra­le­le ecra­nu­lui co­lor, de­par­te de bu­toa­ne­le pen­tru cli­ma­ti­za­re. Ba­za con­so­lei as­cun­de por­tu­ri­le USB, AUX și pri­ze­le de 12 V, în fața că­ro­ra se află zo­na de încăr­ca­re wi­re­less pen­tru te­le­foa­ne­le mo­bi­le ca­re su­por­tă ace­as­tă teh­no­lo­gie. În apro­pi­e­rea ma­ne­tei schim­bă­to­ru­lui de vi­te­ze se află bu­to­nul de se­lec­ta­re a mo­du­lui de ru­la­re, în par­tea opu­să fi­ind cel de blo­ca­re a di­fe­re­nția­lu­lui cen­tral.

La o lun­gi­me to­ta­lă de 4165 mm, am fost ten­tați să cre­dem că lo­cu­ri­le din spa­te nu vor atin­ge un mi­nim ni­vel de con­fort, însă po­ziția mai înal­tă a ce­lor din față cre­e­a­ză su­fi­ci­ent spațiu pen­tru pa­sa­ge­rii de pe ban­che­tă, atât la pi­ci­oa­re, cât și la cap. Insta­lați con­for­ta­bil, cel puțin pen­tru dis­ta­nțe scur­te și me­dii, am re­mar­cat că ge­a­mul din spa­te co­boa­ră com­plet în por­ti­e­ră, lu­cru mai rar întâlnit. Spați­ul des­ti­nat pa­sa­ge­ri­lor a fost fa­vo­ri­zat în de­tri­men­tul zo­nei pen­tru ba­ga­je, așa cum era de aștep­tat. Cu un vo­lum util de 360 de li­tri, por­tba­ga­jul es­te su­fi­ci­ent de încă­pă­tor pen­tru o ser­vi­e­tă și cum­pă­ră­tu­ri­le zilnice, dar ni­mic mai mult. Zo­na de încăr­ca­re e pla­nă, are un spațiu adiți­o­nal de de­po­zi­ta­re sub pla­nșeu și poa­te fi pre­lun­gi­tă prin ra­ba­ta­rea ban­che­tei.

Ambiții spor­ti­ve

Mo­to­ri­za­rea de ba­ză, cea pe ca­re o con­si­de­răm cea mai po­tri­vi­tă pen­tru Ko­na, es­te re­pre­zen­ta­tă de un pro­pul­sor de un li­tru pe ben­zi­nă, ce fur­ni­ze­a­ză 120 CP că­tre pun­tea din față, prin in­ter­me­di­ul unei cu­tii de vi­te­ze ma­nua­le cu șa­se trep­te. Dar Hyun­dai s-a gândit și la cei mai pre­te­nți­oși, pe ca­re îi răs­față cu un tur­bo de 1,6 li­tri (T-GDI) cu­plat la o tran­smi­sie cu șap­te trep­te și am­breiaj du­blu. La pa­chet cu tra­cți­u­nea in­te­gra­lă, ofe­ri­tă stan­dard pen­tru mo­to­rul tur­bo, vi­ne și o sus­pen­sie spa­te mul­ti­link, ce crește con­si­de­ra­bil ni­ve­lul con­for­tu­lui și îmbu­nă­tățește com­por­ta­men­tul mași­nii pe vi­ra­je.

Cei 177 CP sunt fur­ni­zați la o tu­rație de 5500 rpm, mo­to­rul ofe­rind su­fi­ci­en­tă pu­te­re chiar și atunci când tu­ro­me­trul se află în par­tea in­fe­ri­oa­ră a pla­jei de tu­rații. Zgo­mo­tul aces­tu­ia va do­mi­na ha­bi­ta­clul abia spre zo­na roșie a tu­ro­me­tru­lui, la ra­lan­ti și până în 1500 rpm fi­ind aproa­pe mut. De alt­fel, an­ti­fo­na­rea ha­bi­ta­clu­lui es­te

foar­te bu­nă, puți­ne vi­brații fi­ind tran­smi­se din zo­na tre­nu­lui de ru­la­re sau a com­par­ti­men­tu­lui mo­tor. Însă la vi­te­ze de pes­te 70–80 km/h încep să se fa­că au­zi­te zgo­mo­te ae­ro­di­na­mi­ce în drep­tul mon­ta­nți­lor A.

La drum întins, cu­tia de vi­te­ze cu du­blu am­breiaj se com­por­tă fă­ră re­proș, fi­ind per­ma­nent pre­gă­ti­tă să răs­pun­dă co­men­zi­lor pe ca­re le pri­mește. Nu se întâmplă la fel și în oraș, un­de pa­re lua­tă prin sur­prin­de­re une­ori. În pri­mul rând ar fi vi­na vi­te­zei de re­a­cție, ca­re poa­te fi îmbu­nă­tăți­tă, însă și pro­gra­mul mo­du­lui Eco înce­ar­că par­că prea mult să ți­nă cât mai jos po­si­bil tu­rația mo­to­ru­lui. Da­că mași­na pa­re prea len­tă, es­te su­fi­ci­ent să ale­gem alt mod din­tre ce­le­lal­te do­uă afla­te la dis­po­ziția noas­tră, Com­fort și Sport. Da­că pri­mul nu ofe­ră o di­fe­re­nță sem­ni­fi­ca­ti­vă a com­por­ta­men­tu­lui, mo­dul Sport pa­re că du­ble­a­ză in­stan­ta­neu nu­mă­rul cai­lor-pu­te­re. Cu­tia nu se mai gră­bește să ur­ce o tre­ap­tă, iar re­pri­ze­le de­vin o plă­ce­re. Pen­tru acest mod, am fi apre­ciat pre­ze­nța unor pa­de­le în spa­te­le vo­la­nu­lui, însă Hyun­dai a de­cis să nu le pu­nă.

Antre­na­men­te li­be­re

Se­ta­rea sus­pen­si­ei fa­vo­ri­ze­a­ză mo­dul Sport, adi­că es­te puțin prea du­ră da­că vreți doar un au­to­mo­bil de oraș mai apar­te. Am­pa­ta­men­tul re­la­tiv mic va scoa­te și el în evi­de­nță toa­te de­ni­ve­lă­ri­le din as­falt, dar în co­la­bo­ra­re cu di­re­cția scur­tă de­vi­ne o plă­ce­re pe vi­ra­je, evi­dent în com­bi­nație cu mo­dul Sport.

Sur­prin­ză­tor sau nu, co­re­e­nii s-au gândit și la ieși­ri­le în off-road, un­de blo­ca­rea di­fe­re­nția­lu­lui cen­tral poa­te fi de aju­tor, ală­turi de sis­te­mul de asis­ta­re la co­bo­rârea pan­te­lor. Pe de altă par­te, avem con­vin­ge­rea că, în tra­du­ce­re li­be­ră, asta înse­am­nă să ajun­gi cu bi­ne de la ca­ba­nă la pârtia de schi și îna­poi.

În con­clu­zie, Hyun­dai Ko­na es­te un SUV sub­com­pact des­ti­nat ce­lor cu pre­te­nții în ma­te­rie de con­fort și do­tări, pen­tru ca­re de­sig­nul și per­for­ma­nțe­le sunt mai puțin im­por­tan­te. Însă atuul prin­ci­pal es­te AND-ul ca­rac­te­ris­tic Hyun­dai, ca­re e pre­zent de la San­ta Fe pa­nă la Ko­na și ca­re, până acum, s-a do­ve­dit pur­tă­to­rul unei rețe­te de suc­ces. Pen­tru echi­pa­rea de top cu mo­tor tur­bo de 1,6 li­tri es­te ne­voie de 26.727 de eu­ro, prețu­ri­le înce­pând de la 23.098.

Do­ta­rea ver­si­u­ni­lor su­pe­ri­oa­re es­te ge­ne­roa­să, prin­tre alte­le aici gă­sin­du-se vo­la­nul încăl­zit și he­ad-up dis­play-ul.

Ele­ga­nța es­te ac­cen­tua­tă de in­se­rți­i­le cro­ma­te din pra­guri și de jan­te­le de 18 in­chi.

Par­tea fron­ta­lă es­te do­mi­na­tă de gri­la he­xa­go­na­lă a ra­dia­to­ru­lui, ce de­fi­nește mo­de­le­le Hyun­dai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.