Mer­ce­des Sprin­ter

Mer­ce­des Sprin­ter es­te la ba­ză un ve­hi­cul uti­li­tar, dar pro­pu­ne și ver­si­uni „ci­vi­le“, ale că­ror unic rol es­te tran­spor­tul de pa­sa­geri. Am tes­tat un ase­me­nea de mo­del pen­tru a înțe­le­ge cum e viața cu o cu to­tul alt­fel de mași­nă.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text și foto: Dan Scar­lat

De­cli­na­rea „ci­vi­lă“a unui ve­hi­cul uti­li­tar

No­ul Sprin­ter are un de­sign nou, dar își păs­tre­a­ză neal­te­ra­tă ima­gi­nea de mar­că. Da­că ar fi să-l ju­de­căm ca pe un tu­rism obișnu­it, am re­mar­ca par­tea fron­ta­lă cu fa­ru­ri­le ca­re se „mu­le­a­ză“du­pă for­ma gri­lei ra­dia­to­ru­lui, un ar­ti­fi­ciu sti­lis­tic ce ara­tă foar­te bi­ne, dar la ca­re au­to­tu­ris­me­le Mer­ce­des au re­nu­nțat oda­tă cu apa­riția ul­ti­me­lor mo­de­le din ga­mă: CLS, Cla­sa A, GLE și Cla­sa B.

Nu pot spu­ne că am ma­re ex­pe­ri­e­nță în tes­ta­rea ve­hi­cu­le­lor co­mer­cia­le, ca­re re­pre­zin­tă un do­me­niu mai de­gra­bă mar­gi­nal al pre­sei au­to ge­ne­ra­lis­te (exis­tă pu­bli­cații spe­cia­li­za­te în acest sens), însă nu am mai întâlnit ni­ci­o­da­tă un au­to­tu­rism (căci da, vor­bim de un au­to­tu­rism, ca­re se con­du­ce cu un per­mis de ca­te­go­ria B) în ca­re să pot sta re­la­xat în pi­ci­oa­re, în con­diți­i­le în ca­re de­pășesc 1,9 m în înă­lți­me. În pre­mi­e­ră, Sprin­ter es­te dis­po­ni­bil și doar cu tra­cți­u­ne față (nu era ca­zul mo­de­lu­lui nos­tru), si­tuație în ca­re po­de­aua com­par­ti­men­tu­lui de mar­fă e mai joa­să cu 80 mm. Da­că luăm în cal­cul ș i su­pra­di­men­si­o­nat a ușă la­te­ra­lă de ac­ces, cu co­man­dă elec­tri­că (cu bu­ton in­clu­siv la șo­fer, ca să te si­mți și mai mult ca la vo­la­nul unui au­to­buz), pu­tem afir­ma că ac­ce­sul es­te ex­ce­lent ori­ca­re ar fi scau­nul ales. Vor­bim aici de trei rânduri de scau­ne în spa­te: do­uă de câte do­uă lo­curi și ul­ti­mul de trei. Și tot in­di­fe­rent des­pre ce loc es­te vor­ba, spați­ul e mai mult de­cât su­fi­ci­ent. În plus, ră­mâne și des­tul pen­tru ba­ga­je­lor tu­tu­ror pa­sa­ge­ri­lor, chiar da­că aces­tea ar pu­tea să tre­bu­ias­că a fi aran­ja­te mai mult pe înă­lți­me. De fapt, la bord es­te atât de mult spațiu, încât, nu de puți­ne ori, m-am po­me­nit co­bo­rând din ve­hi­cul pe ușa la­te­ra­lă, prin­tre scau­ne­le din față, pen­tru că pur și sim­plu pă­rea mai con­for­ta­bil așa.

La vo­lan

În spa­te­le vo­la­nu­lui, da­că ig­nori pla­nșa de bord su­pra di­men­si­o­na­tă, to­tul pa­re ca într-un au­to tu­rism

obișnu­it. Ai la dis­po­ziție por­ni­re la bu­ton a mo­to­ru­lui, cli­ma­ti­za­re au­to­ma­tă, co­men­zi pe vo­lan și un dis­play cen­tral ge­ne­ros, ca­re co­man­dă un mo­dern sis­tem de in­fo­tain­ment.

La pri­mul con­tact, con­du­sul es­te o ex­pe­ri­e­nță in­te­re­san­tă prin pris­ma ga­ba­ri­tu­lui. Cu o lun­gi­me ca­re aproa­pe atin­ge 6 me­tri în ver­si­u­nea stan­dard (exis­tă și una com­pac­tă, dar și una lun­gă), o lăți­me de aproa­pe 2,2 m (cu oglin­zi­le plia­te) și o înă­lți­me de pes­te 2,6, ți-e clar încă de la bun înce­put că mași­na n-o să se stre­coa­re cu ușu­ri­nță pe stră­duțe­le din spa­te­le blo­cu­ri­lor, n-o să fie mu­lțu­mi­tă cu un loc obișnu­it de par­ca­re și n-o să ajun­gă ni­ci­o­da­tă în par­ca­rea sub­te­ra­nă a vreu­nui mall. Din fe­ri­ci­re, oglin­zi­le foar­te mari, ca­ro­se­ria în ge­ne­ral dre­ap­tă și ca­me­re­le vi­deo de asis­te­nță aju­tă foar­te mult la ma­ne­vra­bi­li­ta­te.

Dar cu ade­vă­rat im­pre­si­o­nant es­te fap­tul că, la drum, Sprin­te­rul tes­tat de noi se de­pla­se­a­ză cu o ușu­ri­nță de­bor­dan­tă. Pro­pul­sat de un di­e­sel V6 de 3,0 li­tri, ca­re dez­vol­tă o pu­te­re ma­xi­mă de 190 CP, și cu o cu­tie au­to­ma- tă cu șap­te trep­te (com­bi­nație în ca­re con­su­mul de com­bus­ti­bil es­te mai mic de­cât da­că se ale­ge cu­tia ma­nua­lă cu șa­se trep­te), mași­na ajun­ge ușor la vi­te­ze de croa­zi­e­ră și de­pășește fă­ră pro­ble­me ve­hi­cu­le mai len­te.

De toa­te pen­tru toți

În Ro­mânia, prețul unui Sprin­ter înce­pe de la 18.665 de eu­ro + TVA, dar cel tes­tat de noi cos­tă pes­te 60.000 de eu­ro. Ori­cum, es­te un preț ca­re tre­bu­ie pri­vit alt­fel de­cât în ca­zul unui tu­rism cla­sic, căci nu vor­bim des­pre o ofer­tă de­di­ca­tă unei fa­mi­lii, ori­cât de nu­me­roa­se ar fi. Astfel con­fi­gu­rat, Sprin­ter e per­fect ca un shut­tle bu­si­ness pen­tru o com­pa­nie ca­re tre­bu­ie să tran­spor­te des pa­sa­geri și vrea să le ara­te un res­pect apar­te.

La ex­trem, pro­ba­bil că ar fi po­tri­vit și pen­tru ne­voi­le unei mici co­mu­ni­tăți – poa­te, o tru­pă ar­tis­ti­că? –, căci cei opt pa­sa­geri, plus șo­fe­rul și ba­ga­je­le pot că­lă­tori con­for­ta­bil in­clu­siv pe dis­ta­nțe lun­gi, iar re­zer­vo­rul ma­re (71 de li­tri stan­dard) și mo­to­rul nu de­o­se­bit de gur­mand pot asi­gu­ra o au­to­no­mie re­mar­ca­bi­lă. Însă fa­mi­lia Sprin­ter es­te de­o­se­bit de com­ple­xă, pro­du­că­to­rul anu­nțând dis­po­ni­bi­li­ta­tea a nu mai puțin de 1700 de con­fi­gu­rații. În plus, la ni­vel glo­bal, 50% din noi­le mo­de­le Sprin­ter înma­tri­cu­la­te sunt echi­pa­te sau mo­di­fi­ca­te de un ca­ro­si­er spe­cia­li­zat.

Ace­as­ta es­te una din­tre ce­le 1700 de va­rian­te Sprin­ter dis­po­ni­bi­le. Așa încât poți fi si­gur că vei gă­si una pen­tru afa­ce­rea ta.

Echi­pat cu tran­smi­sia au­to­ma­tă cu șap­te trep­te opți­o­na­lă, Sprin­te­rul To­u­rer are un con­sum me­diu mai mic de­cât al ver­si­u­nii ma­nua­le.

Fi­e­ca­re din­tre ce­le no­uă lo­curi ofe­ră spațiu su­fi­ci­ent pen­tru că­lă­to­rii lun­gi. În in­te­ri­or poa­te sta în pi­ci­oa­re și un adult de 1,9 m înă­lți­me. Do­tări la ni­ve­lul unui au­to­tu­rism mo­dern, dar mult mai mul­te spații de de­po­zi­ta­re

Chiar și cu toa­te lo­cu­ri­le ocu­pa­te, Sprin­te­rul tes­tat păs­tre­a­ză foar­te mult spațiu pen­tru ba­ga­je.

Ac­ce­sul în com­par­ti­men­tul pa­sa­ge­ri­lor se poa­te fa­ce prin­tr-o ușă de mari di­men­si­uni cu des­chi­de­re elec­tri­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.