Qua­dro Qoo­der

Scu­te­rul, așa cum îl știam, se pa­re că de­vi­ne un con­cept înve­chit, de vre­me ce nu­mă­rul roți­lor crește con­ti­nuu, iar la une­le mo­de­le, se mai și încli­nă…

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

Un scu­ter cu pa­tru roți ca­re se încli­nă

Aglo­me­rația es­te o pro­ble­mă ge­ne­ra­lă, iar re­zol­va­rea ei a de­venit o pri­o­ri­ta­te pen­tru toa­te ță­ri­le. Una din­tre so­luți­i­le pro­pu­se pen­tru des­con­ges­ti­o­na­rea tra­fi­cu­lui in­fer­nal din ma­ri­le orașe o re­pre­zin­tă uti­li­za­rea scu­te­re­lor, ve­hi­cu­le din ce în ce mai cău­ta­te, dar nu și în Ro­mânia.

Scu­te­rul a evo­luat, astfel că du­pă mo­des­te­le mo­de­le de 50 cmc au apă­rut ma­xis­cu­te­re­le, iar apoi au fost in­tro­du­se pe piață une­le cu trei roți, mai sta­bi­le și mai si­gu­re, pro­du­se pen­tru a con­vin­ge mai mu­lți oa­meni să fo­lo­se­as­că ace­as­tă ca­te­go­rie de ve­hi­cu­le. Ca și cum trei roți nu ar fi fost de ajuns pen­tru îmbu­nă­tăți­rea si­gu­ra­nței uti­li­za­to­ri­lor, acum câți­va ani am asis­tat la apa­riția pri­mu­lui scu­ter cu pa­tru roți, un con­cept spec­ta­cu­los mai cu se­a­mă pen­tru că toa­te se încli­nă în ace­lași timp. To­tuși nu a fost o apa­riție chiar sur­prin­ză­toa­re, scu­te­re­le ale că­ror roți din față se încli­nă fi­ind răs­pândi­te pe toa­te con­ti­nen­te­le și ne­mai­re­pre­zen­tând o no­u­ta­te, dar as­pec­tul aces­tui nou tip de ve­hi­cul es­te atât de spec­ta­cu­los, încât nu te poți abți­ne să nu-ți arăți in­te­re­sul (ca să nu spun ui­mi­rea). Mo­de­le îndrăz­nețe cu pa­tru roți au mai exis­tat, dar nu scu­te­re, ci mo­toa­re mai mari și, cu si­gu­ra­nță, ni­ci­u­nul des­ti­nat pro­du­cți­ei de se­rie și ni­ci­u­nul la ca­re toa­te roți­le se încli­nă.

Ci­ne, când și pen­tru ci­ne?

Fir­ma Qua­dro Ve­hi­cles din Elveția a fost înfi­i­nța­tă în 2010, iar pri­mul ve­hi­cul re­a­li­zat de tână­ra com­pa­nie a fost scu­te­rul cu pa­tru roți Qoo­der, sin­gu­rul scu­ter ale că­rui roți se încli­nă si­mul­tan. La câți­va ani de la lan­sa­rea aces­tui mo­del re­vo­luți­o­nar, a apă­rut și va­rian­ta cu trei roți, ase­mă­nă­toa­re ca di­men­si­uni și mo­to­ri­za­re cu Piag­gio MP3, so­luția sus­pen­si­ei față fi­ind însă di­fe­ri­tă, mai sim­plă și per­mițând o ma­ne­vra­re în de­pli­nă si­gu­ra­nță a ve­hi­cu­lu­lui du­pă o scur­tă pe­ri­oa­dă de aco­mo­da­re.

Qoo­der s-a bu­cu­rat de un suc­ces ime­diat, în acest mo­ment fi­ind pre­zent în pes­te 20 de țări. Cu­nos­când bi­ne co­mu­ni­ta­tea moto din Ro­mânia, eram con­vins că un astfel de scu­ter nu poa­te fi ales de mo­to­ci­cliști, ci doar de au­to­mo­bi­liștii să­tui de aștep­ta­tul în tra­fic, ho­tă­râți să înlo­cu­ias­că mași­ni­le cu so­luții alter­na­ti­ve pen­tru uzul co­ti­dian. Asta, pen­tru că ma­jo­ri­ta­tea mo­to­ci­cliști­lor con­si­de­ră ne­demn să fo­lo­se­as­că ce­va cu mai mult de do­uă roți sau, în cel mai bun caz, nu con­si­de­ră ca fi­ind mo­to­ci­cle­tă ce­va cu trei sau pa­tru roți. Sur­pri­za ma­re a fost să aflu re­zul­ta­te­le sta­tis­ti­ci­lor întoc­mi­te în ță­ri­le în ca­re mo­de­lul Qoo­der exis­tă de niște ani. Pes­te 75% din cei ca­re au achi­ziți­o­nat un astfel de scu­ter cu pa­tru roți au fost sau sunt uti­li­za­tori de scu­ter ori mo­to­ci­cle­tă și cam tot atâția fo­lo­sesc acest ve­hi­cul pen­tru dru­mul la ser­vi­ciu, nu pen­tru plă­ce­re.

Cum lu­cre­a­ză sus­pen­sia față?

Apro­po de tra­fic, tre­bu­ie să des­criu pri­ma sen­zație trăi­tă pe Qoo­der. Tes­ta­sem re­cent Piag­gio MP3 și îmi închi­pu­iam că scu­te­rul cu pa­tru roți va fi foar­te apro­piat ca mo­bi­li­ta­te și ma­ne­vra­bi­li­ta­te. Greșit! La înce­put, te si­mți chiar stângaci, ca un înce­pă­tor. Și pro­ba­bil că ești înce­pă­tor, de vre­me ce mo­dul în ca­re te echi­li­bre­zi și con­tro­le­zi ce­le pa­tru roți es­te com­plet di­fe­rit. Inițial, chiar îți do­rești să treci la trei roți, cu toa­te că in­stinc­tul îți spu­ne că pa­tru ar tre­bui să fie mai sta­bi­le și si­gu­re.

Un pi­lot cu ex­pe­ri­e­nță are ne­voie de vreo oră ca să înțe­le­a­gă cum tre­bu­ie con­dus Qoo­der, du­pă ca­re nu mai vrea să se ur­ce pe trei roți. Prin­ci­pa­la „vi­no­va­tă“pen­tru sen­zația com­plet di­fe­ri­tă es­te sus­pen­sia față, ca­re lu­cre­a­ză du­pă un alt prin­ci­piu, di­fe­rit de cea de la Piag­gio MP3. În timp ce MP3, are câte do­uă amor­ti­zoa­re la fi­e­ca­re roa­tă din față, de fapt unul fi­ind amor­ti­zor, iar cel de-al doi­lea, doar un ghi­daj, la Qoo­der exis­tă câte un amor­ti­zor și un sin­gur com­pen­sa­tor mon­tat cen­tral, în spa­te­le unei măști de plas­tic. Ce­le trei sunt uni­te prin con­duc­te și lu­cre­a­ză di­fe­rit, amor­ti­zoa­re­le la pre­si­u­ne joa­să, com­pen­sa­to­rul la pre­si­u­ne înal­tă. La frâna­re, am­be­le amor­ti­zoa­re se com­pri­mă, iar ulei­ul es­te tri­mis în com­pen­sa­tor, în timp ce la schim­ba­rea de di­re­cție, amor­ti­zo­rul ca­re se com­pri­mă tri­mi­te ulei­ul în amor­ti­zo­rul ce se des­tin­de, com­pen­sa­to­rul ju­când ro­lul unui tam­pon. Mu­lțu­mi­tă aces­tui cir­cu­it hi­drau­lic și ro­lu­lui ju­cat de com­pen­sa­tor, încli­na­rea scu­te­ru­lui se fa­ce încet și gra­dat, nu brusc, ca la toa­te mo­de­le­le cu do­uă roți pe față. Sis­te­mul hi­drop­neu­ma­tic es­te nu­mit Hy­drau­lic Til­ting Sys­tem, a fost bre­ve­tat de Qua­dro Ve­hi­cles și co­mu­ni­că cu sis­te­mul de frâna­re in­te­gral.

Ma­ne­ta stângă și pe­da­la de frână de la po­dea acți­o­nea­ză frâne­le tu­tu­ror roți­lor, în vre­me ce ma­ne­ta dre­ap­tă acți­o­nea­ză doar frâna față. În ace­lași timp, frâna com­bi­na­tă, adi­că ma­ne­ta stângă sau pe­da­la, con­tro­le­a­ză și încli­na­rea sus­pen­si­ei față, blo­când încli­na­rea scu­te­ru­lui.

Sis­te­mul es­te in­te­re­sant, iar da­că tot am amin­tit de frâne, aces­tea sunt bu­ne, își fac tre­a­ba, dar nu m-au lă­sat cu gu­ra căs­ca­tă, adi­că sunt de­par­te de o frână se­ri­oa­să a unei mo­to­ci­cle­te pu­ter­ni­ce, cu alte cu­vin­te nu are rost să vor­bim de stop­pie…

Și spa­te­le…?

Și sen­zația pe ca­re ți-o ofe­ră pun­tea spa­te es­te di­fe­ri­tă de ce­ea ce si­mți pe di­fe­ri­te­le scu­te­re cu trei roți. Ecar­ta­men­tul spa­te es­te de 450 mm, nu cu mult mai mic de­cât cel din față, dar cei 100 mm sunt su­fi­ci­e­nți ca să nu si­mți do­uă roți. Și chiar da­că ești con­vins că ai doar o roa­tă pe spa­te, în mo­men­tul când fo­lo­sești scu­te­rul cu pa­sa­ger, da­to­ri­tă sta­bi­li­tății mai bu­ne, aproa­pe că nu si­mți sar­ci­na su­pli­men­ta­ră, iar mișcă­ri­le aces­tu­ia nu te in­co­mo­de­a­ză. Un rol im­por­tant îl joa­că pro­po­rți­i­le scu­te­ru­lui, înă­lți­mea șeii pa­sa­ge­ru­lui fi­ind apro­pia­tă de cea a pi­lo­tu­lui, astfel încât pa­sa­ge­rul poa­te fa­ce corp co­mun cu pi­lo­tul, ca la o mo­to­ci­cle­tă obișnu­i­tă.

Era nor­mal ca mo­di­fi­că­ri­le fă­cu­te să adu­că și mi­nu­suri. Înă­lți­mea mi­că a șeii pa­sa­ge­ru­lui a de­ter­mi­nat un vo­lum re­dus al com­par­ti­men­tu­lui de ba­ga­je de sub șa, mult mai mic de­cât te­ai fi aștep­tat vă­zând șaua du­blă ge­ne­roa­să. În afa­ră de asta, bușo­nul re­zer- vo­ru­lui de ben­zi­nă es­te foar­te aproa­pe de spați­ul de de­po­zi­ta­re de sub șa, astfel încât, la cea mai mi­că mișca­re greși­tă în tim­pul ali­men­tă­rii, riști să torni ben­zi­nă pes­te ba­ga­je.

În rest, ni­mic sur­prin­ză­tor

Mi-ar fi plă­cut să con­ti­nui cu des­cri­e­rea unor sis­te­me sur­prin­ză­toa­re, dar tot res­tul con­stru­cți­ei es­te cât se poa­te de aproa­pe de a unui scu­ter tra­diți­o­nal. Sin­gu­rul de­ta­liu teh­nic di­fe­rit și ino­va­tor e frâna de par­ca­re: un bo­lț me­ta­lic acți­o­nat de ma­ne­ta afla­tă în la­te­ra­lul șeii intră în de­ga­jă­ri­le prac­ti­ca­te pe dis­cul de frână și blo­che­a­ză me­ca­nic scu­te­rul. Sim­plu și efi­ci­ent.

Altmin­teri, mo­to­rul es­te eco­no­mic, po­ziția de pi­lo­taj, plă­cu­tă, pro­te­cția la vânt, re­zo­na­bi­lă și mai ales

îți in­spi­ră mul­tă încre­de­re (du­pă ce te obișnu­i­ești cu ju­că­ria). Nu pot spu­ne că te des­curci în tra­fic tot atât de ușor ca atunci când mer­gi pe mo­to­ci­cle­tă, dar si­gu­ra­nța da­tă de plu­sul de ade­re­nță in­di­fe­rent de con­diții, da­to­rat ce­lor pa­tru roți, cred că su­pli­nește sla­lo­mul prin­tre mașini pe ca­re îl poți fa­ce pe do­uă roți. Cât des­pre cei mai agi­tați, îi asi­gur că și cu un astfel de scu­ter cu pa­tru roți se pot fa­ce gi­um­bușlu­curi, mai ales pen­tru că sis­te­mul de frâna­re nu are ABS.

Poa­te fi un suc­ces în Ro­mânia?

Da­că mi-ar fi pus ci­ne­va ace­as­tă între­ba­re cu câți­va ani în ur­mă, răs­pun­sul ar fi fost un „nu!“ho­tă­rât. Între timp, lu­cru­ri­le s-au schim­bat, iar vânză­ri­le de exem­pla­re noi ne spun altce­va – în ul­ti­mii 2 ani, în Ro­mânia s-au vândut pes­te 2000 de ATV-uri noi pe an, adi­că mai mult de­cât mo­to­ci­cle­te și scu­te­re la un loc. Pro­ba­bil că sun­tem sin­gu­ra ța­ră din lu­me în ca­re se înma­tri­cu­le­a­ză mai mul­te ATV-uri de­cât mo­to­ci­cle­te și es­te po­si­bil ca o par­te din mi- ile de oa­meni ca­re au de­venit pro­pri­e­tari de ATV-uri să se îndră­gos­te­as­că de sen­zați­i­le ofe­ri­te de aces­ta și să ale­a­gă un Qoo­der pen­tru mer­sul prin oraș. Nici nu e ne­voie să fie mii, e de ajuns să fie 5% ca să pu­tem spu­ne că e un suc­ces.

Pri­me­le vi­ra­je sunt mai ci­u­da­te, dar sta­bi­li­ta­tea se sim­te de la înce­put.

Ca la ori­ce scu­ter, pi­lo­ta­jul spor­tiv es­te fa­ci­li­tat de o po­ziție avan­sa­tă a pi­lo­tu­lui.

Ma­rea di­fe­re­nță față de mo­to­ci­cle­te es­te că poți încli­na scu­te­rul la vi­te­ză mi­că.

Text: Ti­be­riu Troia Foto: Ra­du Chin­driș

Dis­cu­ri­le de frână sunt pro­te­ja­te de for­ma jan­te­lor.

Insta­lația de lu­mini fo­lo­sește teh­no­lo­gie LED.

Co­men­zi­le la ghi­don sunt iden­ti­ce cu ce­le ale unui scu­ter tra­diți­o­nal.

Bor­dul ge­ne­ros ofe­ră toa­te in­for­mați­i­le, ca­re sunt ușor de ci­tit.

Frâna de par­ca­re es­te acți­o­na­tă de un bo­lț ca­re intră în de­cu­pă­ri­le din dis­cul de frână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.