BMW Z4 M40i

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Gerd Steg­mai­er Tra­du­ce­re: Syl­via Ker­zbek Foto: Wol­fgang Gro­e­ger-Mei­er/BMW

No­ul road­ster cu aco­pe­riș tex­til și mo­tor de 3 li­tri cu șa­se ci­lin­dri

No­ul Z4 ar tre­bui să ofe­re mai mul­tă plă­ce­re la con­dus. BMW re­vi­ne la aco­pe­rișul tex­til, ori­en­te­a­ză to­tul spre șo­fer, scur­te­a­ză am­pa­ta­men­tul și crește lăți­mea mași­nii. Oa­re să fie de-ajuns?

Ado­ua ge­ne­rație a lui Z4 a adus o cri­ză de iden­ti­ta­te road­ste­ru­lui ba­va­rez: cu pa­vi­li­o­nul ra­ba­ta­bil ca al lui SLK, și la con­dus era si­mi­lar cu ri­va­lul său. Ur­mă­toa­rea ge­ne­rație s-a in­te­nți­o­nat a avea o iden­ti­ta­te pro­prie, cel puțin la par­tea fron­ta­lă, și ar fi tre­bu­it să adu­că cu le­gen­da­rul Z8, dar amin­tește cum­va și de „bo­tul de ti­gru“al Ki­ei. În plus, Z4 Co­u­pé va ve­ni pe piață ca Toyo­ta Su­pra.

Ori­cum, du­pă pri­ma întâlni­re cu mași­na, în Por­tu­ga­lia, es­te clar fap­tul că ja­po­ne­zii se ba­ze­a­ză pe di­na­mi­ca de con­dus ba­va­re­ză, ce­ea ce poa­te fi con­si­de­rat o do­va­dă a înțe­lep­ci­u­nii asia­ti­ce, șa­si­ul ul­tra­com­pe­tent con­vin­gând pe de­plin. Amor­ti­zoa­re­le adap­ti­ve fac față cu brio ori­că­rei su­pra­fețe, con­fe­rind ri­gi­dei ca­ro­se­rii o sta­bi­li­ta­te de­o­se­bi­tă.

Ma­le­a­bi­le, dar nu moi

Lor li se da­to­re­a­ză și con­for­tul sur­prin­ză­tor, am­be­le atin­gându-și li­mi­te­le abia când cur­sa ar­cu­lui ajun­ge la ca­păt. Chiar și M40i, cu mo­to­rul său cu șa­se ci­lin­dri ca­re proi­ec­te­a­ză do­uă ca­me­re de ar­de­re di­rect pes­te pun­tea din față, vi­re­a­ză spon­tan și nici da­că vrei nu îl poți fa­ce să in­tre în sub­vi­ra­re. Pro­pul­soa­re­le cu pa­tru ci­lin­dri, 20i și 30i, ar tre­bui să fa­că mași­na încă și mai agi­lă pe pun­tea din față, dar ci­ne ar re­nu­nța pen­tru asta la su­ne­tul și pu­te­rea tur­bo­u­lui de 3 li­tri, mai ales că aces­ta are un răs­puns in­stan­ta­neu?

Poa­te doar câți­va fani ai cu­ti­ei ma­nua­le, de­oa­re­ce ace­as­ta nu mai es­te dis­po­ni­bi­lă de­cât în com­bi­nație cu pro­pul­so­rul 20i (și nu în Ro­mânia). Cu­tia au­to­ma­tă cu opt trep­te de la M40i nu ofe­ră însă mo­ti­ve pen­tru un ale­ge­rea mo­to­ru­lui mai mic, re­a­cți­o­nând la schim­ba­rea de tre­ap­tă so­li­ci­ta­tă de șo­fer chiar mai re­pe­de de­cât s-ar pu­tea mișca mâna dre­ap­tă și pi­ci­o­rul stâng.

Astfel, treci mai ușor cu ve­de­rea fap­tul că pa­vi­li­o­nul tex­til, un semn de re­veni­re la ve­chi­le vir­tuți, es­te fals, pa­no­u­ri­le pla­te din in­te­ri­or fă­cându-l să fie tot un hard-top. Însă așa s-au pu­tut eli­mi­na 40 kg și ocu­pa­rea unei pă­rți din por­tba­gaj de că­tre aco­pe­riș. Acum, chiar și când mași­na e de­ca­po­ta­tă, tot exis­tă un spațiu de 281 de li­tri în por­tba­gaj.

Ca­ro­se­rie ri­gi­dă ca lem­nul, tren de ru­la­re fle­xi­bil ca bam­bu­sul: Z4 stă li­pit de șo­sea și îi plac vi­ra­je­le de ori­ce fel.

Scau­ne­le sunt co­mo­de, fă­ră a fi joa­se, iar pa­vi­li­o­nul tex­til nu afec­te­a­ză li­niștea din in­te­ri­or. Ca­ro­se­ria mai la­tă cu aproa­pe 10 cm de­ran­je­a­ză puțin doar pe dru­mu­ri­le îngus­te de ța­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.