Ro­ver Evo­que... ju­ni­or

Land Ro­ver a pre­zen­tat aca­să, la Lon­dra, cea de-a do­ua ge­ne­rație a SUV-ului pre­mi­um Ran­ge Ro­ver Evo­que. Hi­gh-te­ch și cu spi­rit bri­ta­nic, aces­ta es­te per­fect pre­gă­tit să dea pi­ept cu ri­va­lii din seg­ment.

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

No­ul Ran­ge Ro­ver Evo­que es­te con­sec­vent no­u­lui stil adop­tat oda­tă cu pre­zen­ta­rea mai ma­re­lui Ve­lar. De­sig­nul e și mai agre­siv, dar în ace­lași timp fa­mi­liar și sti­lat. Di­men­si­u­ni­le nu s-au schim­bat sem­ni­fi­ca­tiv, însă Evo­que fo­lo­sește no­ua plat­for­mă Pre­mi­um Tran­sver­se Archi­tec­tu­re, ofe­rind ce­va mai mult loc la in­te­ri­or, în spe­cial la ni­ve­lul lo­cu­ri­lor din spa­te. De ase­me­nea, și spați­ul pen­tru ba­ga­je a cres­cut puțin, cu 10%, la 591–1383 de li­tri. Da­că ex­te­ri­o­rul poa­te crea o ușoa­ră sen­zație de déjà-vu, ace­as­ta es­te și mai preg­nan­tă la in­te­ri­or, mi­cul SUV fi­ind de-acum cât se poa­te de în ton cu frații mai mari. Avan­ta­jul es­te că ha­bi­ta­clul nu mai pa­re al unui mo­del îmbă­trânit înain­te de ter­men, ci des­cin­de di­rect din vi­i­tor – avem in­stru­men­tar de bord di­gi­tal com­plet, o com­bi­nație de ecra­ne tac­ti­le du­ble în zo­na cen­tra­lă, scau­ne elec­tri­ce cu re­gla­je pe 16 di­re­cții și chiar sis­tem de io­ni­za­re a ae­ru­lui din ha­bi­ta­clu. Land Ro­ver plu­se­a­ză și la ca­pi­to­le­le eco și NVH, cu până la 33 kg de ma­te­ria­le na­tu­ra­le sau re­ci­cla­te fo­lo­si­te în pro­ce­sul de fa­bri­cație și cu ni­ve­luri de zgo­mot și vi­brații mult re­du­se față de ca­zul pre­de­ce­so­ru­lui. La ca­pi­to­lul mo­to­ri­zări, Evo­que are pen­tru pri­ma oa­ră în is­to­ria Land Ro­ver un pro­pul­sor mild-hy­brid, din se­ria Inge­ni­um, cu pa­tru ci­lin­dri în li­nie, sis­tem pe 48 V și 300 CP cu­plat la o cu­tie au­to­ma­tă ZF cu no­uă ra­poar­te și AWD. Opți­u­nea de ba­ză es­te to­tuși un di­e­sel Inge­ni­um de 150 CP, cu tran­smi­sie ma­nua­lă și tra­cți­u­ne față. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le de of­froa­der, pro­prii măr­cii Land Ro­ver, sunt pre­zen­te în con­ti­nua­re: adânci­me a va­du­lui de 600 mm, gar­dă la sol de 212 mm și un­ghi­uri de atac/ de­ga­ja­re de 25/30,6 gra­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.