VW T-Cross

Cel mai mic SUV al lui Vol­kswa­gen nu e toc­mai mic: no­ul T-Cross es­te ba­zat pe Po­lo, dar ofe­ră mai mult spațiu la in­te­ri­or. Chiar și echi­pa­men­te­le mo­der­ne de asis­ta­re sunt la un ni­vel su­pe­ri­or.

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

La înă­lți­me

La 4,11 me­tri, T-Cross es­te cu 5,4 cen­ti­me­tri mai lung de­cât Po­lo Înă­lți­mea de 1,56 me­tri înse­am­nă

11,2 cen­ti­me­tri în plus. Am­pa­ta­men­tul nu a cres­cut însă de­cât cu un cen­ti­me­tru, până la 2,56 me­tri.

Ma­re la in­te­ri­or

Mu­lțu­mi­tă po­ziți­ei înal­te de șe­de­re, ca­re es­te cu 10 cm mai sus de­cât la Po­lo, până la cinci pa­sa­geri au par­te de spațiu su­fi­ci­ent și o vi­zi­bi­li­ta­te ge­ne­ra­lă bu­nă. Pla­nșa de bord a pri­mit or­na­men­te și cu­lori ca­re se asor­te­a­ză cu scau­ne­le, vo­la­nul și con­so­la cen­tra­lă. În Ro­mânia, Fir­st Edi­ti­on, dis­po­ni­bi­lă la spre co­man­dă on­li­ne de la înce­pu­tul lu­nii de­cem­brie, cu­prin­de pa­che­te de si­gu­ra­nță pre­cum Blind Spot Plus și Re­ar Traf­fic Allert, sis­te­me de asis­te­nță pre­cum Front Assist și La­ne Assist, dar și pa­che­te de co­nec­ti­vi­ta­te cum ar fi Ca­rNet Gu­i­de& Inform și App Con­nect.

Ben­zi­nă și di­e­sel

Mo­to­ri­zări la lan­sa­rea de anul vi­i­tor: un pro­pul­sor pe ben­zi­nă cu trei ci­lin­dri, de un li­tru, cu 95 sau 115 CP, un pa­tru ci­lin­dri de 1,5 li­tri cu 150 CP și un TDI de 1,6 li­tri cu o pu­te­re de 95 CP. Toa­te mo­toa­re­le res­pec­tă nor­me­le Eu­ro 6d. No­ul T-Cross are la ba­ză plat­for­ma mo­du­la­ră tran­sver­sa­lă MQB A1 a gru­pu­lui și se ală­tu­ră în ga­mă mo­de­le­lor Ti­guan,

T-Roc și To­ua­reg.

Mult spațiu la dis­po­ziție și o ban­che­tă ra­ba­ta­bi­lă: T-Cross poa­te pri­mi echi­va­len­tul în ba­ga­je a între 385 și 1281 de li­tri.

Vo­la­nul mul­ti­fun­cți­o­nal va fi dis­po­ni­bil înce­pând cu echi­pa­rea Li­fe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.