Ca PROfe­si­o­niștii

Auto Motor Sport - - ANALIZĂ -

Sun­tem obișnu­iți să iu­bim mași­ni­le pen­tru com­bi­nația per­fec­tă de sen­ti­men­te pe ca­re le in­spi­ră – fru­mu­sețe, pu­te­re, com­ple­xi­ta­te. Dar ade­vă­rul es­te că am ajuns să pe­tre­cem mai mult timp in­te­ra­cți­o­nând cu te­le­fo­nul mo­bil de­cât cu mași­na per­so­na­lă, așa că nu e greu să dez­vol­tăm un atașa­ment si­mi­lar și pen­tru aces­ta. Mai ales da­că es­te o pi­e­să avan­gar­dis­tă de teh­no­lo­gie, ca no­ul Hua­wei Ma­te 20 Pro.

Un au­to­mo­bil es­te un obi­ect com­plex, la ca­re de­sig­ne­rii au la dis­po­ziție mul­te su­pra­fețe ca să se joa­ce cu for­me­le și de­ta­li­i­le. De exem­plu, ace­as­tă Se­ria 4 Gran Co­u­pé ca­re ne-a ser­vit drept par­te­ner pen­tru șe­di­nța foto re­a­li­za­tă cu no­ul Hua­wei Ma­te 20 Pro es­te o ber­li­nă me­die, și to­tuși are pro­pria per­so­na­li­ta­te în ra­port cu ce­le­lal­te mo­de­le si­mi­la­re (și înru­di­te) din ga­ma con­struc­to­ru­lui: Se­ria 3 sedan și Se­ria 3 GT. Pe de altă par­te, un smar­tpho­ne ofe­ră po­si­bi­li­tăți mult mai li­mi­ta­te, ce­ea ce pu­ne mult mai mult la con­tri­buție ima­gi­nația de­sig­ne­ri­lor. Dar ia­tă că și aici pot fi re­a­li­za­te lu­cruri ine­di­te, astfel ca un „sim­plu“obi­ect rec­tan­gu­lar să ai­bă o per­so­na­li­ta­te apar­te, bi­ne de­fi­ni­tă. Cu Ma­te 20 și Ma­te 20 Pro, Hua­wei du­ce mai de­par­te obi­cei­ul cu­lo­ri­lor va­ria­bi­le ale car­ca­sei, adău­gând de­ja cu­nos­cu­tei și mult co­pia­tei Twi­li­ght (de la se­ria P20) încă do­uă: Mid­ni­ght Blue și Eme­rald Gre­en. La fel ca și în ca­zul BMW-ului, vop­sit într-un atră­gă­tor al­bas­tru Snap­per Roc­ks (922 de eu­ro preț su­pli­men­tar), cli­e­nții mai puțin non­con­for­miști au la dis­po­ziție și opți­uni ce­va mai tra­diți­o­na­le. La Ma­te 20 Pro es­te vor­ba de un ne­gru cla­sic, așa cum era exem­pla­rul pe ca­re l-am avut noi la dis­po­ziție.

Par­tea fron­ta­lă in­clu­de un așa-nu­mit „not­ch“(sau am pu­tea să fo­lo­sim ter­me­nul ac­cep­tat la noi, bre­ton), ca­rac­te­ris­ti­că de­ja obișnu­i­tă pen­tru smar­tpho­ne-uri­le mo­der­ne. La fel cum BMW-ul nos­tru poa­te fi atât ele­gant, cât și su­fi­ci­ent de spați­os având în ve­de­re am­pren­ta la sol re­la­tiv com­pac­tă (lun­gi­me 4640 mm, lăți­me 1825 mm), Ma­te 20 Pro reușește să găz­du­ias­că un fru­mos ecran OLED cu dia­go­na­la de 6,39 in­chi într-o car­ca­să de nu­mai 157,8 mm lun­gi­me și 72,3 mm lăți­me! Te­le­fo­nul ră­mâne com­pact și da­că ne re­fe­rim la gro­si­mea de 8,6 mm și greu­ta­tea de 189 g.

Ecra­nul es­te de tip OLED și e cur­bat. Dia­go­na­la mă­soa­ră 6,39 in­chi.

Car­ca­sa nu in­clu­de și o mu­fă jack, dar exis­tă pro­te­cție la apă și praf, IP68. Ca o pi­can­te­rie, la pri­ma ve­de­re nu se ob­ser­vă ni­ci­un di­fu­zor, cu toa­te că Ma­te 20 Pro es­te ca­pa­bil să ofe­re au­diție ste­reo. Ce­le do­uă in­cin­te au­dio sunt una în bre­ton, iar cea de-a do­ua în por­tul USB Ty­pe C. Ne­o­bișnu­it, da, dar fă­ră ab­so­lut ni­ci­un com­pro­mis aici, căci ca­li­ta­tea au­dio es­te pes­te me­die, așa cum te-ai aștep­ta de la un vârf de ga­mă. Re­venind la par­tea din spa­te, Ma­te 20 Pro se mai re­mar­că și prin zo­na ca­re gru­pe­a­ză ce­le trei ca­me­re și LED-flash-ul. De da­ta ace­as­ta, vor­bim de o ca­rac­te­ris­ti­că 100% ori­gi­na­lă, cel puțin prin pris­ma for­mei pă­tra­te, căci un nu­măr si­mi­lar de ca­me­re mai gă­sim și la P20 Pro.

Ca­me­ră ex­ce­len­tă

Și aici, ajun­gem la un alt ca­pi­tol la ca­re no­ul smar­tpho­ne ex­ce­le­a­ză: per­for­ma­nțe­le foto. Cu un mo­del reușit la dis­po­ziție (mași­na, nu au­to­rul), am încer­cat să pro­vo­căm no­ul Hua­wei cu ima­gini cât mai spec­ta­cu­loa­se, cu sco­pul de­cla­rat de a ve­dea da­că poa­te ți­ne loc unui apa­rat pro­fe­si­o­nal pen­tru re­a­li­za­rea de fo­to­gra­fii la o ca­li­ta­te de ni­ve­lul ne­ce­sar pen­tru o re­vis­tă ti­pă­ri­tă.

Vă lă­săm pe dum­nea­voas­tră să ju­de­cați re­zul­ta­tul, noi doar vom in­tra în câte­va ca­rac­te­ris­tici de or­din teh­nic. Bi­ne… de­pin­de și de au­di­e­nță. Pen­tru un fo­to­graf pro­fe­si­o­nist, 252 CP/4000 rpm și 350 Nm/1450– 4800 rpm ar pu­tea fi ace­e­ași lim­bă nein­te­li­gi­bi­lă ca 40 MP prin­ci­pal, 8 MP 80 mm te­le­o­bi­ec­tiv cu OIS și 20 MP cu 16 mm f/2.2 wi­de în ca­zul unui „pe­trol­he­ad“. De reți­nut es­te că, la fel cum BMW-ul nos­tru e o mași­nă ma­ne­vra­bi­lă, ra­pi­dă și efi­ci­en­tă, Hua­wei Ma­te 20 Pro ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea efec­tuă­rii de ima­gini atât cu des­chi­de­re lar­gă, cât și cu zoom op­tic (cu sta­bi­li­za­tor de ima­gi­ne), ce­ea ce îi ofe­ră unui pa­si­o­nat de fo­to­gra­fie po­si­bi­li­tăți am­ple de cap­ta­re a ima­gi­ni­lor. Astfel, acest te­le­fon poa­te înlo­cui un apa­rat foto tra­diți­o­nal mult mai bi­ne de­cât o pu­te­au fa­ce ve­chi­le ge­ne­rații.

La fel de in­te­re­san­tă es­te și par­tea de sof­twa­re a ca­me­rei. De mu­lți ani, Hua­wei a ales să in­te­gre­ze di­ver­se mo­duri de lu­cru di­rect în apli­cația de ca­me­ră, astfel că fo­to­gra­fii spec­ta­cu­loa­se, ca­re ne­ce­si­tă, de exem­plu, tim­pi lun­gi de ex­pu­ne­re, sunt foar­te ușor de re­a­li­zat, mai ales da­că se fo­lo­sește și un sta­tiv.

Cu toa­te aces­tea, me­reu am con­si­de­rat că exis­tă o li­mi­tă, un tip de po­ză pe ca­re un smar­tpho­ne nu es­te ca­pa­bil s-o re­a­li­ze­ze cu ușu­ri­nță:

pan­nin­gul, sau fo­to­gra­fia în mișca­re, con­diție ese­nția­lă pen­tru o re­vis­tă au­to. To­tuși, fă­ră să ne aștep­tăm la mi­nuni, noi am încer­cat-o. Și, sur­pri­ză, re­zul­ta­te­le au fost spec­ta­cu­loa­se pen­tru un te­le­fon. Deși lu­mi­na sla­bă a pe­na­li­zat un pic cla­ri­ta­tea de­ta­li­i­lor (din pă­ca­te, am avut par­te doar de zi­le foar­te înno­ra­te pe

pe­ri­oa­da tes­tu­lui aces­tui de­vi­ce), efec­tul de mișca­re pe ca­re l-am obți­nut es­te im­pre­si­o­nant.

Ima­gi­ni­le au fost sur­prin­se în mo­dul Pro pe ca­re îl ofe­ră te­le­fo­nul, cu tim­pul de ex­pu­ne­re se­tat la 1/50. Ra­pi­di­ta­tea cu ca­re te­le­fo­nul poa­te pro­ce­sa ima­gi­ni­le înre­gis­tra­te ne-a fost de fo­los pen­tru a ur­mări și cap­ta su­bi­ec­tul ca­re se de­pla­sa cu cir­ca 50–60 km/h. OK, încă nu sun­tem pre­gă­tiți să re­nu­nțăm la ca­me­re­le pro­fe­si­o­na­le pen­tru astfel de ima­gini, însă, în acest ritm, nu se știe cât de mult va mai du­ra până când am pu­tea s-o fa­cem.

„Sub ca­po­tă“

No­ul Ma­te 20 dis­pu­ne de un nou pro­ce­sor re­a­li­zat în ca­să, pe o ar­hi­tec­tu­ră de 7 nm, în pre­mi­e­ră pen­tru un te­le­fon cu sis­tem de ope­ra­re Android. Așa cum se întâmplă și la mo­toa­re­le mo­der­ne, acest lu­cru se tra­du­ce prin per­for­ma­nțe su­pe­ri­oa­re, si­mul­tan cu un con­sum re­dus de ener­gie. BMW-ul nos­tru poa­te ac­ce­le­ra de la 0 la 100 km/h în 5,9 se­cun­de și poa­te cir­cu­la cu o vi­te­ză ma­xi­mă (li­mi­ta­tă) de 250 km/h. În viața de zi cu zi însă, aces­te per­for­ma­nțe nu au de­cât ra­re­ori o va­loa­re re­a­lă, căci ori­ce vi­te­ză pes­te 140 km/h se sol­de­a­ză cu o amen­dă în Ro­mânia, la fel ca și o ac­ce­le­rație în trom­bă de la 0 la 100 km/h în me­di­ul urban (aco­lo un­de ple­căm de obi­cei de pe loc). La un smar­tpho­ne însă, fo­lo­si­rea per­for­ma­nțe­lor din do­ta­re es­te nu doar le­ga­lă, dar și foar­te ne­ce­sa­ră în viața de zi cu zi.

Fie că vor­bim des­pre fo­to­gra­fiat în ra­fa­lă sau înre­gis­tra­re de fil­me în for­mat 4K, stre­a­ming de fil­me HD sau ju­cat PUBG, tran­sfer de fiși­e­re sau na­vi­gat între mul­ti­ple apli­cații, mun­că sau re­la­xa­re, no­ul pro­ce­sor oc­ta­co­re Ki­rin 980 cu frec­vență ma­xi­mă de lu­cru de 2,6 GHz și 6 GB me­mo­rie RAM fa­ce față cu brio.

Și în vre­me ce un au­to­mo­bil es­te re­la­tiv di­fi­cil de tes­tat, pen­tru că ai ne­voie atât de un po­li­gon/drum închis, cât și de in­stru­men­te de­di­ca­te,

Hua­wei Ma­te 20 Pro are o ba­te­rie cu ca­pa­ci­ta­tea de 4200 mAh. Exis­tă și încăr­ca­re ra­pi­dă wi­re­less de 15 W.

la un te­le­fon e mult mai sim­plu: ru­le­zi apli­cații ben­chmark des­căr­ca­te din ma­ga­zi­nul de­di­cat plat­for­mei ta­le. Iar una din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te din­tre aces­tea – AnTuTu – înno­bi­le­a­ză Ma­te 20 Pro cu pri­mul loc în to­pul lu­nii oc­tom­brie 2018, cu un scor de 309.628 de punc­te.

Au­to­no­mie de top

Și cum vă spu­neam, pro­ce­soa­re­le mo­der­ne sunt din ce în ce mai eco­no­mi­ce, așa cum se întâmplă și cu mo­toa­re­le mo­der­ne ale au­to­mo­bi­le­lor. BMW-ul 430i Gran Co­u­pé cu tran­smi­sie au­to­ma­tă, ca­re a ju­cat ro­lul de par­te­ner aici, afișe­a­ză un con­sum me­diu de 5,9 l/100 km, însă cel mai eco­no­mic mo­del din ace­as­tă ga­mă, 420d Aut., co­boa­ră ace­as­tă va­loa­re chiar până la 4,0 l/100 km.

La fel, Hua­wei pro­pu­ne o ba­te­rie de 4200 mAh (su­pe­ri­oa­ră mo­de­lu­lui an­te­ri­or cu 200 mAh), ca­re ar tre­bui să aco­pe­re fă­ră ni­cio pro­ble­mă ne­voi­le unei zi­le obișnu­i­te, chiar cu uti­li­za­re in­ten­să. Aici, nu avem o nor­mă de „con­sum“ge­ne­ral ac­cep­ta­tă, pen­tru că aces­ta di­fe­ră foar­te mult în fun­cție de uti­li­za­re, dar, pen­tru că sun­tem o re­vis­tă teh­ni­că, am de­cis să ale­gem ad-hoc tim­pul de fo­lo­si­re a ecra­nu­lui (SOT – Scre­en-on Ti­me) ca stan­dard de con­sum în ca­zul unui te­le­fon. Astfel, du­pă 18 ore și 41 de mi­nu­te de la încăr­ca­re, pe­ri­oa­dă în ca­re ba­te­ria a ajuns la un ni­vel de 20%, te­le­fo­nul nos­tru afișa 6 ore și 36 de mi­nu­te SOT. De acord, fă­ră o car­te­lă SIM drept con­su­ma­tor la bord și uti­li­zat des­tul de mult pe par­cur­sul no­pții (în tim­pul șe­di­nței foto), când lu­mi­no­zi­ta­tea ecra­nu­lui a fost des­tul de scă­zu­tă. To­tuși, vor­bim de o va­loa­re ex­ce­len­tă și un te­le­fon ca­re nu ar tre­bui să vă la­se la greu in­di­fe­rent de so­li­ci­tă­ri­le de pes­te zi.

Car­ca­sa de sti­clă nea­gră es­te foar­te ele­gan­tă și, la ne­voie, poa­te ser­vi drept oglin­dă. Alte trei cu­lori sunt dis­po­ni­bi­le pen­tru car­ca­să.

În mo­dul Pro al ca­me­rei se pot re­a­li­za in­clu­siv fo­to­gra­fii în mișca­re, de tip pan­ning.

No­ua ca­me­ră foto tri­plă Lei­ca do­ta­tă cu in­te­li­ge­nță ar­ti­fi­cia­lă se adap­te­a­ză au­to­mat sce­na­ri­i­lor cap­ta­te.

Me­mo­ria in­ter­nă es­te de 128 GB. Exis­tă și po­si­bi­li­ta­tea de ex­tin­de­re, dar nu cu aju­to­rul unui card obișnu­it Mi­cro SD, ci a unu­ia pro­pri­e­tar Hua­wei, nu­mit „Na­no Me­mo­ry Card“, ca­re poa­te ajun­ge până la 256 GB.

Ma­te 20 Pro dis­pu­ne și de un nou obi­ec­tiv cu un­ghi ul­tra­larg, Lei­ca de 20 MP.

Pe mo­dul Ni­ght, ca­me­ra poa­te ale­ge tim­pi de ex­pu­ne­re de pes­te 20 de se­cun­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.