Au­di e-tron GT con­cept

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Au­di a de­cis să de­lec­te­ze au­di­e­nța ca­li­for­nia­nă în stil eco, cu al trei­lea re­pre­zen­tant al fa­mi­li­ei EV e-tron, adus la Los Ange­les sub for­ma con­cep­tu­lui Au­di e-tron GT. Un ade­vă­rat Gran Tu­ris­mo cu pa­tru por­ti­e­re, aces­ta nu es­te un sim­plu show car, Au­di con­fir­mând ofi­cial in­te­nția de a in­tro­du­ce mo­de­lul de se­rie din 2020, du­pă SUV-uri­le e-tron și e-tron Spor­tback (2019). De ace­as­tă da­tă, plat­for­ma elec­tri­că a fost dez­vol­ta­tă în strânsă co­la­bo­ra­re cu frații de con­cern de la Por­sche, fi­ind, cel mai pro­ba­bil, in­spi­ra­tă de a mo­de­lu­lui Tay­can. Cu pro­po­rții spor­ti­ve (4,96 m lun­gi­me, 1,96 lăți­me și 1,38 înă­lți­me) și pu­te­re din plin (590 de cai-pu­te­re elec­trici), sar­ci­na tran­sfor­mă­rii con­cep­tu­lui în re­a­li­ta­te îi va re­ve­ni di­vi­zi­ei Au­di Sport GmbH. Con­stru­cția in­clu­de com­po­nen­te din oțe­luri de înal­tă du­ra­bi­li­ta­te, alu­mi­niu și fi­bră de car­bon, în timp ce de­sig­nul es­te în mod clar in­spi­rat de ADN-ul Au­di, ofe­rind vi­zi­u­nea unui Spor­tback elec­tric din vi­i­tor. In­te­ri­o­rul es­te ge­ne­ros pro­po­rți­o­nat da­to­ri­tă am­pa­ta­men­tu­lui de 2,9 me­tri, iar aici, în ci­u­da de­nu­mi­rii de con­cept, at­mos­fe­ra es­te evi­dent cea a unui vi­i­tor pro­dus de se­rie. Și ca un ade­vă­rat ri­val pen­tru Tes­la Mo­del S, e-tron GT are și el do­uă por­tba­ga­je – în spa­te, de 450 de li­tri, iar în față, de 100. Ce­le do­uă mo­toa­re elec­tri­ce, câte unul pe fi­e­ca­re pun­te, per­mit o con­fi­gu­rație tip quat­tro elec­tric, iar per­for­ma­nțe­le pre­co­ni­za­te sunt de 3,5 se­cun­de până la 100 km/h, puțin pes­te 12 se­cun­de la 200 km/h și o vi­te­ză ma­xi­mă de 240 km/h. Au­to­no­mia va fi de pes­te 400 km con­form WLTP, da­to­ri­tă ba­te­ri­ei de 90 kWh asis­ta­tă de un per­for­mant sis­tem de re­cu­pe­ra­re a ener­gi­ei. Reîncăr­ca­rea in­clu­de opți­u­nea Au­di Wi­re­less Char­ging (11 kW), însă sis­te­mul prin ca­blu es­te mult mai ra­pid da­to­ri­tă noii ar­hi­tec­turi pe 800 V. Astfel, în 20 de mi­nu­te ba­te­ria poa­te ajun­ge până la 80% din ca­pa­ci­ta­te, su­fi­ci­ent pen­tru 320 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.