HON­DA PAS­SPORT

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

O altă no­u­ta­te im­por­tan­tă din Ja­po­nia a fost re­pre­zen­ta­tă de re­vi­ta­li­za­rea SUV-ului Hon­da Pas­sport. Nu­me­le a fost uti­li­zat și în anii

1990, însă pe vre­mea ace­ea ave­am de-a fa­ce cu un Isu­zu Ro­deo re­bo­te­zat. De ace­as­tă da­tă, to­tul es­te ori­gi­nal de la Hon­da, mai exact de la Ame­ri­can Hon­da Mo­tor Com­pa­ny, de­oa­re­ce cer­ce­ta­rea și dez­vol­ta­rea au fost re­a­li­za­te în SUA, iar pro­du­cția are loc la fa­bri­ca din Lin­coln, Ala­ba­ma. No­ul Pas­sport va ocu­pa spați­ul din­tre com­pac­tul CR-V și ma­re­le Pi­lot, fi­ind însă ofe­rit strict în con­fi­gu­rație cu cinci lo­curi. Ca­rac­te­ri­za­rea ex­te­ri­oa­ră es­te cât se poa­te de pro­prie sti­lu­lui Hon­da, iar in­te­ri­o­rul e cât se poa­te de ame­ri­can. Con­struc­to­rul pro­mi­te mult spațiu – 3281 de li­tri în zo­na pa­sa­ge­ri­lor și un vo­lum to­tal de 4448 de li­tri. Pen­tru încăr­că­tu­ră, Pas­sport ofe­ră stan­dard 1166 de li­tri sau 2205 cu ban­che­ta ra­ba­ta­tă. Teh­no­lo­gic vor­bind, la bord exis­tă tot ce are Hon­da mai bun – de la Apple Ca­rPlay/Android Au­to la su­i­ta sis­te­me­lor de si­gu­ra­nță Hon­da Sen­sing.

To­tuși, anu­miți cli­e­nți ar pu­tea ră­mâne neim­pre­si­o­nați de opți­u­ni­le de in­fo­tain­ment cu ecra­ne tac­ti­le de 5 sau ma­xi­mum 8 in­chi. O sin­gu­ră mo­to­ri­za­re e ofe­ri­tă, un V6 de 3,5 li­tri și 280 CP, ca­re tran­smi­te pu­te­rea la pun­tea față prin in­ter­me­di­ul unei cu­tii au­to­ma­te cu no­uă ra­poar­te. Opți­o­nal, es­te dis­po­ni­bil sis­te­mul in­te­gral i-VTM4, cu pa­tru mo­duri de fun­cți­o­na­re și tra­cți­u­ne vec­to­ri­za­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.