MER­CE­DES-AMG GT R PRO

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

No­u­tăți­le eu­ro­pe­ne ma­jo­re de la Los Ange­les au in­clus și apa­riția ver­si­u­nii res­ti­li­za­te a fa­mi­li­ei Mer­ce­des-AMG GT. Iar ger­ma­nii au pre­zen­tat în Ca­li­for­nia nu doar fa­ce­lif­tul pen­tru GT, GT C, GT R, ci și no­ua ver­si­u­ne GT R Pro. De­sig­nul se­ri­ei con­ti­nuă să fie din ce în ce mai ra­fi­nat – du­pă in­tro­du­ce­rea gri­lei stil Pa­na­me­ri­ca­na, acum AMG GT a pri­mit noi fa­ruri LED, în ton cu ale mo­de­lu­lui GT 4-Door, iar ver­si­u­ni­le GT și GT C au pos­te­ri­o­rul re­de­se­nat. Schim­bă­ri­le adu­se in­te­ri­o­ru­lui sunt și mai pro­nu­nța­te – in­stru­men­tar de bord com­plet di­gi­tal cu ecran de 12,3 in­chi și dis­play pen­tru in­fo­tain­ment de 10,25 in­chi, dar și vo­lan cu bu­toa­ne tac­ti­le. În plus, o par­te din bu­toa­ne­le de pe con­so­la cen­tra­lă sunt de-acum mici ecra­ne co­lor TFT. Nu au fost însă ope­ra­te schim­bări la ni­ve­lul mo­to­ri­ză­ri­lor. Mer­ce­des a de­cis și că a so­sit tim­pul in­tro­du­ce­rii unei ver­si­uni de­di­ca­tă cir­cu­i­te­lor, no­ul GT R Pro fi­ind in­spi­rat di­rect din mo­de­le­le de com­pe­tiție GT3 și GT4. Sunt ofe­ri­te, prin­tre alte­le, o sus­pen­sie tip „coil-over“, cu amor­ti­zoa­re și ba­re sta­bi­li­za­toa­re ajus­ta­bi­le ma­nual, dar și nu­me­roa­se ele­men­te din fi­bră de car­bon, pre­cum și dis­curi de frână car­bon-ce­ra­mi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.