AU­DI A8

Auto Motor Sport - - TEST DE LUMINI -

Ci­ne mer­ge noap­tea cu fa­ru­ri­le Ma­trix-LED de 5800 de eu­ro ve­de foar­te bi­ne. Aces­tea evi­tă ve­hi­cu­le­le pe con­tra­sens și pe ce­le din față ca o per­dea de lu­mi­nă și um­bresc efi­ci­ent in­di­ca­toa­re­le re­flec­to­ri­zan­te, dar nu toa­te per­soa­ne­le par­ti­ci­pan­te la test le-au apre­ciat. Ve­hi­cu­le­le ca­re schim­bă di­re­cția și pi­e­to­nii nu sunt de­tec­ta­te me­reu cu pre­ci­zie. Ca și la

Se­ria 7, fa­za lun­gă cu la­ser es­te efi­ci­en­tă doar pe tron­soa­ne drep­te, dar mi­ni­mi­ze­a­ză nu­mai puțin orbi­rea ce­lor de pe con­tra­sens. Im­pre­si­o­nant spec­ta­col de lu­mini, dar ca­re poa­te fi iri­tant. Iar lu­mi­na ar pu­tea fi mai pu­ter­ni­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.