1,3 mi­li­oa­ne de pi­xe­li per far

Auto Motor Sport - - TEST DE LUMINI -

Le­duri de pu­te­re ma­re își dis­tri­bu­ie lu­mi­na pe mai mult de un mi­li­on de oglin­zi mi­cros­co­pi­ce mo­bi­le. Aces­tea re­flec­tă ra­ze­le ca „pi­xe­li de lu­mi­nă“prin­tr-o len­ti­lă, pe ca­ro­sa­bil.

Dus­ter do­ve­dește că și fa­ru­ri­le cu ha­lo­gen pot da lu­mi­nă bu­nă. To­tuși, nu se apro­pie nici mă­car de pu­te­rea fa­ru­ri­lor cu le­duri pre­cum ce­le de la Po­lo. Foar­te re­co­man­da­bi­le sunt sis­te­me­le cu le­duri cu fun­cții adap­ti­ve sim­ple, cum ar fi fa­ză lun­gă și lu­mi­na­re în cur­be. Sis­te­me­le scum­pe cu la­ser nu sunt ca­pa­bi­le de mult mai mult. Deși Di­gi­tal Li­ght de la Mer­ce­des ne ara­tă noi­le po­si­bi­li­tăți, fo­lo­si­rea sa în pro­du­cția de se­rie nu es­te de aștep­tat prea cu­rând.

Un com­pu­ter pre­lu­cre­a­ză in­for­mați­i­le pri­mi­te de la sen­zori și de la ca­me­ra ste­reo și re­gle­a­ză po­ziția oglin­zi­lor mi­nus­cu­le în timp util, astfel încât dru­mul es­te per­ma­nent ilu­mi­nat în mod op­tim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.