Ro­mânia, pri­e­te­noa­să cu au­to­mo­bi­le­le elec­tri­ce?

Am fă­cut o că­lă­to­rie din Bu­cu­rești până în Ma­ra­mu­reș și re­tur ca să ve­dem da­că o mași­nă elec­tri­că mo­der­nă es­te o so­luție bună pen­tru ța­ra noas­tră.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL EDITORIAL -

La fi­na­lul anu­lui tre­cut, am tra­ver­sat ța­ra în con­diții vi­tre­ge, pe do­uă tra­see di­fe­ri­te, cu un Nis­san Le­af, pen­tru a ve­dea pe pi­e­lea noas­tră da­că un model elec­tric poa­te fi fo­lo­sit ca unic au­to­mo­bil de fa­mi­lie. Astă­zi, sur­prin­ză­tor sau nu, răs­pun­sul es­te „da“, chiar da­că ușor apro­xi­ma­tiv. În timp ce, în ma­re par­te din te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, in­fras­truc­tu­ra de stații es­te sur­prin­ză­tor de bine dez­vol­ta­tă, exis­tă to­tuși și zo­ne de­fi­ci­ta­re. Ma­ra­mu­reșul are doar una pu­bli­că, în Baia Ma­re. În su­dul Ro­mâni­ei, între Gi­ur­giu și Crai­o­va nu se află ni­ci­u­na. Au­tos­tra­da A2 Bu­cu­rești-Con­sta­nța poa­te fi par­cur­să doar cu un model de ge­ne­rație no­uă și la vi­te­ze mai mici de­cât cea le­ga­lă, căci nu exis­tă stații pe toa­tă lun­gi­mea sa. In­fras­truc­tu­ra se dez­vol­tă însă în ritm su­sți­nut. Chiar și astă­zi, da­că lo­cu­i­ești lângă o sur­să de încăr­ca­re sau la cur­te, un­de poți lă­sa mași­na la încăr­cat pes­te noap­te, da, se poa­te. OK, o da­tă sau de do­uă ori pe an poa­te că vei dori să că­lă­to­rești și mai mult de­cât noi, în străi­nă­ta­te, pe au­tos­tră­zi. Dar atunci când se întâmplă, poți închi­ria sau împru­mu­ta un au­to­mo­bil tra­diți­o­nal.

Mai mult, da­că ai po­si­bi­li­ta­tea să fo­lo­sești uzual stații din su­per­mar­ke­turi, ben­zi­nă­rii sau ale unor pri­mă­rii lo­ca­le, cos­tu­ri­le de încăr­ca­re pot fi ze­ro – cel puțin, ace­as­ta es­te si­tuația astă­zi. Însă e ne­voie și de o dis­ci­pli­nă a șo­fe­ri­lor, atât de mașini elec­tri­ce, cât și de con­venți­o­na­le, pen­tru ca acest tip de mo­bi­li­ta­te să fun­cți­o­ne­ze și, în fi­nal, să ne fa­că tu­tu­ror un ser­vi­ciu prin emi­si­i­le nu­le de no­xe în oraș. În tim­pul tes­te­lor cu mașini elec­tri­ce, nu de puți­ne ori s-a întâmplat să gă­sesc stați­i­le ocu­pa­te de mașini con­venți­o­na­le, si­tuație de­za­mă­gi­toa­re, dar împo­tri­va că­reia nu poți fa­ce mai ni­mic. Și da­că, în ca­zul unei încăr­cări uzua­le pe plan lo­cal, vor­bim doar de o frus­tra­re de mo­ment, în si­tuația unui drum mai lung, când sin­gu­ra sur­să de „com­bus­ti­bil“dis­po­ni­bi­lă es­te blo­ca­tă ore între­gi, poa­te fi mult mai dra­ma­tic. Apoi, pre­ze­nța din ce în ce mai ma­re a aces­tor mașini elec­tri­ce pe șo­se­le pre­su­pu­ne și o aglo­me­ra­re la stații. Aici se im­pun do­uă so­luții. În pri­mul rând, la o încăr­ca­re nor­ma­lă, o stație nu ar tre­bui să fie blo­ca­tă mai mult de 30–60 de mi­nu­te, timp în ca­re un au­to­mo­bil mo­dern ajun­ge la 80%, prag din­co­lo de ca­re încăr­ca­rea se li­mi­te­a­ză pen­tru a pro­te­ja ba­te­ria. Excep­tând si­tuația în ca­re pleci la un drum lung, es­te in­di­cat, in­clu­siv pen­tru du­ra­ta de viață a mași­nii, să nu de­pășești frec­vent acest prag. Deci, blo­ca­rea unei stații pu­bli­ce vre­me de mai mul­te ore, even­tual o noap­te, nu ți­ne de un com­por­ta­ment „elec­tric“ci­vi­li­zat. Apoi, exis­tă apli­cația Plu­gSha­re, ca­re afișe­a­ză stați­i­le dis­po­ni­bi­le și are in­clu­siv o fun­cție de „check in“, cu es­ti­ma­rea du­ra­tei de încăr­ca­re, ast­fel ca alți șo­feri să știe da­că o stație es­te ocu­pa­tă sau nu, iar da­că da, pen­tru cât timp. Nu­mai că, așa cum vă aștep­tați, în re­a­li­ta­te nu toți fac acest lu­cru, ce­ea ce poa­te du­ce la alte frus­trări. Însă per to­tal, în ur­ma ul­ti­me­lor ex­pe­ri­e­nțe cu mași­ni­le elec­tri­ce, pot afir­ma că, în acest do­me­niu, sunt mai mul­te lu­cruri bu­ne ca­re se întâmplă în Ro­mânia de­cât re­le. Da, în acest caz sun­tem pe un drum bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.