Nis­san Le­af

Da, știm cu toții că mași­ni­le elec­tri­ce au o au­to­no­mie re­du­să, dar oa­re chiar nu pot fi fo­lo­si­te ca unic au­to­mo­bil de fa­mi­lie?

Auto Motor Sport - - EDITORIAL EDITORIAL - Text: Dan Scar­lat, Oraan Măr­cu­les­cu Fo­to: Dan Scar­lat

Din Bu­cu­rești până în Ma­ra­mu­reș, iar­na, cu o elec­tri­că

Toam­na tre­cu­tă, mă su­nă Oraan (Măr­cu­les­cu) să-mi pro­pu­nă un road trip cu o mași­nă elec­tri­că până la Si­ghe­tu Mar­mați­ei (un­de se agață har­ta-n cui…), orașul lui de baști­nă. Mie – „pe­trol­he­ad“fi­in­dcă am cres­cut în mi­ros de ben­zi­nă, nu pen­tru că nu aș apre­cia mași­ni­le elec­tri­ce, dar am tes­tat prea puți­ne până acum, in­su­fi­ci­en­te pen­tru a scă­pa de ce­le­bra „ran­ge an­xi­e­ty“– îmi pa­re o idee cam năs­trușni­că, cel puțin la pri­ma ve­de­re. Însă pe prin­ci­pi­ul „yes man“, nici nu-mi tre­ce prin cap să-i re­fuz pro­pu­ne­rea. Până la ur­mă, de ce aș fi fă­cut-o? În ci­u­da ig­no­ra­nței me­le în ce­ea ce pri­vește in­fras­truc­tu­ra stați­i­lor de încăr­ca­re din Ro­mânia, Oraan, ca­re se re­co­man­dă „avo­ca­tul elec­tro­mo­bi­li­tății“, es­te unul din­tre cei mai buni jur­na­liști spe­cia­li­zați pe au­to­mo­bi­le eco de la noi (oca­zi­o­nal, i-ați pu­tut ci­ti ar­ti­co­le­le și în auto mo­tor și sport), așa că nu mi-a fost greu să am încre­de­re în rați­o­na­men­tul său că vom reuși să par­cur­gem dru­mul dus-întors în do­uă zi­le, cu o pau­ză de o zi în Ma­ra­mu­reș. OK, zis și fă­cut! Reușim să ne sin­cro­ni­zăm ca­len­da­re­le pen­tru pe­ri­oa­da 15–17 de­cem­brie, adi­că in­trați ta­man la fix în iar­nă pen­tru a con­di­men­ta un pic ex­pe­ri­e­nța noas­tră, că doar știm cu toții că mași­ni­le elec­tri­ce nu sunt prea bu­ne pri­e­te­ne cu tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te, ca­re le afec­te­a­ză au­to­no­mia.

Oraan cu­noaște bine tra­seul de cir­ca 12000 km în to­tal, căci îl par­cur­ge de do­uă-trei ori pe an cu mași­na, iar eu mă con­so­lez cu gândul că voi avea hai­ne groa­se la mi­ne, apă și co­vri­gi pen­tru a tre­ce cu bine o even­tua­lă noap­te pe­tre­cu­tă în câmp, plus cash pen­tru o oca­zie până la pri­ma ga­ră a do­ua zi, în caz că ce­va nu avea să me­ar­gă con­form pla­nu­lui…

Ale­gem Nis­san Le­af ca par­te­ner din mai mul­te mo­ti­ve: es­te unul din­tre ce­le mai noi ve­hi­cu­le elec­tri­ce de pe piață, e un model com­pact, spați­os și con­for­ta­bil la drum lung, are o au­to­no­mie ma­xi­mă te­o­re­ti­că WLTP de cir­ca 270–280 km, iar ba­te­ria poa­te fi încăr­ca­tă ra­pid la stați­i­le fast-char­ge de 50 kW. Sta­bi­lim că vom par­cur­ge tra­seul în re­gim nor­mal, cu vi­te­ze le­ga­le și fă­ră com­pro­mi­suri la con­for­tul ter­mic. Nu fa­cem un test de au­to­no­mie, ci încer­căm să re­pro­du­cem o uti­li­za­re nor­ma­lă a au­to­mo­bi­lu­lui la drum lung.

Tra­seul

Fo­lo­si­rea unui au­to­mo­bil elec­tric pe tra­see lun­gi es­te di­rect de­pen­den­tă de pre­ze­nța stați­i­lor de încăr­ca­re ra­pi­dă, la fel cum unul con­venți­o­nal are ne­voie de ben­zi­nă­rii. Si­gur, poți fo­lo­si și o pri­ză cas­ni­că, însă doar în caz de ur­ge­nță, căci alt­fel vi­te­za foar­te re­du­să de încăr­ca­re nu jus­ti­fi­că ace­as­tă so­luție.

Din fe­ri­ci­re, exis­tă un si­te, du­blat de o apli­cație (Plu­gSha­re), pe ca­re se pot con­sul­ta toa­te stați­i­le de încăr­ca­re ra­pi­dă exis­ten­te și ca­re fun­cți­o­nea­ză im­pe­ca­bil și în Ro­mânia. Cu aju­to­rul aces­tu­ia, am pu­tut ale­ge do­uă ru­te pen­tru mi­ni­ex­pe­diția noas­tră. Pen­tru pri­ma zi, am ales tra­seul Bu­cu­rești Brașov - Târgu Mu­reș - Cluj Na­po­ca - Baia Ma­re - Si­ghe­tu Mar­mați­ei, iar ca

re­tur, va­rian­ta mai di­rec­tă, Si­ghe­tu Mar­mați­ei - Baia Ma­re - Cluj - Si­biu - Râmni­cu Vâlcea - Pi­tești - Bu­cu­rești. Tot tra­seul nos­tru nu are nici 30% au­tos­tră­zi, deci nu tre­bu­ie să ne fa­cem gri­ji pen­tru vi­te­ze­le mari, ca­re des­car­că mai ra­pid ba­te­ria din cau­za re­zis­te­nței spo­ri­te la înain­ta­re.

Nu­mai că, du­pă cum spu­ne pro­ver­bul, so­co­te­a­la de-aca­să nu prea se po­tri­vește cu cea din târg, așa că, în pe­ri­oa­da ale­a­să de noi, am avut par­te de un cod gal­ben de nin­sori pen­tru cam ju­mă­ta­te din tra­seu. Oraan ale­ge să su­pu­nă mași­na unui test inițial Bu­cu­rești - Ploi­ești și re­tur cu o zi înain­tea ple­că­rii, pen­tru a ve­dea în mod re­al la ce au­to­no­mie ne pu­tem aștep­ta, iar re­zul­ta­te­le nu sunt ce­le mai sa­tis­fă­că­toa­re, tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te și uti­li­za­rea in­ten­si­vă a cli­ma­ti­ză­rii co­bo­rând va­loa­rea aces­teia sub 200 km.

La drum

Ză­pa­da de pes­te noap­te ne-a fă­cut să por­nim cu întârzi­e­re, du­pă des­ză­pe­zi­rea înfri­gu­ra­tă din di­mi­neața ple­că­rii. Măr­tu­ri­sesc că am ajuns la lo­cul întâlni­rii cu en­tu­zias­mul aproa­pe de ze­ro din cau­za ace­lui cod gal­ben de nin­sori, dar por­tba­ga­jul pe ca­re Oraan îl um­plu­se cu tot fe­lul de lu­cruri ca­re mai de ca­re mai ne­ce­sa­re (din ca­re n-am fo­lo­sit mai ni­mic, până la ur­mă) mi-a mai spo­rit che­ful. La nor­mal, am re­venit însă abia du­pă ce am ur­cat la vo­lan, când am înce­put să mă bu­cur de pof­ta de viață a lui Le­af. Cu 150 CP dis­po­ni­bi­li, au­to­mo­bi­lul poa­te ac­ce­le­ra până la 100 km/h în mai puțin de 8 se­cun­de, într-un calm to­tal la in­te­ri­or. Con­diți­i­le vi­tre­ge au fă­cut ca, pe DN1, cir­cu­lația să se des­fășoa­re cu di­fi­cul­ta­te. Nu am oprit la Ploi­ești pen­tru o ali­men­ta­re ra­pi­dă, deși stația era în drum, ale­gând să con­ti­nuăm că­lă­to­ria. Du­pă cum era de aștep­tat, ur­ca­rea pe Va­lea Pra­ho­vei a afec­tat des­tul de mult au­to­no­mia, așa că pri­ma opri­re, de cir­ca 30 de mi­nu­te, a avut loc la Bușteni, du­pă 131 km. Ul­te­ri­or, până la Brașov, un­de am lă­sat iar­na în ur­mă pen­tru un soa­re aproa­pe pri­mă­vă­ra­tec, mași­na a con­su­mat, mai mult pe co­bo­râre, doar 12,9 kWh/100 km. 50 de mi­nu­te pe­tre­cu­te la stație au ur­cat ni­ve­lul ba­te­ri­ei până la 92%, su­fi­ci­ent pen­tru a atin­ge ur­mă­to­rul punct de încăr­ca­re, Si­ghișoa­ra. Apoi, Târgu Mu­reș, un ocol în Cluj și Baia Ma­re. Pe si­te-ul eco­pro­fit.ro, pu­teți gă­si un jur­nal de­ta­liat de bord, cu toa­te opri­ri­le, con­su­mul înre­gis­trat pe fi­e­ca­re seg­ment etc. Pe scurt, to­tul a de­curs fă­ră pro­ble­me, nu am gă­sit ni­cio stație ocu­pa­tă, iar Le­a­ful pri­mește până la 50 kWh, ce­ea ce ne-a per­mis să nu stăm prea mult cu el în pri­ză aco­lo un­de exis­tau stații fast-char­ge. Așa­dar, toa­te bu­ne, dar nu­mai până la Baia Ma­re. Aco­lo, în si­gu­ra stație pu­bli­că din Ma­ra­mu­reș, si­tua­tă într-un Rom­pe­trol, erau par­ca­te do­uă mașini cât se poa­te de con­venți­o­na­le: un Au­di A6 și un Re­nault Clio. Per­so­na­lul ben­zi­nă­ri­ei nu ne-a pu­tut aju­ta cu in­for­mații des­pre pro­pri­e­tari, așa că vi­sul nos­tru de a ajun­ge în Si­ghet s-a nă­ru­it brusc. Așa­dar, am înnop­tat aproa­pe de Baia Ma­re, din fe­ri­ci­re într-un mi­ri­fic pei­saj de iar­nă, la fix ca să nu mai avem ni­ci­un re­gret a do­ua zi di­mi­neață.

Stația s-a eli­be­rat abia a do­ua zi du­pă-ma­să, așa că am pre­fe­rat, du­pă o zi de re­la­xa­re im­pu­să, să ple­căm spre se­a­ră îna­poi spre Bu­cu­rești, cu înnop­ta­re în Cluj. A treia zi, am oprit în Se­beș, Si­biu, Râmni­cu Vâlcea și Pi­tești, însă, în con­diții bu­ne, tra­seul s-ar fi pu­tut fa­ce fă­ră pro­ble­me cu do­uă opriri mai lun­gi, în Si­biu și Pi­tești. Cel mai bun con­sum înre­gis­trat a fost de 16,4 kWh/100 km, între Si­biu și Râmni­cu Vâlcea (tra­fi­cul ex­trem de aglo­me­rat de pe Va­lea Oltu­lui a im­pus vi­te­ze mici de de­pla­sa­re), iar cel mai ma­re, de 26 kWh/100 km, între Se­beș și Si­biu, în re­gim de au­tos­tra­dă. Du­pă

12 ore de la ple­ca­re, am par­cat mași­na la se­di­ul Nis­san fă­ră ni­ci­un eveni­ment in­te­re­sant de po­ves­tit.

Timp și cos­turi

În mod nor­mal, un ast­fel de tra­seu, pe ca­re îl poți fa­ce și în 10 ore cu un au­to­mo­bil con­venți­o­nal, ar du­ra aproa­pe 15 cu o mași­nă elec­tri­că. Es­te, fă­ră îndoia­lă, un efort su­pli­men­tar, însă sunt și une­le avan­ta­je. În pri­mul rând, opri­ri­le mai de­se eli­mi­nă din obo­se­a­la acu­mu­la­tă în pe­ri­oa­de­le lun­gi de con­dus. Cum ce­le mai mul­te opriri le-am fă­cut la stați­i­le Kau­fland, am pro­fi­tat de tim­pul de încăr­ca­re pen­tru a fa­ce di­ver­se cum­pă­ră­turi, a mânca sau pur și sim­plu a bea re­la­xați un suc sau o ca­fea. Apoi, stați­i­le Re­no­va­tio ope­ra­te de Kau­fland asi­gu­ră ac­ce­sul gra­tu­it (cel puțin mo­men­tan), la fel cum se întâmplă cu ce­le de la ben­zi­nă­ri­i­le Mol și Rom­pe­trol. În Bu­cu­rești au apă­rut de­ja și ce­le Po­ly­fa­zer ale Pri­mă­ri­ei, ast­fel că, astă­zi, poți fo­lo­si mult și bine o mași­nă elec­tri­că fă­ră cos­turi pen­tru „com­bus­ti­bil“. Noi am par­curs tot tra­seul cu cos­turi ze­ro, în con­diți­i­le în ca­re un au­to­mo­bil con­venți­o­nal ne-ar fi scos din bu­zu­nar cir­ca 400 de lei.

Da­că tot nu am ajuns la cu­i­ul din Si­ghe­tu Mar­mați­ei (da, es­te un cui re­al aco­lo), am adus cu­i­ul la noi, cu un pic de Pho­tos­hop. Aglo­me­rația de pe Va­lea Oltu­lui nu afec­te­a­ză au­to­no­mia unei mașini elec­tri­ce.

Apli­cația Re­no­va­tio per­mi­te con­sul­ta­rea unor in­for­mații uti­le în tim­pul încăr­că­rii.

Le­af fo­lo­sește stan­dar­dul de încăr­ca­re CHAdeMO, spe­ci­fic mo­de­le­lor asia­ti­ce.

Pri­ma încăr­ca­re de la ple­ca­rea din Bu­cu­rești, în Bușteni. Am ajuns cu au­to­no­mie 9 km.

Lo­pa­tă, di­ver­se so­luții de încăr­ca­re, la­nțuri – așa ară­ta por­tba­ga­jul lui Le­af în tim­pul „ex­pe­diți­ei“.

Cu­plul ex­ce­lent, li­vrat in­stan­ta­neu de mo­to­rul elec­tric, se do­ve­dește foar­te bun și pe dru­muri înză­pe­zi­te, un­de Le­af tra­ge cu fo­rță pen­tru a nu ră­mâne împot­mo­lit. Pe dru­mu­ri­le nați­o­na­le, am apre­ciat per­for­ma­nțe­le mo­to­ru­lui, foar­te bu­ne pen­tru de­pășiri fă­ră stres.

Du­pă aproa­pe 1000 km, con­su­mul de com­bus­ti­bil a fost de18,8 kWh/100 km. Chiar bun, având în ve­de­re con­diți­i­le ex­te­ri­oa­re.

Nu am ajuns în Si­ghe­tu Mar­mați­ei, dar ne-am bu­cu­rat de un idi­lic pei­saj de iar­nă ma­ra­mu­reșe­a­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.