Frâne?

Dis­po­zi­tiv de înce­ti­ni­re!

Auto Motor Sport - - TEST - Text: Se­bas­tian Renz Tra­du­ce­re și adap­ta­re: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Hans-Di­e­ter Seu­fert

Jos în sat încă exis­tă cu­raj. Prin pla­fo­nul des­chis, ra­ze­le pa­li­de ale soa­re­lui învă­lu­ie in­te­ri­o­rul sim­plist. Din­spre Pă­du­rea Nea­gră se apro­pie nori întu­ne­cați, ca­re pro­ba­bil că vor adu­ce ploaie. To­tuși, în timp ce urc de la poa­le­le mun­te­lui pe un drum cu o încli­na­re ca­re atin­ge 18 pro­cen­te, mă gândesc că vre­mea n-ar pu­tea fi atât de hai­nă, încât să stri­ce ace­as­tă zi mi­nu­na­tă. În eu­fo­ria mea, l-am in­vi­tat pe co­le­gul Hein­ri­ch să mi se ală­tu­re în ace­as­tă aven­tu­ră. Mă pri­vește re­zer­vat de pe lo­cul din dre­ap­ta, clă­ti­nând cu su­bînțe­les din cap pe mă­su­ră ce ram­pa de­vi­ne din ce în ce mai abrup­tă.

Un pa­si­o­nat al dru­meți­i­lor mon­ta­ne, Hein­ri­ch știe câte ce­va des­pre căță­rări. Dar nici com­pa­ni­o­nul nos­tru nu es­te străin de aven­tu­ră. În cei 70 de ani de când se află prin­tre noi, 2CV a tra­ver­sat deșer­turi și a co­lin­dat con­ti­nen­te între­gi în lung și în lat. Așa că es­te prea ex­pe­ri­men­tat ca să dea îna­poi în fața ori­că­rei di­fi­cul­tăți. Am­breiaj, tre­ap­ta întâi, ac­ce­le­rație. Mo­to­rul bo­xer cu doi ci­lin­dri înce­pe să tre­pi­de­ze, zgâlțâind între­a­ga mași­nă când eli­be­rez am­breia­jul. Rățușca fran­ce­ză înain­te­a­ză cu mer­sul ei le­gă­nat.

To­tul ți­ne de aștep­tări

Aștep­tam de mul­tă vre­me acest test. Pen­tru că tre­cu­se mai bine de un an de când no­ta­sem în ca­len­dar întâlni­rea cu rățușca pen­tru ru­bri­ca „Oldti­mer în test“. Ur­ma să ce­le­brăm cea de-a 70-a ani­ver­sa­re a po­pu­la­ru­lui model Ci­troën, ca­re a ieșit pen­tru pri­ma da­tă pe poar­ta uzi­nei la 7 noi­em­brie 1948. De atunci, a de­venit ce­le­bru pen­tru mul­te lu­cruri, prin­tre ca­re și fap­tul că ai fa­ce bine să te ori­en­te­zi că­tre altă mași­nă da­că ești gră­bit.

Ne-am dus dis-de-di­mi­neață să fa­cem cu­noști­nță cu acest su­perb 2CV 6 din 1975. Așa­dar, es­te echi­pat cu mo­to­rul ma­re: un bo­xer cu doi ci­lin­dri, de 602 cmc, ca­re a fost in­tro­dus în 1970 și a ră­mas în pro­du­cție vre­me de 20 de ani. De-a lun­gul tim­pu­lui a avut 28 CP, apoi 27, 29 și ia­răși 28. Exem­pla­rul tes­tat are car­bu­ra­to­rul eco­no­mic al ver­si­u­nii 2CV 4 (So­lex 34 PICS 6, mai exact), ca­re îl fa­ce să dez­vol­te 24,5 CP și 37,2 Nm. Va­lori ex­pri­ma­te pre­cis, pen­tru că, la mo­des­tia lor, ze­ci­ma­le­le sunt im­por­tan­te.

Deși me­to­de­le și teh­no­lo­gi­i­le de pro­du­cție fo­lo­si­te de Ci­troën în anii ’70 erau avan­sa­te, la 2CV nu pa­re că s-a pus ac­cent pe mo­tor, frâne, fa­ruri și fi­ni­sa­je­le din in­te­ri­or. Însă un pro­dus mai bine fi­ni­sat ar fi fost plic­ti-

si­tor, așa că un 2CV ori­gi­nal are un far­mec apar­te.

Oda­tă des­chi­să ma­si­va poar­tă a cir­cu­i­tu­lui de tes­ta­re al ams, rățușca se stre­coa­ră di­rect în ha­lă. Lângă 2CV, SUV-ul I-Pa­ce de la Ja­guar pa­re un ro­bot ca­re, cu fa­ru­ri­le sa­le LED, sca­nea­ză fra­nțu­zoai­ca. Co­le­gul meu Otto mă aju­tă să ajus­tez ram­pa de măsurători la ecar­ta­men­tul îngust al lui 2CV, du­pă ca­re ur­căm mași­na pe cântar. Cu tot cu ben­zi­na din re­zer­vor, rățușca are o ma­să de 597 kg – cam ace­e­ași va­loa­re cu ca­re I-Pa­ce apa­să pe ta­ler cu roa­ta din dre­ap­ta-față. Și asta, pen­tru că Ci­troënul nu are de­cât ese­nția­lul. Chiar și lis­ta de prețuri nu co­nți­ne de­cât ze­ce echi­pa­men­te în do­ta­rea stan­dard, prin­tre ca­re ta­pițe­rie tex­ti­lă Jer­sey și mo­che­tă din cau­ci­uc. Da­că scoți sau de­mon­te­zi ce­va din 2CV, nici nu mai poa­te fi con­si­de­rat o mași­nă re­a­lă.

La mo­men­tul proi­ec­tă­rii, fran­ce­zii au fo­lo­sit o struc­tu­ră din tu­buri – si­mi­la­re ca for­mă și ri­gi­di­ta­te cu sche­le­tul unui cort – pen­tru a da for­mă mași­nii, pes­te ca­re au mon­tat pa­no­u­ri­le ca­ro­se­ri­ei. Ca­po­ta mo­to­ru­lui și cea a por­tba­ga­ju­lui sunt sin­gu­re­le pi­e­se din­tr-o bu­ca­tă, iar cu o ba­na­lă tru­să de scu­le din co­me­rț se poa­te de­mon­ta ma­re par­te din mași­nă.

Mon­tăm sen­zo­rii pen­tru măsurători, apoi ne ur­căm în mași­nă și închi­dem uși­le su­bțiri ca ta­bla unei cu­tii de con­ser­ve. În mers, aces­tea se un­du­i­esc pre­cum o per­dea în vânt, însă le ig­nor și încerc să mă con­cen­trez pen­tru a de­ter­mi­na aba­te­rea vi­te­zo­me­tru­lui. Di­fe­re­nța între vi­te­za re­a­lă și cea afișa­tă es­te abia per­cep­ti­bi­lă, su­bli­ni­ind încă o da­tă cât de lent e 2CV, așa încât vi­te­zo­me­trul nu avea ni­ci­un rost să exa­ge­re­ze.

Ne oprim la ca­pă­tul nor­dic al li­ni­ei drep­te. Soa­re­le stră­lu­cește pes­te pis­ta lun­gă de 2,4 km. Otto por­nește cu­ra­jos în pri­ma tre­ap­tă ne­sin­cro­ni­za­tă, iar rățușca se tre­zește la viață aproa­pe sur­prin­să, ca și când ci­ne­va ar fi împins-o din spa­te. La tre­ce­rea în tre­ap­ta a do­ua, vo­lan­tul ma­siv ți­ne mo­to­rul în tu­re. Sun­tem pe drum de ce­va timp când vi­ne și rândul ce­lei de-a treia trep­te. Mai trec câte­va se­cun­de bu­ne până când vi­te­zo­me­trul in­di­că 70 km/h. Ves­tea bună e că am par­curs doar o mi­că bu­ca­tă din cir­cu­it, ves­tea proas­tă e că vi­te­za abia da­că mai crește. Du­pă ce de­pășește 90 km/h, rățușca de­ja dă sem­ne că

sfârși­tul ac­ce­le­rați­ei e aproa­pe. Pen­tru că la fi­e­ca­re ki­lo­me­tru pe oră câști­gat, Ci­troënul pa­re că se oprește preț de câte­va mo­men­te pen­tru a-și re­fa­ce fo­rțe­le înain­te de a ata­ca ur­mă­to­rul ki­lo­me­tru la oră. Cu­re­nții de aer scu­tu­ră ca­ro­se­ria su­bți­re, ca­re se opu­ne re­zis­te­nță cu un co­e­fi­ci­ent CX de 0,508. Într-un fi­nal, dis­play-ul GPS-ului afișe­a­ză va­loa­rea 100, ca­re ne ofe­ră o sa­tis­fa­cție mai ma­re de­cât atunci când am atins 300 km/h cu AMG GT 63 S 4Ma­tic + 4-door Co­u­pé

Ime­diat ce Otto ia pi­ci­o­rul de pe ac­ce­le­rație, fru­moa­sa vi­te­ză sca­de brusc. Oa­re vom mai reuși să atin­gem 100 km/h pen­tru pro­ba de frâna­re? Ră­mâne de vă­zut. Ori­cum, de­ja ne apro­pi­em de ca­pă­tul li­ni­ei drep­te, iar de­ce­le­ra­rea, deși nu la fel de len­tă ca ac­ce­le­ra­rea, nu ofe­ră un sen­ti­ment de si­gu­ra­nță. To­tuși, rățușca ru­le­a­ză pe an­ve­lo­pe de 125 mm lăți­me, așa că nu poți avea mari aștep­tări.

Che­ma­rea mun­te­lui

Du­pă mă­su­ra­rea zgo­mo­tu­lui in­te­ri­or, ca­re atin­ge un ni­vel re­mar­ca­bil, tre­cem la pro­be­le de sla­lom și du­blă schim­ba­re de ban­dă. Știam de­ja că rățușca se va încli­na spec­ta­cu­los, însă nu am fost pre­gă­tiți pen­tru ce a ur­mat. Fi­in­dcă di­re­cția de­mul­ti­pli­ca­tă lung com­bi­na­tă cu fe­ed­bac­kul am­bi­guu și cu fo­rțe­le la­te­ra­le pu­ter­ni­ce cre­e­a­ză con­fu­zie. Sub­vi­ra­rea apa­re de­vre­me la 2CV, ca­re însă se stre­coa­ră neaștep­tat de sprin­ten prin­tre ja­loa­ne. Iar la ma­ne­vra de evi­ta­re, de­vi­ne pri­mul au­to­mo­bil din is­to­ria auto mo­tor și sport ca­re reușește să par­cur­gă pro­ba la vi­te­ză ma­xi­mă. Du­pă ce fa­cem cal­cu­le­le și in­ter­pre­tăm re­zul­ta­te­le, es­te tim­pul să lă­săm rățușca să se odih­neas­că pen­tru că a do­ua zi ur­me­a­ză tes­te­le de con­sum.

Cu o me­die de 4,9 l/100 km, 2CV es­te mai eco­no­mic de­cât mul­te mașini mici din pre­zent și de­vi­ne im­ba­ta­bil da­că tran­sfor­măm va­lo­ri­le în li­tri pe oră. Pen­tru că, la vo­la­nul lui 2CV, ori­ce drum du­re­a­ză o veșni­cie.

Așa că, da­că întâlnești un 2CV în ca­lea ta, tra­te­a­ză-l cu mul­tă răb­da­re. Pe au­tos­tra­dă, tre­bu­ie aler­gat cu mult cu­raj pen­tru a ți­ne pa­sul cu ca­mi­oa­ne­le, însă, cu cât tra­fi­cul de­vi­ne mai aglo­me­rat, cu atât se sim­te mai puțin de­za­van­ta­jat. Și da, une­ori poa­te fi lua­tă în cal­cul chiar și o ma­ne­vră de de­păși­re.

În timp ce ur­căm spre pă­du­re, vântul de­vi­ne din ce în ce mai tăi­os. Ur­me­a­ză o ram­pă, iar 2CV-ul o ata­că în tre­ap­ta a treia, dar tu­rația sca­de până când tre­bu­ie să co­boa­re în a do­ua. Rățușca nu se la­să și con­ti­nuă ur­ca­rea, de­pășind chiar și un ci­clist ca­re pă­rea că se an­tre­nea­ză se­ri­os. De câtă vre­me sun­tem pe acest drum și oa­re cât mai avem până sus?

Mă­car nu tre­bu­ie să înce­ti­nim în vi­ra­je. Ci­troënul se încli­nă ca­ra­ghi­os în ace­le de păr, însă ră­mâne pe trai­ec­to­rie și își păs­tre­a­ză rit­mul. Pla­fo­nul des­chis la­să mi­ro­sul de brad să ne inun­de nă­ri­le, iar ce­rul al­bas­tru al du­pă-ami­e­zii tran­smi­te o sen­zație de li­niște nea­fec­ta­tă de ur­le­tul bo­xe­ru­lui.

Pe dre­ap­ta apa­re o par­ca­re și de­ci­dem că rățușca are ne­voie de o pau­ză. Se­a­ra s-a lă­sat de­ja pes­te va­le și ne prin­de din ur­mă. De sus se re­var­să lu­mi­na cal­dă a soa­re­lui, mângâind cur­be­le dulci ale Ci­troënu­lui. Nu are rost ne gră­bim, fi­in­dcă Pă­mântul nu va înce­tini pen­tru noi. 2CV re­du­ce plă­ce­rea de a con­du­ce la cea mai pu­ră sen­zație de lo­co­moție, com­pri­ma­tă în fi­e­ca­re mo­ment pe ca­re îl pe­treci la vo­la­nul lui. Iar ci­ne sim­te asta nu are de ce să se gră­be­as­că, in­di­fe­rent cât de len­tă ar fi mași­na.

Du­pă ce 2CV s-a chi­nu­it atât de mult să ajun­gă la 100 km/h,Otto înce­ar­că să opre­as­că înain­te de fi­na­lul pis­tei.

Când ai atât de puți­ne bu­toa­ne și co­men­zi împrăștia­te pe o zo­nă lar­gă, er­go­no­mia ca­pă­tă un cu to­tul alt sens.

- Uau, ce îngus­tă e!- Otto, apro­pi­e­rea din­tre ocu­pa­nți și ban­che­ta cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră ro­man­ti­că nu­mai bună pen­tru dru­mu­ri­le lun­gi în doi, spu­ne Seb, acest Ca­sa­no­va as­pi­rant al re­da­cți­ei ams.

Un 2CV cu pla­fo­nul ru­lat? Con­ser­vă des­chi­să!

Ci­troën a păs­trat ma­ni­ve­la de por­ni­re în do­ta­rea stan­dard a mași­nii până la ieși­rea aces­teia din pro­du­cție, în 1990. Cu un pic de fo­rță și pri­ce­pe­re, bo­xe­rul cu doi ci­lin­dri pu­tea fi por­nit ma­nual.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.