Su­zu­ki

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Da­că tot vor­bim des­pre au­to­mo­bi­le de foar­te mici di­men­si­uni, să tre­cem la Su­zu­ki și al său Jim­ny. Ca­pa­bi­lul of­froa­der, re­cent so­sit sub for­ma ce­lei de-a pa­tra ge­ne­rații, a fost pre­gă­tit ra­pid de con­struc­tor și pen­tru fa­nii sce­nei tu­ning. Și nu ori­cum, ci cu aju­to­rul a do­uă con­cep­te ca­re le-au mers di­rect la su­flet fa­ni­lor. Pro­to­ti­pul Jim­ny Sur­vi­ve pre­gă­tește mi­cul SUV pen­tru off-road… ex­trem. Și de­ja ne ima­gi­năm mul­te aven­turi în lo­curi foar­te înde­păr­ta­te la bor­dul său. Și mai in­te­re­sant a fost însă con­cep­tul Jim­ny Si­er­ra Pic­kup Sty­le. Nu­me­le spu­ne to­tul… dar nu chiar. Mai exact, de ace­as­tă da­tă avem de-a fa­ce cu un mic pick-up de in­spi­rație re­tro, ce in­clu­de nu doar mo­di­fi­cări es­te­ti­ce sub­ti­le (pre­cum gri­la „vin­ta­ge“), ci și un tra­ta­ment în stil „woo­die“. Da­că vă do­riți și ce­va pen­tru oraș, Su­zu­ki a adus la TAS și no­ua se­rie li­mi­ta­tă Swift Spor­ts Yel­low Rev.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.