Mo­bi­li­ta­tea nu se re­du­ce la pa­tru roți

Este mo­men­tul să le urăm bun-venit noi­lor par­ti­ci­pa­nți la tra­fic.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - dan.scar­lat@bur­da.ro

Une­le alter­na­ti­ve pen­tru cir­cu­lația ur­ba­nă mo­der­nă sunt noi­le mici ve­hi­cu­le elec­tri­ce, fie ele bi­ci­cle­te, tro­ti­ne­te, mo­no­ci­cluri ș.a.m.d. Cu prețuri des­tul de re­zo­na­bi­le, ca­re por­nesc de pe la 500 de lei, aces­te mici ve­hi­cu­le pot re­pre­zen­ta o alter­na­ti­vă mai mult de­cât via­bi­lă pen­tru de­pla­sa­rea în orașe­le aglo­me­ra­te. În plus, do­uă com­pa­nii (una con­fir­ma­tă la ni­vel in­ter­nați­o­nal) au de­cis ofe­ri­rea unui ser­vi­ciu de închi­ri­e­re a tro­ti­ne­te­lor în Ro­mânia, ser­vi­ciu ca­re de­ja se bu­cu­ră de mult suc­ces la ni­vel in­ter­nați­o­nal.

Tro­ti­ne­te­le elec­tri­ce sunt mici, se pot stre­cu­ra pe ori­un­de și, cel puțin ver­si­u­ni­le cu vi­te­ză ma­xi­mă de 25 km/h, nu ar avea de ce să re­pre­zin­te un pe­ri­col pen­tru uti­li­za­tori sau cei­la­lți că­lă­tori ur­bani, fie ei con­du­că­tori de ve­hi­cu­le sau pi­e­toni. La ce­le mai pu­ter­ni­ce însă, pro­ble­ma se com­pli­că. Pe ce­le cu vi­te­ză între 25 și 45 km/h, le­gea le-ar înca­dra în ca­te­go­ria mo­pe­du­ri­lor, dar asta nu înse­am­nă că este foar­te cla­ră. Nu mai vor­bim că astă­zi exis­tă mo­de­le de câte­va mii de eu­ro ca­pa­bi­le a cir­cu­la cu vi­te­ze du­ble față de cei 45 km/h me­nți­o­nați.

Din fe­ri­ci­re, po­liția vrea in­stru­men­te ca­re să le­gi­fe­re­ze uti­li­za­rea aces­tor ve­hi­cu­le, căci în caz con­trar toa­tă lu­mea are de pi­er­dut – poa­te, mai puțin te­ri­bi­liștii ca­re pro­fi­tă din plin de la­cu­ne­le din le­gis­lație. Astă­zi, tro­ti­ne­ta elec­tri­că tin­de să-și con­fir­me de­ja o ima­gi­ne con­tro­ver­sa­tă prin­tre par­ti­ci­pa­nții la tra­fic. Dar ni­mic nu-i nou sub soa­re. Așa se întâmplă de fi­e­ca­re da­tă când un nou tip de ve­hi­cul înce­pe să se de­mo­cra­ti­ze­ze, să „inun­de“tra­fi­cul. S-a întâmplat cu mo­to­ci­cle­te­le, cu scu­te­re­le, cu bi­ci­cle­te­le, și acum este rândul aces­tor tro­ti­ne­te (în une­le ca­zuri, chiar și tra­diți­o­na­le, deși aces­tea tind să ajun­gă mult mai rar pe ca­ro­sa­bil). Uti­li­za­to­rii sunt bla­mați, ri­di­cu­li­zați, cer­tați de par­că ar fi niște in­truși ca­re iau din fe­lia ce­lor­la­lți. Și de fi­e­ca­re da­tă, apa­riția ace­lor te­ri­bi­liști con­tri­bu­ie la du­ce­rea în de­ri­zo­riu a noii ca­te­go­rii de par­ti­ci­pa­nți la tra­fic, însă asta nu înse­am­nă că ve­hi­cu­le­le vor dis­pă­rea, ci doar că lu­mea va de­ve­ni mai co­nști­en­tă de ele și poa­te că le va lua în cal­cul ca mod de de­pla­sa­re.

Tro­ti­ne­te­le, bi­ci­cle­te­le sau alte ti­puri de mici ve­hi­cu­le elec­tri­ce nu vor înlo­cui ni­ci­o­da­tă au­to­mo­bi­le­le. Însă, cu aju­to­rul unei in­fras­truc­turi bi­ne gândi­te, ar pu­tea su­plini în mul­te ca­zuri tran­zi­tul ur­ban, ofe­rind o alter­na­ti­vă mult mai cu­ra­tă. Și în fi­nal, acest lu­cru va aju­ta in­clu­siv ima­gi­nea mași­nii, atât de bla­ma­tă astă­zi, când mu­lți o con­si­de­ră prin­ci­pa­la vi­no­va­tă pen­tru po­lua­rea ur­ba­nă.

Teh­no­lo­gia se dez­vol­tă și noi ve­hi­cu­le apar per­ma­nent în tra­fic. Ce­ea ce este per­fect!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.