Mer­ce­des Clasa G

Deși nu du­cea lip­să de ce­re­re, Mer­ce­des a con­si­de­rat că este ca­zul să tre­a­că Clasa G prin cea mai am­plă re­vi­zu­i­re de la lan­sa­rea sa, din 1979. Schim­bat mult pe de­de­subt, Ge­länden­wa­gen păs­tre­a­ză însă cea mai im­por­tan­tă tră­să­tu­ră a sa – de­sig­nul.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Cel mai am­plu fa­ce­lift de la lan­sa­rea sa, din 1979

Mi-a plă­cut me­reu să-i ana­li­zez pe șo­fe­rii de Clasa G. Să le ob­serv ti­po­lo­gia, tră­să­tu­ri­le fa­cia­le, dis­po­ziția, vârsta, se­xul, sti­lul de con­dus și ori­ca­re alte as­pec­te ca­re m-ar fi aju­tat să le schițez per­so­na­li­ta­tea. Dar pen­tru că în fa­cul­ta­te nu am stu­dia psi­ho­lo­gia (ci in­gi­ne­ria), re­zul­ta­te­le stu­di­u­lui meu au fost mai me­reu ne­con­clu­den­te. Însă în toți acești ani, de un lu­cru am fost si­gur – viața șo­fe­ri­lor de Clasa G nu era ușoa­ră.

Vor­besc, de­si­gur, de viața la vo­lan. Pen­tru că G-ul – pro­dus fă­ră foar­te mo­di­fi­cări la șa­siu, tren de ru­la­re și di­re­cție, din 1979 până anul tre­cut – nu era o mași­nă ușor de con­dus. Di­re­cția cu bi­lă re­cir­cu­lan­tă era am­bi­guă, pu­nți­le față și spa­te ri­gi­de nu ave­au vreo le­gă­tu­ră nici cu con­for­tul, nici cu di­na­mi­ca, iar anti­fo­na­rea nu era su­fi­ci­en­tă nici mă­car pen­tru a pur­ta o dis­cuție pe un ton ci­vi­li­zat la vi­te­ze de au­tos­tra­dă. Din punct de ve­de­re struc­tu­ral, Mer­ce­des Clasa G, deși o mași­nă de sta­tut, cu un in­te­ri­or lu­xos, era mai apro­piat de lu­mea ca­mi­oa­ne­lor. De fapt, până și une­le ca­mi­oa­ne noi erau mai evo­lua­te de­cât of­froa­de­rul ger­man. Așa că, în ca­zul uno­ra, efor­tul ne­ce­sar pen­tru a-l con­du­ce re­pre­zen­ta un sa­cri­fi­ciu prea ma­re. Poa­te că toc­mai din aces­te mo­ti­ve, Mer­ce­des a luat de­ci­zia ca, du­pă cinci de­ce­nii de exis­te­nță, să re­vi­zu­ias­că G-ul până la ul­ti­mul șu­rub.

Cu apa­re­nțe­le in­tac­te

Cu 5 mi­li­oa­ne de eu­ro in­ves­tiți în re­proi­ec­ta­rea Cla­sei G, re­zul­ta­tul este cel mai bun pe ca­re mi l-aș fi pu­tut ima­gi­na. As­pec­tul pă­trățos, plin de ca­rac­ter al ge­ne­rați­ei an­te­ri­oa­re a fost păs­trat. La fel, și mâne­re­le por­ti­e­re­lor, su­ne­tul aces­to­ra și încu­i­e­to­ri­le ex­ce­siv de zgo­mo­toa­se, pe ca­re le au­zi chiar și când des­cui mași­na de la câte­va zeci de me­tri. Roa­ta de re­zer­vă este în con­ti­nua­re an­co­ra­tă pe ușa por­tba­ga­ju­lui, iar ca­pa­cul ca­re o pro­te­je­a­ză a fost și el păs­trat. Și cam ace­as­ta ar fi lis­ta de re­pe­re moște­ni­te de la ve­chea Cla­să G.

În schimb, mași­na este acum mai la­tă cu 121 mm și mai lun­gă cu 53 Ri­gi­di­ta­tea tor­si­o­na­lă a șa­si­u­lui a fost îmbu­nă­tăți­tă (+55%), iar su­por­tu­ri­le ca­ro­se­ri­ei au fost re­vi­zu­i­te pen­tru a oferi o mai bu­nă eli­mi­na­re a vi­brați­i­lor. Pun­tea față are o no­uă ar­hi­tec­tu­ră, in­de­pen­den­tă, iar di­re­cția e cu cre­ma­li­e­ră și are asis­ta­re elec­tro­me­ca­ni­că.

Deși re­nu­nța­rea la pun­tea ri­gi­dă îi va fa­ce pe unii pu­riști ai off-road-ului să strâmbe din nas, no­ua Cla­să G are, de fapt, ca­rac­te­ris­tici îmbu­nă­tăți­te la ru­la­rea pe te­ren ac­ci­den­tat. Ast­fel, gar­da la sol mă­soa­ră 24,1 cm în cel mai jos punct al pu­nți­lor, adânci­mea ma­xi­mă de tra­ver­sa­re a unui vad este de 70 cm (+10 cm față de mo­de­lul an­te­ri­or), un­ghi­ul de atac este de 35° (+ 7°), un­ghi­ul de de­ga­ja­re mă­soa­ră 30°, iar un­ghi­ul ven­tral, 31° (+ 1°).

Însă com­por­ta­men­tul pe șo­sea este ca­pi­to­lul un­de Clasa G a fost îmbu­nă­tăți­tă cel mai mult. Ma­si­vul offroa­der vi­re­a­ză mai ra­pid, se sim­te mai încre­ză­tor pe vi­ra­je și e mult mai con­for­ta­bil la tre­ce­rea pes­te de­ni­ve­lări. Deși Mer­ce­des nu s-a sfi­it în tre­cut să pu­nă mo­toa­re foar­te pu­ter­ni­ce pe Clasa G (cul­mi­nând cu un V12 de 612 CP), de mul­te ori tre­nul de ru­la­re era de­pășit chiar și de per­for­ma­nțe­le di­e­se­lu­lui V6. În schimb, pro­pul­so­rul ver­si­u­nii G 500 se sim­te per­fect pen­tru Clasa G. V8-ul de 4,0 li­tri de sub ca­po­tă, ace­lași de la ver­si­u­nea AMG G 63, dez­vol­tă 422 CP și 610 Nm, ca­re im­pri­mă of­froa­de­ru­lui ac­ce­le­rații de mași­nă cu pre­te­nții spor­ti­ve. Cu o cu­tie au­to­ma­tă cu no­uă ra­poar­te ca­re se suc­ced ra­pid, G 500 atin­ge 100 km/h în 5,9 se­cun­de și poa­te ru­la cu 210 km/h. Iar su­ne­tul... su­ne­tul V8-ului este mo­ti­vul pen­tru ca­re ni­meni au ar tre­bui vre­o­da­tă să se gânde­as­că la o mo­to­ri­za­re di­e­sel atunci când își cum­pă­ră un G.

Am­bia­nță de clasa... lux

Deși layo­u­tul in­te­ri­o­ru­lui s-a păs­trat, pe pla­nșa de bord au fost înghe­su­i­te ce­le do­uă dis­play-uri de la Clasa S. De fapt, cam între­gul in­te­ri­or tran­smi­te ace­lași ni­vel de lux și ca­li­ta­te pre­cum na­va-ami­ral a măr­cii. Însă o fa­ce cu mult ca­rac­ter, fi­e­ca­re bu­ton fi­ind lu­crat ar­tis­tic – pre­cum ce­le trei pen­tru blo­ca­rea di­fe­re­nția­le­lor, dis­pu­se cen­tral pe con­so­la cen­tra­lă, ca­re îți amin­tesc în per­ma­ne­nță că ești într-o Clasa G. Nu că n-ai ve­dea asta prin par­bri­zul aproa­pe ver­ti­cal, pri­vind lu­mea de sus pes­te ca­po­ta pla­tă și ce­le do­uă sem­na­li­za­toa­re de pe ari­pi.

Pri­mul Mer­ce­des Clasa G a ieșit pe po­rți­le uzi­nei din Graz, Aus­tria, fix cu 50 de ani în ur­mă, la 1 fe­brua­rie 1979.

Pla­nșa de bord îngus­tă a fost păs­tra­tă, însă in­te­gre­a­ză ce­le mai noi sis­te­me de in­fo­tain­ment și de asis­te­nță pe ca­re le are Mer­ce­des.

Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Adrian Ene Deși ara­tă si­mi­lar, Clasa G este o altă mași­nă din punct de ve­de­re di­na­mic. De pil­dă, acum chiar vi­re­a­ză...

Du­pă re­vi­zu­i­re, le­gen­da­ra mași­nă de te­ren a de­venit și mai ca­pa­bi­lă în off-road.

Mâne­rul de pe bord este un in­di­ciu sub­til al per­for­ma­nțe­lor de ca­re este ca­pa­bi­lă Clasa G în off-road. Am zis sub­til?

Re­duc­tor ofe­ră și alții, însă ce­le trei di­fe­re­nția­le blo­ca­bi­le sunt sem­nă­tu­ra Cla­sei G.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.