Zo­na „de se­rie“este în crește­re

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Mer­ce­des-AMG a pre­gă­tit pen­tru ace­as­tă ediție cel mai impor­tant de­but din­tre con­struc­to­rii ca­re s-au pre­zen­tat în Ma­rea Bri­ta­nie cu mo­de­le de se­rie – cvar­te­tul A45, A45 S, CLA45, CLA45 S. Mem­brii fa­mi­li­ei com­pac­te ger­ma­ne sunt, cu si­gu­ra­nță, une­le din­tre ce­le mai in­te­re­san­te per­so­na­je de pe sce­na hot hat­ch (chiar da­că vă­rul CLA este, de fapt, un se­dan), iar asta nu doar pen­tru că își de­pășesc cu brio ri­va­lii di­re­cți sau in­di­re­cți, ci mai ales fi­in­dcă noi­le ver­si­uni S sunt ce­le mai pu­ter­ni­ce au­to­mo­bi­le de se­rie din lu­me do­ta­te cu pro­pul­soa­re în pa­tru ci­lin­dri. Iar de­ci­zia de a le pre­zen­ta în ca­drul Good­wood FoS nici că se pu­tea să fie mai po­tri­vi­tă, în ul­ti­mul timp fes­ti­va­lul bri­ta­nic fi­ind o ade­vă­ra­tă ram­pă de lan­sa­re pen­tru ce­le mai exotice/năs­trușni­ce/spec­ta­cu­loa­se mași­nă­rii. Așa­dar, de ce nu și mo­de­le de se­rie gândi­te pen­tru pu­bli­cul larg? Mai ales în con­diți­i­le în ca­re ca­rac­te­ris­ti­ci­le teh­ni­ce le in­clud în clu­bul ce­lor 4 se­cun­de, odi­ni­oa­ră re­zer­vat doar su­per­ca­ru­ri­lor ex­tre­me. Mai exact, ce­le pa­tru mo­de­le au par­te de no­ul pro­pul­sor de 2 li­tri cu pa­tru ci­lin­dri în li­nie și su­praa­li­men­ta­re, ca­re dez­vol­tă 387 CP și

480 Nm pe ver­si­u­nea stan­dard și 421 CP și

500 Nm pen­tru S. Indi­fe­rent de ale­ge­re, la pa­chet mai so­sesc și o cu­tie cu am­breiaj du­blu și opt ra­poar­te, plus sis­te­mul de tra­cți­u­ne in­te­gra­lă 4Ma­tic+, ca­re in­clu­de și un mod Drift (stan­dard pe S, opți­o­nal în ver­si­u­nea de ba­ză), da­to­ri­tă AMG Tor­que Con­trol. Însă nu cu aju­to­rul său este re­a­li­zat de­ma­ra­jul la 100 km/h în fix 4 se­cun­de pen­tru A45 și în 3,9 se­cun­de pen­tru ne­bu­nes­cul A45 S. Ver­si­u­ni­le CLA sunt cu doar cu o ze­ci­me de se­cun­dă în ur­mă. În plus, toa­te au ace­e­ași vi­te­ză ma­xi­mă, 250 km/h, sau

270 cu AMG Dri­ver’s Pac­ka­ge. Ca as­pect, ver­si­u­ni­le 45/45 S ră­mân ca­pa­bi­le de o pa­rția­lă in­te­gra­re în viața co­ti­dia­nă, asta până când sunt ob­ser­va­te du­zi­na de ele­men­te ver­ti­ca­le din gri­la ra­dia­to­ru­lui, ari­pi­oa­re­le „ca­nard“de lângă pri­ze­le de aer fron­ta­le su­pra­di­men­si­o­na­te (pa­che­tul AMG Ae­ro­dy­na­mic) și eva­cuă­ri­le cva­dru­ple de 82 sau 90 mm (S) din spa­te. Însă ori­cum, ele­roa­ne­le de pe pla­fon și ca­po­ta por­tba­ga­ju­lui nu prea lă­sau ni­cio șan­să de in­te­gra­re…

Mer­ce­des-AMG A45 S

Mer­ce­des-AMG CLA45 S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.