Mi­cha­el Klin­ger, ma­na­ger de co­mu­ni­ca­re și coo­pe­ra­re la Pro­jekt Aus­tro Daim­ler

Pen­tru că Pro­jekt Aus­tro Daim­ler ne-a in­tri­gat din mo­men­tul în ca­re am vă­zut no­ul Ber­gmeis­ter, ne-am ho­tă­rât să dis­cu­tăm di­rect cu oa­me­nii din echi­pă, iar Mi­cha­el Klin­ger a fost cât se poa­te de bi­ne­voi­tor și ne-a ofe­rit nu­me­roa­se de­ta­lii „din ca­să“.

Auto Motor Sport - - PREZENTARE -

Spu­neți că Ro­land Sta­gl și Pro­jekt Aus­tro Daim­ler nu sunt aso­cia­te sub ni­cio for­mă cu fos­tul pro­pri­e­tar Daim­ler AG. Asta înse­am­nă că echi­pa deți­ne ofi­cial drep­tu­ri­le asu­pra nu­me­lui „Aus­tro Daim­ler“? Co­rect, în acest mo­ment nu sun­tem afi­liați cu Daim­ler AG în ni­ci­un fel. Am înre­gis­trat de­ja nu­me­le Aus­tro Daim­ler la Ofi­ci­ul Aus­triac al Pa­ten­te­lor, acum câte­va luni. Con­form da­te­lor avo­cați­lor noștri, Daim­ler AG deți­ne drep­tu­ri­le glo­ba­le în anu­mi­te ca­te­go­rii – re­plici și nu­me­le mo­de­le­lor. Înain­te de Con­cor­so d’Ele­gan­za Vil­la d’Este, am luat le­gă­tu­ra cu Daim­ler și am pri­mit un răs­puns din par­tea Mer­ce­des-Benz Aus­tria, ca­re ne-a fe­li­ci­tat pen­tru proi­ect. De atunci, nu am mai avut alte con­tac­te. Sun­teți afi­liați – la ni­vel de par­te­ne­riat teh­nic sau în alt fel – cu alte com­pa­nii? În acest mo­ment, nu. De no­tat însă fap­tul că pro­du­cția pro­to­ti­pu­lui a fost încre­di­nța­tă de Ro­land Sta­gl com­pa­ni­ei Ide­e­ni­on Au­to­mo­bil AG (con­cern ger­man ca­re a lu­crat și cu Au­di, Bos­ch și Apol­lo – n.r.) Pro­to­ti­pul ADR 630 are de­ja un cum­pă­ră­tor. Veți uti­li­za ace­e­ași stra­te­gie în con­ti­nua­re? Câte exem­pla­re in­te­nți­o­nați să cre­ați? Sin­cer vor­bind, vom uti­li­za ace­as­tă stra­te­gie doar da­că nu exis­tă altă ca­le. Pre­fe­ri­nțe­le noas­tre se îndre­ap­tă că­tre gă­si­rea unui in­ves­ti­tor și sta­bi­li­rea unei ba­ze de pro­du­cție ofi­cia­le în Aus­tria. Mo­men­tan, nu vrem să de­pășim 50 de exem­pla­re, însă ră­mâne de vă­zut da­că ce­re­rea se va ri­di­ca mă­car la acest ni­vel. Cât cos­tă pro­du­cția unui ADR 630? În ce con­stă pro­ce­sul de ma­nu­fac­tu­ra­re? Cât poa­te să du­re­ze și aveți con­si­de­rații spe­cia­le cu pri­vi­re la aces­ta? Până acum, pro­du­cția pro­to­ti­pu­lui a cos­tat 1,8 mi­li­oa­ne de eu­ro. Mai exis­tă însă de­ta­lii ca­re nu au fost pu­se la punct la ni­ve­lul sis­te­mu­lui de pro­pul­sie – spre exem­plu, pro­gra­ma­rea elec­tro­ni­cii. Țin­ta noas­tră este ca prețul să nu de­pășe­as­că 2,1 mi­li­oa­ne de eu­ro per exem­plar. Pro­du­cția în se­rie re­du­să im­pli­că lip­sa efec­te­lor da­to­ra­te si­ner­gi­ei din pro­ce­se­le cla­si­ce de pro­du­cție, iar ma­jo­ri­ta­tea com­po­nen­te­lor au fost re­a­li­za­te ma­nual. Pro­du­cția pro­to­ti­pu­lui a du­rat, până acum, apro­xi­ma­tiv 8 luni (țin­ta este de 8–12 luni per uni­ta­te), însă aces­ta este ga­ta în pro­po­rție de 95% din punct de ve­de­re op­tic și doar

85% din punct de ve­de­re teh­nic. Pro­ce­sul de pro­du­cție va de­pin­de foar­te mult de nu­mă­rul de co­men­zi pri­mi­te și da­că în vi­i­tor vom lu­cra cu un in­ves­ti­tor, ur­mând ca apoi să de­ci­dem da­că vom uti­li­za par­te­neri sau con­stru­cția va fi re­a­li­za­tă chiar de an­ga­jați ai com­pa­ni­ei. A exis­tat un ve­hi­cul-do­na­tor? Pro­pul­so­rul ICE este pre­luat de la Mer­ce­des-AMG GT? Ber­gmeis­ter a pre­luat anu­mi­te com­po­nen­te de la AMG GT, mo­to­rul fi­ind un șa­se ci­lin­dri în li­nie de

3 li­tri, de la Mer­ce­des, pus la lu­cru ală­turi de trei mo­toa­re elec­tri­ce de înal­tă per­for­ma­nță. To­tuși, de­sig­nul mași­nii a fost în ma­re mă­su­ră in­flue­nțat de teh­no­lo­gia sis­te­mu­lui de pro­pul­sie Se­ri­pa, nu de cel al ve­hi­cu­lu­lui-do­na­tor. Se­ri­pa a fost dez­vol­tat de la ze­ro de Ro­land

Sta­gl și doar anu­mi­te com­po­nen­te mici, pre­cum sem­na­li­za­toa­re­le și ma­ne­ta tem­po­ma­tu­lui au fost pre­lua­te di­rect de la Mer­ce­des. Tre­nul de ru­la­re este o cre­ație cu to­tul no­uă, me­ni­tă să com­bi­ne teh­no­lo­gi­i­le hi­bri­zi­lor pa­ra­le­li și în se­rie, iar pro­ce­sul de fa­bri­cație a in­clus anu­mi­te com­po­nen­te de­ja exis­ten­te pe piață, însă teh­no­lo­gia în si­ne este uni­că. Va exis­ta și o ver­si­u­ne de­ca­po­ta­bi­lă pen­tru Ber­gmeis­ter? Ca­re sunt pla­nu­ri­le de vi­i­tor? Ne do­rim să re­a­li­zăm o va­rian­tă de­ca­po­ta­bi­lă și chiar și noi mo­de­le. Is­to­ria măr­cii ofe­ră nu­me­roa­se sur­se de in­spi­rație, însă obi­ec­ti­vul prin­ci­pal este co­mer­cia­li­za­rea va­rian­tei ac­tua­le. Avem de gând să înfi­i­nțăm o com­pa­nie în vi­i­to­rul apro­piat, pro­du­cția ac­tua­lu­lui Ber­gmeis­ter fi­ind con­du­să de Ro­land Sta­gl pe prin­ci­pi­ul „Ein­ze­lun­ter­neh­men“(în ger­ma­nă, bu­si­ness cu o sin­gu­ră per­soa­nă – n.r.) Cre­dem că ast­fel pu­tem îmbu­nă­tăți vi­zi­bil ni­ve­lul de via­bi­li­ta­te al Pro­jekt Aus­tro Daim­ler. De alt­fel, ca să fim sin­ceri, da­că nu vom reuși să adu­cem fon­duri, fie prin co­mer­cia­li­za­rea unor exem­pla­re, fie prin in­ter­me­di­ul unei in­ves­tiții, acest proi­ect ar pu­tea fi, din pă­ca­te, de scur­tă du­ra­tă. Mo­men­tan, sun­tem pur și sim­plu un grup și ni­meni nu este plă­tit, nici chiar Ro­land Sta­gl. Țe­lul nos­tru fi­nal este de a adu­ce îna­poi la viață Aus­tro Daim­ler sub for­ma unei com­pa­nii să­nă­toa­se și ga­ta de ex­pan­si­u­ne.

Pro­jekt Aus­tro Daim­ler încă nu este o com­pa­nie, iar toți cei im­pli­cați au lu­crat la cre­a­rea pro­to­ti­pu­lui în tim­pul li­ber, fă­ră a fi re­mu­ne­rați. Și to­tuși, este evi­dent ni­ve­lul înalt al pa­si­u­nii cu ca­re a fost re­a­li­za­tă mași­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.