Je­ep Wran­gler

Ce poa­te fi mai po­tri­vit pen­tru o blândă zi de toam­nă de­cât un tra­seu fă­ră as­falt și ci­vi­li­zație, la bor­dul ce­lui mai nou Je­ep Wran­gler? Nu știu și, du­pă acest test, nici nu mai con­te­a­ză.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text și foto: Dan Scar­lat

Dru­meții mon­ta­ne cu unul din­tre puți­ne­le of­froa­de­re ve­ri­ta­bi­le

Wran­gler es­te o le­gen­dă din ori­ce punct de ve­de­re l-ai pri­vi. E mași­na din ca­re s-au năs­cut prac­tic toa­te au­to­mo­bi­le­le de te­ren. Es­te una din­tre puți­ne­le mașini ca­re mai con­ser­vă li­ni­i­le mo­de­lu­lui ori­gi­nal, deși aces­ta a apă­rut acum aproa­pe opt de­ce­nii (Mini e mai nou, iar Volkswagen Be­e­tle și ve­chi­ul De­fen­der nu se mai pro­duc). Și nu în ulti­mul rând, es­te unul din­tre puți­ne­le of­froa­de­re ve­ri­ta­bi­le ca­re au ră­mas pe piață fă­ră a-și alte­ra spi­ri­tul în ace­as­tă lu­me a „cros­so­ver-iză­rii“și as­fal­tu­lui om­ni­pre­zent.

În me­die, fi­e­ca­re ge­ne­rație a stat cam un de­ce­niu în pro­du­cție, lă­sând timp lu­mii auto să se schim­be des­tul. Ulti­mul mo­del s-a fa­bri­cat chiar 12 ani, pe­ri­oa­dă în ca­re a avut loc și o re­vo­luție a di­gi­ta­li­ză­rii, ast­fel că actua­lul Wran­gler a pri­mit un sis­tem de in­fo­tain­ment mo­dern, dar nu și fi­nețuri cum ar fi ta­blo­ul de bord com­plet di­gi­tal ori con­trol vo­cal sau prin ges­turi. Bu­toa­ne­le au ră­mas și ele la lo­cul lor, mul­te, mari și ușor de acți­o­nat, pen­tru că ci­ne are timp să mângâie cu de­li­ca­tețe un dis­play tac­til pe hârtoa­pe­le prin ca­re acest au­to­mo­bil es­te ca­pa­bil să ajun­gă?

Exis­tă mai mul­te ni­ve­luri de echi­pa­re, cu di­fe­re­nțe­le de ri­goa­re în ce­ea ce pri­vește at­mos­fe­ra la bord. Ru­bi­co­nul din test a venit cu ma­te­ria­le mai ri­gi­de, cu sco­pul de a fi du­ra­bi­le și ușor de cu­rățat, fi­ind vor­ba de o ver­si­u­ne axa­tă mai mult pe idee de off-road. Ha­bi­ta­clul e acum mai pri­e­te­nos cu pa­sa­ge­rii săi, fi­ind mai spați­os și ofe­rind mai mul­te spații de de­po­zi­ta­re de­cât în tre­cut. Por­tba­ga­jul es­te și el mai ma­re, cu un vo­lum ca­re ur­că până la 533 de li­tri în ver­si­u­nea cu pa­tru uși, nu­mi­tă „Unli­mi­ted“. Dar ate­nția pa­sa­ge­ri­lor va fi atra­să mai ales de in­di­ci­i­le cu re­fe­ri­re la tre­cut pe ca­re Je­ep le-a împrăștiat mai mult sau mai puțin la ve­de­re – si­lue­ta de pe schim­bă­tor, de­se­ne­le de pe co­vo­rașe și fun­da­lul ecra­nu­lui din­tre ce­le do­uă in­di­ca­toa­re ana­lo­gi­ce de bord.

La drum

Pen­tru acest test, am ales ru­ta Bu­cu­rești - Azu­ga - Tran­sbai Va­lea Dof­ta­nei - Bu­cu­rești. Asta înse­am­nă au­tos­tra­dă, drum nați­o­nal la șes, ser­pen­ti­ne și, cel mai impor­tant, off-road!

Sub ca­po­tă se gă­sește acum un

mo­tor di­e­sel de 2,2 li­tri și 200 CP, din ban­ca de or­ga­ne Fiat, ca­re es­te si­le­nți­os și des­tul de per­for­mant în com­bi­nație cu tran­smi­sia au­to­ma­tă cu opt trep­te. Adi­că, per­mi­te de­pășiri si­gu­re pe șo­sea, căci în off-road cei 450 Nm dis­po­ni­bi­li de la 2000 rpm se des­cur­că im­pe­ca­bil în ori­ce si­tuație, mai ales că la bord exis­tă și o cu­tie de tran­sfer, ca­re du­ce până la 16 nu­mă­rul de ra­por­turi din tran­smi­sie!

Pe au­tos­tra­dă, Je­e­pul nos­tru s-a do­ve­dit în pri­mul rând des­tul de zgo­mo­tos, cu pneu­ri­le sa­le Mud Ter­rain, dar nu într-atât încât să nu ne mai au­zim între noi. Wran­gler ru­le­a­ză re­la­tiv re­la­xat la 140 km/h, iar fap­tul că vi­te­za ma­xi­mă se li­mi­te­a­ză la 160 km/h nu ar tre­bui să de­ran­je­ze pe ni­meni. Con­su­mul es­te mai mic de­cât al ve­chi­u­lui di­e­sel de 2,8 li­tri, dar nu

vă aștep­tați la mari mi­nuni, fi­in­dcă sub 10 l/100 km veți ve­dea pe com­pu­te­rul de bord doar în afa­ra orașe­lor. No­roc că re­zer­vo­rul are un vo­lum stan­dard de 81 de li­tri, ast­fel că nu veți ris­ca prea ușor să ră­mâneți prin ci­ne știe ce co­clauri.

Wran­gler are o ma­să pro­prie de aproa­pe 2,2 to­ne, deci nu ne-am aștep­tat la vi­te­jii ex­traor­di­na­re pe ser­pen­ti­ne. Însă am­pren­ta mași­nii la sol es­te acum mai ma­re, și la fel și am­pa­ta­men­tul și ecar­ta­men­te­le, așa că ace­as­tă ma­să e mai bi­ne dis­tri­bu­i­tă la sol. Mași­na are în con­ti­nua­re un ru­liu pro­nu­nțat pe vi­ra­je, dar pa­re mai bi­ne „li­pi­tă“de șo­sea de­cât în tre­cut. Di­re­cția a ră­mas tra­diți­o­na­lă, cu cir­cu­it de bi­le, ce­ea ce îi asi­gu­ră du­ra­bi­li­ta­te, dar nu și o pre­ci­zie de­o­se­bi­tă. Ser­vo­di­re­cția es­te acum asis­ta­tă elec­tric și se sim­te o îmbu­nă­tăți­re ge­ne­ra­lă și o si­gu­ra­nță spo­ri­tă la vi­te­ze mari, com­pa­ra­tiv cu ge­ne­rația pre­ce­den­tă.

În me­di­ul pro­pi­ce

Bâjbâim puțin prin Azu­ga până gă­sim pe ci­ne­va ca­re să ne ghi­de­ze că­tre in­tra­rea pe Tran­sbai, dru­mul ca­re tra­ver­se­a­ză Mu­nții Bai­u­lui chiar pe cul­mea aces­to­ra. Urcăm prin pă­du­re fă­ră sem­nal la te­le­fon și fă­ră un tra­seu sem­na­lat pe GPS, cu te­a­ma că în ori­ce mo­ment s-ar pu­tea să tre­bu­ias­că să gă­sim un loc de întoar­ce­re. Es­te te­a­ma ama­to­ru­lui în off-road, ca­re se vo­la­ti­li­ze­a­ză încet, pe mă­su­ră ce ca­peți mai mul­tă încre­de­re în mași­nă. Wran­gler a ră­mas un of­froa­der cla­sic și, cel mai impor­tant, acest lu­cru înse­am­nă un șa­siu tip sca­ră, se­pa­rat de ca­ro­se­rie, ca­re îi con­fe­ră atât ro­bus­tețea, cât și elas­ti­ci­ta­tea de ca­re un ve­hi­cul are ne­voie pe te­ren greu. În echi­pa­rea Ru­bi­con, gar­da la sol mă­soa­ră 274 mm, așa că Wran­gler tra­te­a­ză su­ve­ran ori­ce ob­sta­col – no­roi, pan­te abrup­te, di­ver­se for­mați­uni stâncoa­se etc. Pen­tru con­for­tul nos­tru psi­hic, ale­gem mo­dul 4L (tra­cți­u­ne in­te­gra­lă și re­duc­tor cu­plat), însă în ni­cio si­tuație nu reușim să gă­sim un mo­tiv pen­tru a blo­ca di­fe­re­nția­le­le față/spa­te sau pen­tru a de­cu­pla ba­ra față an­ti­ru­liu (ca­rac­te­ris­tici spe­ci­fi­ce Ru­bi­co­nu­lui). Stră­ba­tem le­jer cul­mi­le, ca pe niște dru­muri mai prost as­fal­ta­te, și re­a­li­zăm că li­mi­te­le mași­nii sunt sta­bi­li­te mai de­gra­bă de ga­ba­ri­tul său. Cu

Wran­gler, poți ajun­ge prac­tic ori­un­de, câtă vre­me înca­pi aco­lo.

Ci­re­așa de pe tort

Nu în ulti­mul rând, Wran­gler es­te un au­to­mo­bil mo­du­la­bil, lu­cru pe ca­re mu­lți din­tre cli­e­nții obișnu­iți par să-l ui­te în timp. Exis­tă mai mul­te opți­uni pen­tru pla­fon, dar, în ese­nță, Je­ep e un au­to­mo­bil de­ca­po­ta­bil și, da­că îi între­bi pe cli­e­nții tra­diți­o­na­li, așa poa­te fi sa­vu­rat cel mai bi­ne. În plus, aces­ta ră­mâne unul din­tre ma­ri­le sa­le avan­ta­je față de alte mo­de­le mai mult sau mai puțin con­cu­ren­te, in­clu­zând aici sin­gu­re­le tot-te­re­nuri ve­ri­ta­bi­le, ca Su­zu­ki Jim­ny, Toyo­ta Land Cru­i­ser, Mer­ce­des Cla­sa G și, de ce nu, Ssan­gYong Rex­ton G4 – fa­cem ab­stra­cție de preț, da? –, mo­de­le­le pick-up ca­re se pot apro­pia din punc­tul de ve­de­re al per­for­ma­nțe­lor în off-road și SUV-uri­le mai ca­pa­bi­le, cum ar fi ce­le din ga­ma Land Ro­ver. OK, o de­ze­chi­pa­re com­ple­tă impli­că ce­va efort și ai ne­voie atât de vre­me po­tri­vi­tă, cât și de un loc un­de să lași pa­no­u­ri­le de ca­ro­se­rie, dar, în fi­nal, Je­e­pul nos­tru poa­te ră­mâne fă­ră pla­fon, uși și par­briz – ce mod mai bun de a sa­vu­ra na­tu­ra într-un au­to­tu­rism de se­rie exis­tă? Chiar și doar cu ce­le do­uă pa­no­uri fron­ta­le de­tașa­te (și de­po­zi­ta­te la pur­tă­tor, în

Ce­le șa­se blo­curi op­ti­ce fron­ta­le nu la­să ni­cio îndoia­lă asu­pra mo­de­lu­lui din oglin­da re­tro­vi­zoa­re...

por­tba­gaj), Wran­gler re­pro­du­ce foar­te bi­ne sen­zația din­tr-un ca­bri­o­let, da­to­ri­tă par­bri­zu­lui ver­ti­cal și des­tul de înde­păr­tat, ca­re la­să des­chi­de­rea pla­fo­nu­lui des­tul de mult în ra­za vi­zua­lă a pa­sa­ge­ri­lor din față.

Nu în ulti­mul rând, tre­bu­ie să vor­bim des­pre si­gu­ra­nță: Con­form pro­du­că­to­ru­lui, no­ul Wran­gler poa­te fi echi­pat cu „pes­te 65 de sis­te­me ac­ti­ve de si­gu­ra­nță“, însă, cu toa­te aces­tea, a luat doar o stea la tes­ta­rea Eu­ro NCAP. Nu e un re­zul­tat me­ri­to­riu, dar să nu ui­tăm că mo­de­lul „stă“pe un șa­siu ro­bust și a fost gândit din start pen­tru mo­di­fi­cări am­ple în ve­de­rea uti­li­ză­rii în off-road di­fi­cil, ce­ea ce es­te oa­re­cum in­com­pa­ti­bil cu fo­lo­si­nța obișnu­i­tă pe șo­sea. Wran­gler poa­te fi echi­pat cu altă sus­pen­sie, roți, pu­nți, iar toa­tă ace­as­tă ver­sa­ti­li­ta­te își ce­re prețul. Așa că, da­că vreți doar un au­to­mo­bil pen­tru plim­bări de du­mi­ni­că pe dru­mul neas­fal­tat din spa­te­le pen­si­u­nii, gă­siți în ga­ma Je­ep alte mo­de­le per­fect adap­ta­te aces­tei ne­voi. Wran­gler fa­ce par­te din altă ca­te­go­rie și tre­bu­ie luat ca ata­re. Iar no­ul mo­del con­ser­vă per­fect pe­di­gri­ul măr­cii, du­când însă mult mai de­par­te ni­ve­lul de con­fort in­te­ri­or și sta­bi­li­ta­tea on-road.

A ajun­ge pe cul­mea unui mun­te într-o fru­moa­să amia­ză de va­ră târzie es­te o mi­si­u­ne ele­men­ta­ră pen­tru Je­ep Wran­gler. Mo­de­lul se adre­se­a­ză ce­lor ga­ta ori­când să ex­plo­re­ze noi ori­zon­turi.

Bor­dul încăr­cat cu de­ta­lii la­să o im­pre­sie de ro­bus­tețe, dar nu pa­re de­loc uti­li­tar. Vo­la­nul nu se re­gle­a­ză pe adânci­me.

Ver­si­u­nea Ru­bi­con dis­pu­ne de anu­mi­te ca­rac­te­ris­tici ori­en­ta­te și mai mult spre uti­li­za­rea în afa­ra as­fal­tu­lui: di­fe­re­nția­le față și spa­te blo­ca­bi­le, ba­ră de tor­si­u­ne de­cu­pla­bi­lă și cu­tie de tran­sfer di­fe­ri­tă.

Wran­gler es­te un ca­bri­o­let ca­re poa­te ajun­ge în lo­curi ne­bă­nu­i­te – rețe­ta per­fec­tă pen­tru eva­dări mo­to­ri­za­te în na­tu­ră!

Stil spe­ci­fic lui Wran­gler de ac­ces în por­tba­gaj. Pen­tru dis­creție și si­gu­ra­nță, vă re­co­man­dăm ge­a­muri fu­mu­rii în spa­te.

Nou mo­del in­clu­de un mo­dern sis­tem de in­fo­tai­ment, cu ecran tac­til de 8 in­chi.

Spați­ul a cres­cut com­pa­ra­tiv cu al ge­ne­rați­ei an­te­ri­oa­re. Ac­ce­sul es­te însă des­tul de di­fi­cil în spa­te.

„Cen­trul de co­man­dă“off-road se gă­sește la ba­za con­so­lei cen­tra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.