EX­TREM ÎNSE­AM­NĂ MAI AVENTUROS

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Anul aces­ta, am pu­tut ob­ser­va o te­mă re­cu­ren­tă prin­tre cre­ați­i­le de la SEMA, cea a ve­hi­cu­le­lor pregătite pen­tru in­cur­si­uni aven­tu­roa­se în na­tu­ră, dar mai ales do­ta­te cu tot ce­ea ce es­te ne­ce­sar unei șe­deri mai lun­gi în săl­bă­ti­cie. Mai pe șle­au, unii vor ca, du­pă o se­si­u­ne pre­lun­gi­tă de off-road, să poa­tă ră­mâne aco­lo pes­te noap­te sau chiar mai mul­te zi­le. Foar­te prom­pți, atât con­struc­to­rii, cât și spe­cia­liștii af­ter­mar­ket au venit cu pro­pu­neri con­cre­te. Une­le din­tre ele au fost to­tuși mai fan­te­zis­te de­cât alte­le. Spre exem­plu, spe­cia­liștii de la BDS Sus­pen­si­on și Lan­ce Cam­per au adus în nou cre­a­ta zo­nă „Over­land Expe­ri­en­ce“do­uă F-Se­ri­es Su­per Du­ty cu ade­vă­rat pregătite de sa­fari. Re­cu­noaștem însă că no­uă ne-a mers drept la su­flet Ri­ver Ci­ty Rods & Fa­bri­ca­ti­on Brown Su­gar, o încru­cișa­re ne­bu­na­ti­că, în sti­lul Bee Ge­es al ani­lor ’70, între un pick-up Che­vy și o ru­lo­tă su­pra­di­men­si­o­na­tă.

BDS Sus­pen­si­on Ford F 350 Ri­ver Ci­ty Rods Fa­bri­ca­ti­on Brown Su­gar Cam­per

Lan­ce Alti­me­ter

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.