Scu­ze ca să nu mer­gi la o nun­tă

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: IOANA STĂNCESCU

Cea mai bu­nă scu­ză pen­tru a scă­pa de o nun­tă es­te să spui că ești in­vi­ta­tă la altă nun­tă. Bi­neînțe­les, fix la ace­e­ași oră, dar în ce­lă­lalt ca­păt al ță­rii. În fe­lul aces­ta, nu vei ris­ca să se ofe­re ci­ne­va să vi­nă să te ia cu mași­na la un mo­ment dat, mă­car o oră, cât să ai timp să-ți ve­zi co­le­ga mi­re­a­să și să-i dai ca­do­ul. Pen­tru că am vor­bit de ca­dou, ei bi­ne, chiar da­că poa­te su­na un pic du­re­ros, ai pu­tea să spui că toc­mai ai fă­cut un cre­dit la ban­că sau ți-ai schim­bat mași­na și, deci, ai ră­mas fă­ră bani pen­tru o pe­ri­oa­dă mai lun­gă de timp. Mă îndoi­esc că ți se va spu­ne să vii ori­cum, că nu e ni­cio pro­ble­mă. Poa­te doar da­că es­te vor­ba de ci­ne­va foar­te apro­piat, mo­ment în ca­re sunt si­gu­ră că nu vei cău­ta scu­ze să lip­sești de la pe­tre­ce­re.

Știm cu toții că in­vi­tați­i­le la astfel de eveni­men­te se fac cu ce­va timp înain­te. Așa­dar, es­te evi­dent că nu poți in­vo­ca o du­re­re de cap sau o pro­ble­mă cu șan­se mari de re­zol­va­re în ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă de timp. Tre­bu­ie gă­si­tă o scu­ză plau­zi­bi­lă ca­re să ră­mână în pi­ci­oa­re până la mo­men­tul nu­nții. Cum ar fi o va­ca­nță: „Mi-aș fi do­rit mult să te văd mi­re­a­să, dar toc­mai atunci plec cu co­pi­ii și soțul la Dis­ney­land. Am plă­tit de­ja tot, nu pot să nu mai merg, că ar plânge ăia mici!“

Da­că nu ai nici soț, nici co­pii și nici con­ce­diu, ai pu­tea să dai de înțe­les că treci prin­tr-o pe­ri­oa­dă di­fi­ci­lă în ca­re fe­ri­ci­rea ce­lor­la­lți te fa­ce să-i urăști de moar­te. Cre­deți-mă, ni­meni nu ar vrea să ai­bă in­vi­ta­tă o per­soa­nă de­pre­si­vă, ca­re ris­că să plângă în tim­pul ce­re­mo­ni­ei și să se ui­te cu ură de fi­e­ca­re da­tă când ve­de mi­re­a­sa. Pen­tru per­soa­ne­le wor­ka­ho­li­ce, o su­ges­tie ar fi să spu­nă că exact în acel we­e­kend i-au pus șe­fii la mun­că sau i-au tri­mis în te­am­bu­il­ding ori de­le­gație. Si­gur, cu con­diția ca nici mi­rii, nici in­vi­tații să nu fie co­le­gi de bi­rou. În acest caz, ale­ge una din­tre scu­ze­le de mai sus. Ai pu­tea la fel de bi­ne să spui că în pe­ri­oa­da cu nun­ta ur­me­a­ză să te ope­re­zi. Ai to­tuși gri­jă să nu exa­ge­re­zi cu diag­nos­ti­cul. Îți su­ge­rez să cauți ce­va sim­plu, dar ca­re știi si­gur că te va obli­ga să nu par­ti­ci­pi la eveni­men­te în acea pe­ri­oa­dă. De exem­plu, o ope­rație de po­li­pi sau de amig­da­le.

Da­că nu vrei să-ți asu­mi res­pon­sa­bi­li­ta­tea re­fu­zu­lui, ni­mic mai sim­plu: dă vi­na pe altci­ne­va. De exem­plu, pe par­te­ner. Aici, ai toa­tă li­ber­ta­tea să ale­gi din­tre po­si­bi­le­le scu­ze: e zi­ua lui, e zi­ua ma­mei lui, a su­ro­rii lui sau a ce­lui mai bun pri­e­ten. Ori­cum ar fi, el e de vi­nă. Da­că te iu­bește, s-a obișnu­it. Și, pen­tru un plus de dra­ma­tism, poți să sfârșești astfel ex­pli­cația: „La­să, dra­gă, stai să vă luați cu ac­te și o să ve­zi și tu cum e!“

Toc­mai ai pri­mit o in­vi­tație la o nun­tă și, fă­ră să vrei, te-ai sur­prins dând ochii pes­te cap și sus­pi­nând amar­nic. Îți es­te foar­te clar că nu ai ni­ci­un chef să te duci, dar la fel de evi­dent es­te că nu poți să le spui asta și mi­ri­lor. E mo­men­tul să gă­sești o scu­ză pe cât de plau­zi­bi­lă, pe atât de pu­ter­ni­că încât să nu pro­du­că nici sus­pi­ci­uni, nici su­pă­rări. Știm cu toții că nu e fru­mos să mi­nți, dar une­ori o min­ci­u­nă are da­rul să ne sal­ve­ze din­tr-o si­tuație ne­plă­cu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.