Lu­na de mi­e­re în Pa­ra­dis

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

V-ați pro­pus ca în lu­na de mi­e­re să vă re­la­xați într-un ha­mac, sor­bind din­tr-un coc­ktail ră­co­ros, la um­bra pal­mi­e­ri­lor, pe o su­per­bă pla­jă exo­ti­că, cu ni­sip fin, apă tur­coaz și cer se­nin? Da­că nu v-ați de­cis asu­pra des­ti­nați­ei, ia­tă câte­va lo­curi ca­re par des­prin­se din Pa­ra­dis.

Zan­zi­bar, Tan­za­nia

Pen­tru cu­plu­ri­le ca­re își do­resc o lu­nă de mi­e­re în spi­rit afri­can, Tan­za­nia es­te des­ti­nația po­tri­vi­tă. Ace­as­tă ța­ră ofe­ră cea mai bu­nă ex­pe­ri­e­nță de sa­fari și, de ase­me­nea, re­la­xa­rea ab­so­lu­tă pe pla­je­le cu ni­sip alb și fin din Zan­zi­bar, un loc su­perb în ca­re să îți pe­treci lu­na de mi­e­re, să te bu­curi de rit­mul lent în ca­re se des­fășoa­ră viața pe in­su­lă și să le­ne­vești pe pla­jă. Oce­a­nul tur­coaz, peștii co­lo­rați și co­ra­lii din adâncuri, oa­me­nii de aici și ima­gi­nea oce­a­nu­lui la flux și re­flux vă vor oferi amin­tiri de neu­i­tat.

Lo­curi de vi­zi­tat: Pu­teți ale­ge una din ex­cur­si­i­le opți­o­na­le – de la o vi­zi­tă în Sto­ne Town, orașul ve­chi (un­de s-a năs­cut ce­le­brul Fred­dy Mer­cu­ry), cu pi­ețe­le sa­le tra­diți­o­na­le și stră­duțe­le îngus­te, ca­re dau orașu­lui un far­mec apar­te, până la ex­cur­si­i­le în in­su­le­le din re­zer­vați­i­le ma­ri­ne, cu bărci tra­diți­o­na­le, pen­tru snor­ke­ling sau doar pen­tru re­la­xa­re.

Ce mai pu­teți fa­ce: Nea­pă­rat să mer­geți pe o plan­tație de mi­ro­de­nii, un­de veți fi încântați de aro­me­le aces­to­ra. Cei dor­nici de adre­na­li­nă tre­bu­ie să vi­zi­te­ze Che­e­tah’s Rock, un loc apar­te, un­de oa­me­nii in­te­ra­cți­o­nea­ză di­rect cu ani­ma­le pre­cum ghe­par­zi, lei al­bi sau ze­bre.

Ho­no­lu­lu, Ha­waii

Ho­no­lu­lu, ca­pi­ta­la ce­lui de-al 50-lea stat al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, Ha­waii, se nu­mă­ră prin­tre des­ti­nați­i­le ce­le mai do­ri­te de că­tre ti­ne­re­le cu­pluri că­să­to­ri­te da­to­ri­tă pei­sa­je­lor ca­re te la­să fă­ră su­fla­re și mai ales a at­mos­fe­rei de re­la­xa­re și calm ce stă­pânește in­su­la. Ho­no­lu­lu es­te si­tuat în Gol­ful Ma­ma­la de pe Oa­hu, a treia in­su­lă ca mă­ri­me din ar­hi­pe­lag. Nu­me­le orașu­lui se da­to­re­a­ză așe­ză­rii sa­le ge­o­gra­fi­ce, „Ho­no­lu­lu“însem­nând „lo­cul pro­te­jat“. La so­si­re veți fi întâmpi­nați cu o ce­re­mo­nie ti­pic ha­wai­ia­nă, în ca­drul că­reia veți pri­mi tra­diți­o­na­la ghir­lan­dă de flori, sim­bol al os­pi­ta­li­tății și pri­e­te­ni­ei.

Lo­curi de vi­zi­tat: Pe lângă fap­tul că vă pu­teți bu­cu­ra de pla­jă și soa­re cât timp do­riți, un se­jur în Ho­no­lu­lu vă ofe­ră oca­zia să vi­zi­tați In­su­la Oa­hu sau, de ce nu, una din ce­le­lal­te in­su­le din ar­hi­pe­lag. Iar da­că vreți să bi­fați câte­va din­tre atra­cți­i­le tu­ris­ti­ce, e mu­sai să nu ra­tați o vi­zi­tă la Mu­zeul Bis­hop sau la Io­lani Pa­la­ce – ca­sa re­gi­nei Li­li’uo­ka­lani, cea ca­re a fost ul­ti­mul mo­narh și, de fapt, sin­gu­ra re­gi­nă a

Re­ga­tu­lui Ha­waii. Prin­tre ce­le mai frec­ven­ta­te lo­curi de că­tre tu­riști se nu­mă­ră și Me­mo­ria­lul USS Ari­zo­na (con­stru­it pen­tru a-i oma­gia pe cei ca­re și-au pi­er­dut viața în cur­sul bom­bar­da­men­te­lor de la Pe­arl Har­bo­ur), însă la fel de in­te­re­san­te sunt și Alo­ha To­wer, Mu­zeul de Ar­tă din Ho­no­lu­lu, Dia­mond He­ad Cra­ter sau Gră­di­na Zoo­lo­gi­că din oraș.

Ce mai pu­teți fa­ce: O ex­pe­ri­e­nță de neu­i­tat es­te snor­ke­lin­gul în zo­na Gol­fu­lui Ha­nau­ma, plin cu pești exo­tici și țes­toa­se ver­zi. Re­zer­vați o plim­ba­re cu eli­cop­te­rul în ju­rul in­su­lei Kauai sau plim­bați-vă cu ca­ta­ma­ra­nul pen­tru a ad­mi­ra ba­le­ne­le. Par­ti­ci­pați la dan­su­ri­le și pe­tre­ce­ri­le tra­diți­o­na­le! Fol­clo­rul, mi­to­lo­gia, mu­zi­ca și cul­tu­ra po­li­ne­zia­nă sunt, de ase­me­nea, ade­vă­ra­te atra­cții în Ha­waii.

Kra­bi, Thai­lan­da

Pen­tru o lu­nă de mi­e­re exo­ti­că, ni­mic nu pa­re mai po­tri­vit de­cât o va­ca­nță în pa­ra­di­sul tro­pi­cal al stați­u­nii thai­lan­de­ze Kra­bi, un­de vă veți bu­cu­ra de pla­je­le cu ni­sip fin, ve­ge­tația lu­xu­rian­tă și fa­ci­li­tăți­le re­sor­tu­lui în ca­re veți sta.

Lo­curi de vi­zi­tat: Kra­bi es­te și loc de por­ni­re spre in­su­le­le din Ma­rea Anda­man, par­cu­ri­le nați­o­na­le și pla­je­le mi­nu­na­te. Mul­te din­tre in­su­le sunt ne­lo­cu­i­te sau vir­gi­ne, ma­jo­ri­ta­tea apa­rți­nând Par­cu­lui Ma­rin Koh Phi Phi. Ape­le puțin adânci și nu­me­roa­se­le in­su­lițe și gol­furi pro­te­ja­te con­sti­tu­ie un pa­ra­dis pen­tru na­vi­ga­tori. Băr­ci­le long-tail fac par­te din pei­sa­jul din Kra­bi, la fel ca pla­je­le și stânci­le abrup­te ca­re ră­sar din ma­re. Nu ra­tați deci o ex­cur­sie cu băr­ci­le cu coa­dă lun­gă, long-tail, în gol­ful Phang Nga. Da­că mer­geți la Tem­plul Gro­ta Ti­gri­lor, pre­gă­tiți-vă să ur­cați ce­le 1.237 de trep­te – pri­ve­liștea vă­zu­tă de sus me­ri­tă tot efor­tul.

Ce mai pu­teți fa­ce: Re­ci­fu­ri­le de co­ra­li, pește­ri­le, cas­ca­de­le, la­gu­ne­le, tem­ple­le, dru­meți­i­le prin jun­gla lu­xu­rian­tă, in­su­le­le ne­po­pu­la­te nu­mai bu­ne de ex­plo­rat și mul­ti­tu­di­nea de spor­turi nau­ti­ce pe ca­re le poți prac­ti­ca fac din Thai­lan­da o des­ti­nație ide­a­lă pen­tru cu­plu­ri­le de aven­tu­ri­eri. De ase­me­nea, pla­je­le cu ni­sip fin, ape­le cris­ta­li­ne, fa­ci­li­tăți­le pen­tru na­vi­ga­re și scu­fun­dări sunt câte­va din­tre atra­cți­i­le pen­tru cu­plu­ri­le ca­re vor să se bron­ze­ze și să se bu­cu­re de intimitate și li­niște.

Bo­ra Bo­ra, Po­li­ne­zia Fran­ce­ză

Pi­er­du­tă în Oce­a­nul Pa­ci­fic, în Po­li­ne­zia Fran­ce­ză, la nord-vest de Ta­hi­ti, in­su­la Bo­ra Bo­ra es­te con­si­de­ra­tă una din ce­le mai fru­moa­se de pe Pă­mânt și es­te un ade­vă­rat pa­ra­dis pen­tru îndră­gos­tiți. Lo­cul es­te fas­ci­nant, aproa­pe săl­ba­tic și es­te ide­al pen­tru re­la­xa­re. Ansam­blu­ri­le ho­te­li­e­re sunt for­ma­te din mici bun­ga­low-uri, si­tua­te pe ni­sip sau chiar dea­su­pra ni­ve­lu­lui apei, ce­ea ce vă va da po­si­bi­li­ta­tea să fa­ceți o baie ră­co­ri­toa­re ime­diat ce v-ați tre­zit.

Lo­curi de vi­zi­tat: Unul din­tre prin­ci­pa­le­le obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce ale in­su­lei es­te Co­ral Gar­dens, un re­cif de co­ra­li su­perb. Și fi­in­dcă re­ci­ful nu es­te la ma­re adânci­me, tot ce aveți ne­voie pen­tru a ad­mi­ra nu­me­roa­se­le spe­cii de pești co­lo­rați es­te o pe­re­che de oche­lari pen­tru scu­fun­dări. În Whi­te Val­ley, din­co­lo de ba­ri­e­ra de co­ra­li din ju­rul in­su­lei, veți pu­tea ur­mări un spec­ta­col ex­traor­di­nar de „ba­let“dat de ba­ra­cu­de și re­chini. La­goo­na­ri­um es­te un ac­va­riu na­tu­ral si­tuat în mij­lo­cul in­su­lei. Aici veți îno­ta cu broaște­le țes­toa­se și pu­teți ad­mi­ra o mu­lți­me de spe­cii de pești și alte vi­ețu­i­toa­re su­bac­va­ti­ce, in­clu­zând pi­si­ci­le de ma­re. Vai­ta­pe es­te prin­ci­pa­lul sat de pe in­su­lă, fi­ind si­tuat în apro­pi­e­re de piața pu­bli­că, Ma­ti­ra. Pei­sa­je­le pa­ra­di­sia­ce ale in­su­lei sunt ofe­ri­te atât de pla­je­le su­per­be și la­gu­ne­le cu ape tur­coaz, cât și de Mun­te­le Ote­ma­nu, pen­tru cei dor­nici de dru­meții.

Ce mai pu­teți fa­ce: Pa­si­o­nații de spor­turi ac­va­ti­ce au la dis­po­ziție ex­cur­sii în pe­ri­me­trul in­su­lei pen­tru par­ti­de de snor­ke­ling sau scu­ba di­ving, iar aqua sa­fari-uri­le vă vor des­chi­de dru­mul spre lu­mea ne­bă­nu­i­tă a co­ra­li­lor. Însă ni­ve­lul de adre­na­li­nă nu se va ri­di­ca su­fi­ci­ent de mult de­cât în cușca de­di­ca­tă hră­ni­rii re­chi­ni­lor, în timp ce câte­va zeci de exem­pla­re vor da târcoa­le tu­riști­lor înar­mați doar cu o mână de pește proas­păt. Alte ac­ti­vi­tăți mai pașni­ce pre­su­pun ex­plo­ra­rea us­ca­tu­lui cu aju­to­rul unui je­ep sau al bi­ci­cle­te­lor ca­re se pot închi­ria, iar pen­tru o per­spec­ti­vă uni­că, în tu­rul cu eli­cop­te­rul veți ve­dea in­su­la în toa­tă splen­doa­rea sa. Nu ui­tați să fa­ceți o vi­zi­tă la una din fer­me­le ca­re se ocu­pă de cul­ti­va­rea scoi­ci­lor pro­du­că­toa­re de per­le – es­te o ex­pe­ri­e­nță de ca­re nu ai par­te în fi­e­ca­re zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.