Idei de in­vi­tații ine­di­te

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Da­că ești cum­va în pa­nă de idei și nu știi ce de­sign ţi s-ar po­tri­vi mai bi­ne, ia­tă cinci in­vi­ta­ţii pe ca­re le-am pri­mit eu de-a lun­gul tim­pu­lui și ca­re ar pu­tea să te in­spi­re.

1. In­vi­tația pic­ta­tă

Îţi aduci amin­te cum v-aţi cu­nos­cut? Cu ce erai îmbră­ca­tă, era se­a­ra sau di­mi­nea­ţa? Gă­sești o mul­ţi­me de ilus­tra­tori ca­re fac in­vi­ta­ţii pe co­man­dă, pic­tând sau de­se­nând un mo­ment im­por­tant din re­la­ţia voas­tră. Am pri­mit când­va o in­vi­ta­ţie a unui cu­plu ca­re se cu­nos­cu­se la ma­re, ur­ma să ai­bă o nun­tă in­for­ma­lă, cu o ro­chie de in­spi­ra­ţie tra­di­ţi­o­na­lă și ac­ce­so­rii lu­cra­te ma­nual de un ar­ti­zan. Toa­te aces­te ele­men­te au fost in­clu­se în ima­gi­nea de pe in­vi­ta­ţie.

Preţ apro­xi­ma­tiv: 100 de lei ilus­tra­ţia per­so­na­li­za­tă la ca­re se mai adau­gă cos­tu­ri­le im­pri­mă­rii.

De­sign Lia Viși­rin/li­loo­box

2. In­vi­tația cu o fo­to­gra­fie a mi­ri­lor

Foar­te mul­ţi miri aleg să fa­că o șe­din­ţă fo­to de lo­god­nă și apoi aleg una din­tre fotografii pen­tru a ilus­tra in­vi­ta­ţia. Am vă­zut miri pe bi­ci­cle­te, pe mo­to­ci­cle­te, la un pic­nic în parc, des­cul­ţi pe ma­lul mă­rii sau cu ruc­sa­cul în spa­te, pe mun­te. Una din­tre in­vi­ta­ţi­i­le pri­mi­te de mi­ne avea un mo­del cu­li­sant: tră­ge­ai de o cla­pe­tă și se schim­ba ima­gi­nea: era când fo­to­gra­fia mi­ri­lor, când in­for­ma­ţia des­pre nun­ta lor.

3. In­vi­tația puz­zle

Cea mai amu­zan­tă in­vi­ta­ţie pri­mi­tă de mi­ne vre­o­da­tă a fost cu si­gu­ran­ţă una ca­re a venit într-o cu­ti­u­ţă mi­că de tot în ca­re, pe lângă o bom­boa­nă de ci­o­co­la­tă, am gă­sit și câte­va pi­e­se de puz­zle pe ca­re a tre­bu­it să le po­tri­vesc, fă­ră să am un mo­del. Oda­tă pi­e­se­le uni­te, am des­co­pe­rit o ima­gi­ne cu mi­rii și toa­te de­ta­li­i­le cu pri­vi­re la nun­tă. Preţ apro­xi­ma­tiv: 10 lei bu­ca­ta.

Con­cept și fo­to­gra­fie: Andre­ea Se­be/cre­a­ti­ve SEA

4. In­vi­tația pa­pi­rus

Cred că pri­ma in­vi­ta­ţie pri­mi­tă de mi­ne vre­o­da­tă a fost una sub for­ma unui pa­pi­rus. Sunt așa de sim­pa­ti­ce, că nu se vor de­mo­da ni­ci­o­da­tă. În plus, sunt și foar­te ief­ti­ne. Cu aju­to­rul unui pro­gram de edi­ta­re pe cal­cu­la­tor, al câtor­va co­li de cu­loa­rea po­tri­vi­tă și a unei im­pri­man­te, po­ţi să-ţi faci sin­gu­ră in­vi­ta­ţia. Nu mai ră­mâne de­cât să o ar­zi ușor pe mar­gini pen­tru a-i da acel as­pect înve­chit. Eu am înră­mat ul­te­ri­or in­vi­ta­ţia pri­mi­tă, împreu­nă cu o co­car­dă de la nun­tă, și le-am dă­ru­it-o mi­ri­lor ca amin­ti­re.

5. O înre­gis­tra­re au­dio sau vi­deo

O înre­gis­tra­re au­dio sau un fil­mu­leţ cu voi doi, în ca­re le spu­ne­ţi vi­i­to­ri­lor in­vi­ta­ţi tot ce tre­bu­ie să știe des­pre apro­pia­tul eveni­ment. Pu­te­ţi ape­la la un pro­fe­si­o­nist pen­tru înre­gis­tră­ri­le au­dio-vi­deo și pen­tru mon­taj sau le pu­te­ţi fa­ce chiar voi cu un smar­tpho­ne și un pro­gram de edi­ta­re de ba­ză, cum e Mo­vie Ma­ker. Pu­te­ţi tri­mi­te fil­mu­le­ţe­le pe e-mail, le pu­te­ţi încăr­ca pe Yo­u­tu­be sau, de ce nu, da­că bu­ge­tul vă per­mi­te, pu­te­ţi ti­pări in­vi­ta­ţii ca­re au in­clus un me­ca­nism pen­tru re­da­re au­dio sau un soft pen­tru vi­deo. O astfel de in­vi­ta­ţie, ca­re se­a­mă­nă cu o fe­li­ci­ta­re mu­zi­ca­lă, cos­tă în jur de 5 li­re pe Ama­zon, iar o fe­li­ci­ta­re vi­deo ajun­ge la un preţ des­tul de pi­pe­rat, fi­ind cam 50 de eu­ro la un pro­du­că­tor ro­mân.

In­vi­tația la nun­tă e pri­mul semn ca­re le spu­ne oa­me­ni­lor cum va ară­ta nun­ta ta. Ai ales mo­ti­ve flo­ra­le, oa­me­nii vor ști că ești o fi­re ro­man­ti­că, co­man­zi o in­vi­tație fă­cu­tă ar­ti­za­nal, înse­am­nă că ești pa­si­o­na­tă de lu­cru­ri­le fru­moa­se, ale­gi e-mai­lul, poa­te că ești eco­lo­gis­tă și nu vrei să iro­sești hârtia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.