Dom­nișoa­re­le de onoa­re: te aju­tă sau te încur­că?

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Unul din­tre mul­te­le mo­men­te de­li­ca­te ale unei nu­nți, pe lângă fe­lul în ca­re așe­zi oas­peții la ma­să și da­că să in­viți ambe­le pă­rți ale unui cu­plu di­vo­rțat, mai es­te și ale­ge­rea dom­nișoa­re­lor de onoa­re. Pe ci­ne ale­gi? Să fie pri­e­te­na ta dra­gă din co­pi­lă­rie? Să fie și co­le­ga de ban­că din li­ceu? Co­le­ga de ser­vi­ciu cu ca­re te înțe­le­gi cel mai bi­ne? So­ra, ve­rișoa­ra sau iu­bi­ta fra­te­lui tău? Di­fi­cil de de­cis, dar și mai di­fi­cil de ges­ti­o­nat per­so­na­li­ta­tea fi­e­că­reia, mai ales atunci când fi­e­ca­re vrea să-și im­pu­nă punc­tul de ve­de­re.

În con­ti­nua­re îți vom ex­pu­ne câte­va idei ca­re te vor aju­ta să ges­ti­o­ne­zi în mod efi­ci­ent un grup atât de ma­re de dom­nișoa­re de onoa­re en­tu­zias­te și bi­ne in­ten­ţi­o­na­te, pen­tru ca tu să te bu­curi de zi­ua cea ma­re fă­ră stres! Între­a­bă-le, pe rând, da­că vor să fie dom­nișoa­re­le ta­le de onoa­re și spe­ci­fi­că-le în avans cu ci­ne va tre­bui să coo­pe­re­ze. Pă­re­rea noas­tră e să le dai to­tul „în scris“, ca să nu-ţi re­proșe­ze ul­te­ri­or că n-au ști­ut. Fo­lo­sește o uneal­tă on­li­ne de de­sign și cre­e­a­ză o in­vi­ta­ţie dră­gu­ţă. Da­că ai timp, o po­ţi per­so­na­li­za pen­tru fi­e­ca­re în par­te.

Scrie când va fi nun­ta, câte dom­nișoa­re de onoa­re vor fi, ce aștep­tări ai de la ele și da­că le cum­peri tu ro­chi­i­le sau ţi­nu­ta e la ale­ge­rea lor. Înar­me­a­ză-te cu mult calm și fă o șe­din­ţă de lu­cru cu toa­te fe­te­le. Da­că nu se cu­nosc între ele, fă-le cu­noștin­ţă, având gri­jă să su­bli­ni­e­zi că fi­e­ca­re din­tre ele e spe­cia­lă pen­tru ti­ne. Da­că ai un grup de pri­e­te­ne din co­pi­lă­rie și co­le­ga de ser­vi­ciu sau lo­god­ni­ca fra­te­lui tău e nou-veni­tă, asi­gu­ră-te că o faci să se sim­tă in­clu­să, re­du la mi­ni­mum glu­me­le pe ca­re le ști­ţi doar voi și pu­ne-o în te­mă cu pre­fe­rin­ţe­le ta­le sau cu alte de­ta­lii ca­re ar pu­tea s-o aju­te să te cu­noas­că mai bi­ne. Între­a­bă-le di­rect pe toa­te da­că sunt dis­pu­se să te aju­te și cu ce anu­me ar pu­tea con­tri­bui la reuși­ta nun­ţii ta­le. Une­le pot ve­ni cu ti­ne să-ţi ale­gi ro­chia, alte­le pot ne­go­cia cu fur­ni­zo­rii, una din­tre ele știe un fo­to­graf bun, iar alta îţi poa­te fa­ce niște măr­tu­rii han­dma­de de­o­se­bi­te. Sta­bi­lește de la înce­put ci­ne ce fa­ce, dar nu te cul­ca pe o ure­che! Ve­ri­fi­că-le pro­gre­sul din când în când, ca să te asi­guri că fac așa cum vrei tu, și nu așa cum vor ele. Ce­re și ofe­ră fe­ed­back în per­ma­nen­ţă. Obser­vă-le, as­cul­tă-le și stai de vor­bă cu ele. Da­că ve­rișoa­ra ta pa­re de­zin­te­re­sa­tă sau dim­po­tri­vă, so­ra ta înce­ar­că să fu­re lu­mi­na re­flec­toa­re­lor, poa­te ar tre­bui să le sco­ţi la o ca­fea să afli ce le fră­mântă. E po­si­bil ca pri­ma nici să nu știe ce anu­me pre­su­pu­ne sta­tu­tul de dom­nișoa­ră de onoa­re și să ai­bă ne­voie de niște in­di­ca­ţii mai pre­ci­se, iar a do­ua să fie, de fapt, ge­loa­să că te mă­ri­ţi și ești în cen­trul aten­ţi­ei.

Chiar da­că ești des­chi­să la fe­ed­back, une­ori vrei să faci lu­cru­ri­le doar cum vi­se­zi tu. Atunci când pri­e­te­na ta, ca­re s-a mă­ri­tat anul tre­cut, înce­pe ori­ce con­ver­sa­ţie cu „eu am fă­cut așa“și „noi am avut așa ce­va“, e po­si­bil să ai­bă re­gre­te cu pri­vi­re la pro­pria ei nun­tă și să-și proi­ec­te­ze frus­tră­ri­le asu­pra nun­ţii ta­le. Fii des­chi­să și spu­ne-i că apre­ci­e­zi sfa­tu­ri­le ei, dar că vrei să-ţi or­ga­ni­ze­zi nun­ta în sti­lul tău. Nu se poa­te ca în tot gru­pul să nu ai și cârco­tașa de ser­vi­ciu. Aces­teia nu-i va con­ve­ni ni­mic ni­ci­o­da­tă. Ora la ca­re sta­bi­lești întâlni­rea e ne­po­tri­vi­tă pen­tru că are altce­va mai im­por­tant de fă­cut, ro­chia ale­a­să de ti­ne e ori­bi­lă, res­tau­ran­tul la ca­re faci nun­ta e prea de­par­te și lis­ta de plângeri poa­te con­ti­nua. Ia-o de­o­par­te și află ce o ne­mul­ţu­mește cu ade­vă­rat. S-ar pu­tea să afli că e su­pă­ra­tă că nu o im­plici des­tul sau că, dim­po­tri­vă, nu are chef să-și ba­tă ca­pul cu tre­buri din astea și ar pre­fe­ra să vi­nă la nun­tă ca sim­plu in­vi­tat. În acest caz se va sim­ţi ușu­ra­tă s-o „eli­be­re­zi“din func­ţie. Nu ui­ta să in­clu­zi în ale­ge­rea dom­nișoa­re­lor sau doam­ne­lor de onoa­re și pe ci­ne­va din par­tea mi­re­lui. Între­a­bă-l da­că are pre­fe­rin­ţe: poa­te fi vor­ba de so­ra lui, de o ve­rișoa­ră sau de o pri­e­te­nă bu­nă din co­pi­lă­rie. Chiar da­că, te­o­re­tic, dom­nișoa­re­le de onoa­re ar tre­bui să fie nu­mai din par­tea mi­re­sei, nu ui­ta că nun­ta e și des­pre mi­re, nu doar des­pre mi­re­a­să. Fă-i pe plac și in­vi­tă ală­turi de ti­ne și fe­mei­le dra­gi din via­ţa lui. Cu si­gu­ran­ţă o să câști­gi punc­te bo­nus în ochii lui (deși știi de­ja că te iu­bește până la soa­re și îna­poi)! Fii înţe­le­gă­toa­re și ia în cal­cul fap­tul că, deși pri­e­te­ne­le ta­le dra­gi și-ar dori să fie ală­turi de ti­ne, nu toa­te pot par­ti­ci­pa la fel de ac­tiv la ne­bu­nia or­ga­ni­ză­rii.

Poa­te una are un be­be pe drum sau nou-năs­cut, alta are exa­me­ne im­por­tan­te sau lo­cu­i­ește la 500 de ki­lo­me­tri dis­tan­ţă. Se poa­te întâmpla și ca pri­e­te­na ta cea mai bu­nă să ai­bă pro­ble­me fi­nan­cia­re ca­re ar pu­tea s-o împi­e­di­ce să vi­nă la nun­tă sau cum­na­ta ta să

Atunci când se adu­nă lao­lal­tă mai mul­te per­so­na­je fe­mi­ni­ne ca­re nu se cu­nosc între ele, e po­si­bil să se la­se cu ne­mu­lțu­miri, cu or­go­lii și une­ori chiar cu scântei. Es­te ne­voie de di­plo­mație!

ai­bă un proi­ect nou la ser­vi­ciu ca­re o ţi­ne pes­te pro­gram atunci când tu ţi-ai dori să mer­ge­ţi la cum­pă­ră­turi. Toa­te astea nu înse­am­nă că ele nu te iu­besc sau că nu fac efor­turi pen­tru ti­ne! Nu ex­clu­de in­ten­ţi­o­nat pe ci­ne­va. Da­că ai trei su­rori, nu ale­ge doar do­uă din­tre ele. Da­că ai cinci pri­e­te­ne din co­pi­lă­rie, nu ale­ge doar una din­tre ele. Aces­ta nu e mo­men­tul să faci di­fe­ren­ţe, chiar da­că te-ai înţe­les mai bi­ne cu so­ra mai ma­re și ai cam avut con­tro­ver­se cu cea mi­că. Îngroa­pă se­cu­rea răz­boi­u­lui, ara­tă că nu ești ran­chi­u­noa­să, bu­cu­ră-te că poți avea lângă ti­ne o mul­ţi­me de oa­meni ca­re te iu­besc!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.