Dia­na & Io­nuț: #bu­neștii

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

EEa es­te ana­list fi­nan­ciar, o me­se­rie ca­re ai zi­ce că se po­tri­vește unui om so­bru, foar­te cal­cu­lat. Cu toa­te aces­tea, Dia­na (26 de ani) are un spi­rit li­ber, es­te ve­se­lă și op­ti­mis­tă, me­reu aten­tă la cum să îi fa­că fe­ri­ciți pe cei dra­gi. Io­nuț (30 de ani) es­te blog­ger și spe­cia­list mar­ke­ting on­li­ne. Po­zi­tiv și glu­meț, el es­te foar­te atent „să gă­se­as­că so­luții pro­ble­me­lor ca­re ar pu­tea să le stri­ce zen-ul“. S-au cu­nos­cut pe Fa­ce­book și, du­pă o lun­gă se­a­ră de con­ver­sație, au ho­tă­rât să se întâlneas­că la o ca­fea. A fost „chi­mie de la pri­ma ve­de­re“, iar du­pă pa­tru ore de po­ves­tit neînce­tat des­pre vi­eți­le fi­e­că­ru­ia, au si­mțit că par­că se cu­nosc de-o viață. Du­pă mi­e­zul no­pții, chiar în pri­ma zi de sep­tem­brie, înce­pea po­ves­tea de dra­gos­te a ce­ea ce avea să de­vi­nă, pes­te fix șa­se ani, has­htag-ul #bu­nes­tii.

De cum îi întâlnești, nu ai cum să nu si­mți ener­gia lor po­zi­ti­vă și bu­cu­ria cu ca­re vor­besc des­pre dra­gos­tea pe ca­re și-o poar­tă unul ce­lu­i­lalt. Dia­na și Io­nuț s-au că­să­to­rit de cu­rând și au avut par­te de o nun­tă exact cum și-au do­rit: cu vre­me fru­moa­să, cu mul­tă dis­tra­cție și pri­e­teni ca­re să um­ple rin­gul de dans.

De zi­ua ta, eu îți ofer dra­gos­tea!

Io­nuț a plă­nu­it mul­tă vre­me să o ce­a­ră de soție pe Dia­na într-un mod spec­ta­cu­los și ine­dit. „Mi-am do­rit mult să o sur­prind, așa că, timp de ju­mă­ta­te de an am adu­nat fil­mări de la pri­e­teni, fa­mi­lie și câți­va din­tre ar­tiștii ei pre­fe­rați, ca­re îi urau La mu­lți ani! Apoi, de zi­ua ei, într-un cerc res­trâns de pri­e­teni, i-am ară­tat is­pra­va: mon­ta­sem toa­te fil­mu­lețe­le într-un vi­de­o­clip, ca­re a cul­mi­nat cu ce­re­rea în că­să­to­rie, mo­ment în ca­re i-am pus pe de­get ine­lul pe ca­re nu­mai eu știu cât l-am cău­tat“, râde Io­nuț. Emoți­i­le au fost mari: toți cei pre­ze­nți au fost im­pre­si­o­nați, pri­e­te­ne­le Dia­nei au lă­cri­mat, iar Io­nuț și-a si­mțit ini­ma par­că ieșin­du-i din pi­ept.

Fa­mi­lia le-a fost ală­turi per­ma­nent, așa că cei doi lo­god­nici au înce­put încă din se­a­ra res­pec­ti­vă să pu­nă la ca­le de­ta­li­i­le „ce­lei mai fru­moa­se zi­le din viața lor“, du­pă cum ei înșiși măr­tu­ri­sesc. „Eu n-am vi­sat ni­ci­o­da­tă de mi­că, pre­cum alte fe­te, să am o ro­chie de pri­nțe­să – am zis de la bun înce­put că ro­chia mea de mi­re­a­să va fi una scur­tă, al­bă, dar di­fe­ri­tă“, ne po­ves­tește Dia­na. „Mă gânde­am că va fi un fel de mi­si­u­ne im­po­si­bi­lă să o gă­sesc, dar n-a tre­cut mult timp până când mi-am iden­ti­fi­cat mo­de­lul pre­fe­rat prin­tre cre­ați­i­le Lo­u­lou!“La fel de sim­plu în pri­vi­nța ți­nu­tei a fost și pen­tru Io­nuț: „Îmi do­re­am un cos­tum al­bas­tru închis, iar o ieși­re la ca­fea chiar mi l-a pus în ca­le. A fost punct ochit, punct lo­vit, cos­tu­mul având in­se­rții cu mo­de­lul meu pre­fe­rat (pais­ley) și di­men­si­u­ni­le per­fec­te.“

Fi­e­ca­re de­ta­liu sta­bi­lit ca la car­te

Dia­na și Io­nuț și-au or­ga­ni­zat sin­guri nun­ta, fă­ră wed­ding plan­ner, amândoi fi­ind ge­nul con­trol fre­ak, du­pă cum ne măr­tu­ri­sesc. „Am vrut să sta­bi­lim și or­ga­ni­zăm to­tul în ce­le mai mici de­ta­lii… și ne-a reușit! Am avut un pro­gram al zi­lei bi­ne sta­bi­lit, chiar și la res­tau­rant, un­de fi­e­ca­re de­ta­liu a fost res­pec­tat la mi­nut, de la ser­vi­rea fe­lu­ri­lor de mânca­re, până la mo­men­te­le spe­cia­le, to­tul fi­ind re­zul­ta­tul mun­cii noas­tre din ul­ti­mii doi ani și ju­mă­ta­te“, își amin­tește Io­nuț. „A fost cea mai fru­moa­să zi din viața noas­tră, to­tul a fost mi­nu­nat, chiar pes­te aștep­tări, zi­ua pe­tre­cându-se într-un ritm alert, pe fast for­ward, nici nu am si­mțit când s-a fă­cut 7 di­mi­neața.“

Fo­to­gra­ful și ca­me­ra­ma­nul au fă­cut o echi­pă mi­nu­na­tă și au sur­prins ce­le mai fru­moa­se ca­dre, de la mo­men­tul pri­mei între­ve­deri, la

Nun­ta nu a avut o te­ma­ti­că anu­me, cu ex­ce­pția in­vi­tați­ei per­so­na­li­za­te în stil Fa­ce­book, amin­tind astfel tu­tu­ror de un­de a înce­put fru­moa­sa noas­tră po­ves­te de dra­gos­te.

mă­năs­ti­re, până la sin­gu­ra tra­diție de ca­re mi­rii au ți­nut cont – arun­ca­tul bu­che­tu­lui. „Am ales să fa­cem nun­ta la Cur­tea de Argeș, în pri­mul rând pen­tru a avea cea mai fru­moa­să cu­nu­nie re­li­gi­oa­să, la Mă­năs­ti­rea Argeșu­lui, un loc fe­e­ric, de po­ves­te, în ca­re am fă­cut și cea mai fru­moa­să șe­di­nță fo­to, ime­diat du­pă. Pe­tre­ce­rea a fost într-un ca­dru res­trâns, ală­turi de cei mai dra­gi oa­meni, fi­ind cel mai cool par­ty din viața noas­tră, cu un me­niu ales fix pe gus­tul nos­tru. Nun­ta nu a avut o te­ma­ti­că anu­me, cu ex­ce­pția in­vi­tați­ei per­so­na­li­za­te în stil Fa­ce­book, amin­tind astfel tu­tu­ror de un­de a înce­put fru­moa­sa noas­tră po­ves­te de dra­gos­te“, își amin­tește cu drag Dia­na. De­co­ru­ri­le au avut to­nuri de alb și au­riu, or­hi­de­e­le, fre­zi­i­le și tran­da­fi­rii al­bi re­gă­sin­du-se atât în aran­ja­men­tul să­lii, cât și în bu­che­te­le mi­re­sei, nașei și ale dom­nișoa­re­lor de onoa­re.

Dis­tra­cție, mo­men­te emoți­o­nan­te și tort de sho­turi co­lo­ra­te

Nun­ta Dia­nei și a lui Io­nuț a fost pre­să­ra­tă cu mul­te mo­men­te spe­cia­le și sur­pri­ze pen­tru in­vi­tați: un show de flair bar­ten­ding pre­gă­tit de Va­len­tin Lu­ca, un mo­ment ma­gic, mar­ca Vlad Gri­go­res­cu și un re­ci­tal acus­tic în in­ter­pre­ta­rea Cris­ti­nei Bă­lan, acom­pa­nia­tă la chi­ta­ră de ju­mă­ta­tea ei, Ga­bri­el Bă­lan. „Ce­le mai mari emoții le-am avut, evi­dent, la dan­sul mi­ri­lor, pen­tru ca­re am pre­gă­tit un co­laj spe­cial de pa­tru me­lo­dii și o co­re­gra­fie ine­di­tă, la ca­re am mun­cit ală­turi de pri­e­te­na și co­re­gra­fa noas­tră Adi­na Cris­tian. Cu si­gu­ra­nță aces­ta a fost cel mai fru­mos mo­ment al nu­nții“, de­cla­ră en­tu­zias­mat Io­nuț. Înain­te de tor­tul mi­re­sei, nun­tașii s-au pu­tut de­lec­ta cu tor­tul mi­re­lui, mai exact o pi­ra­mi­dă ma­re de sho­turi co­lo­ra­te, de la Sho­te­ria. In­vi­tații au dan­sat și s-au bu­cu­rat de toa­te sur­pri­ze­le pre­gă­ti­te de miri, au ți­nut ocu­pat rin­gul de dans sau s-au amu­zat în ca­bi­na fo­to. Mu­zi­ca a fost asi­gu­ra­tă de DJ Di­di Du­mi­tres­cu pe par­cur­sul între­gii no­pți, iar mo­men­tul cul­mi­nant a fost cel al tor­tu­lui mi­re­sei, adus pe rit­muri de Que­en. Du­pă o nun­tă atât de bi­ne or­ga­ni­za­tă, evi­dent că lu­na de mi­e­re nu a fost nici ea lă­sa­tă la voia întâmplă­rii: „Am ales cu mult timp înain­te de nun­tă să mer­gem la Bar­ce­lo­na, un­de să ne bu­cu­răm de vre­me fru­moa­să, lo­curi su­per­be de vi­zi­tat și te­ra­se cool la ca­re să mâncăm și să ne re­la­xăm“, ne po­ves­tesc en­tu­zias­mați cei mai fe­ri­ciți ti­neri pe ca­re i-am cu­nos­cut în ul­ti­ma vre­me.

Hair styling: Fla­via Cris­tes­cu (The Host’s Ho­u­se/bu­cu­rești); Ma­ke-up: Bian­ca Ma­tei (bian­ca­ma­tei.com); Nail ar­tist: Ga­bri­e­la Her­ta­nu (Mai­son Esthe­ti­que) ; Bi­se­ri­ca: Mă­năs­ti­rea Cur­tea de Argeș Res­tau­rant: Cur­tea Ve­che/cur­tea de Argeș; Flori, can­dy bar,...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.