Păr bo­gat și stră­lu­ci­tor

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Îngri­ji­rea co­rec­tă și com­ple­tă a po­doa­bei ta­le ca­pi­la­re nu ar tre­bui să ai­bă li­mi­te. Așa­dar, înain­te de a te lă­sa pe mâna hair sti­lis­tu­lui pen­tru zi­ua cea ma­re, ți­ne cont de sfa­tu­ri­le și tru­cu­ri­le ese­nția­le pe ca­re ți le fur­ni­zăm mai jos!

Pri­mul pas

Ru­ti­na de îngri­ji­re a pă­ru­lui înce­pe de aca­să, cu fi­e­ca­re spă­lat pe ca­re îl efec­tue­zi. Acest pas, deși poa­te pă­rea ba­nal, es­te pri­mor­dial pen­tru tot ce­ea ce ur­me­a­ză să faci ca styling. Înain­te de a spă­la șu­vițe­le, piap­tă­nă bi­ne pă­rul, pen­tru a evi­ta astfel încur­ca­rea sa ex­ce­si­vă pe par­cur­sul spă­la­tu­lui. Ume­zește-l foar­te bi­ne, la o tem­pe­ra­tu­ră po­tri­vi­tă, ma­se­a­ză-l și du­pă ace­ea apli­că șam­po­nul pe scalp. Nu in­sis­ta însă pe lun­gi­mi, căci spu­ma ajun­ge ori­cum la ele, și nu îl fre­ca. Do­uă șam­po­nări sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a cu­răța per­fect im­pu­ri­tăți­le acu­mu­la­te și ex­ce­sul de se­bum. Du­pă ace­ea clă­tește foar­te bi­ne pă­rul și înve­lește-l într-un pro­sop din bum­bac sau din hârtie.

Impor­ta­nța bal­sa­mu­lui

Cel mai „ne­drep­tățit“pro­dus de îngri­ji­re a pă­ru­lui es­te bal­sa­mul. Aces­ta es­te însă be­ne­fic pen­tru să­nă­ta­tea po­doa­bei ta­le ca­pi­la­re, având o for­mu­lă mai le­je­ră și mai puțin den­să de­cât cea a unei măști și fi­ind po­tri­vit tu­tu­ror ti­pu­ri­lor de păr. Apli­că tex­tu­ra sa pe lun­gi­mi, cu ge­ne­ro­zi­ta­te pe vârfuri, evi­tând con­tac­tul cu ră­dă­ci­ni­le - în acest fel nu îngreu­ne­zi as­pec­tul pă­ru­lui și îi păs­tre­zi vo­lu­mul na­tu­ral.

Scalp de­tox

Pi­e­lea ca­pu­lui es­te pre­cum cea a te­nu­lui. Prin ur­ma­re, are ne­voie de un pro­ces de de­to­xi­fi­e­re efec­tuat pe­ri­o­dic, o da­tă la do­uă sau la trei luni. Ca­re es­te ex­pli­cația? Cei 100.000 de fo­li­cu­li pi­loși aflați, în me­die, pe su­pra­fața scal­pu­lui re­pre­zin­tă nu­mai o par­te din com­ple­xul res­pon­sa­bil de as­pec­tul șu­vițe­lor. Prac­tic, aici es­te vor­ba des­pre tot an­sam­blul ca­re ge­ne­re­a­ză, hră­nește și su­sți­ne un fir de păr, de la va­se san­gvi­ne și ter­mi­nații ner­voa­se până la glan­de se­ba­cee și su­do­ri­pa­re. De ace­ea, apa­riția ori­că­rui gen de de­ze­chi­li­bru du­ce la di­ver­se pa­to­lo­gii și, im­pli­cit, la afec­ta­rea să­nă­tății pă­ru­lui. Prin de­to­xi­fi­e­rea scal­pu­lui te asi­guri că imu­ni­ze­zi și echi­li­bre­zi zo­na, iar to­xi­ne­le, se­di­men­te­le și im­pu­ri­tăți­le sunt înde­păr­ta­te efi­ci­ent. Uti­li­ze­a­ză fie pro­du­se spe­ci­fi­ce, de go­maj, fie va­rian­te ho­me­ma­de (poți adău­ga o lin­gu­riță de za­hăr sau de sa­re grun­joa­să în șam­pon da­că do­rești), al că­ror efect să-l in­ten­si­fici prin­tr-un ma­saj de mi­ni­mum cinci mi­nu­te.

Hi­dra­ta­rea es­te ese­nția­lă

Ace­as­ta se poa­te efec­tua, pe de-o par­te, cu for­mu­le de îngri­ji­re spe­cia­le (șam­pon, bal­sam, mas­că, pri­mer etc.) sau, pe de altă par­te, cu aju­to­rul ulei­u­ri­lor și al spray-uri­lor tip le­a­ve-in. Apli­că-le pe păr se­a­ra, înain­te de cul­ca­re, pen­tru a le lă­sa să acți­o­ne­ze în tim­pul no­pții – es­te și un pro­ce­deu mai să­nă­tos, de alt­fel, pen­tru că ulei­ul, de exem­plu, poa­te de­ve­ni un mag­net pen­tru fac­to­rii no­ci­vi din me­di­ul încon­ju­ră­tor.

Den­si­ta­te su­pre­mă

Cum vo­lu­mul pă­ru­lui es­te do­ri­nța su­pre­mă pen­tru toa­te fe­mei­le, te anu­nțăm că exis­tă pe piață va­rian­te de îngri­ji­re ce fa­ci­li­te­a­ză den­si­ta­tea ca­pi­la­ră, pe ca­re te poți ba­za cu încre­de­re. Evi­dent, sunt și câte­va tru­curi ca­re pot con­tri­bui la as­pec­tul bo­gat al pă­ru­lui tău. De pil­dă, da­că nu ai timp să lași șu­vițe­le să se usu­ce na­tu­ral, fo­lo­sește us­că­to­rul de la ră­dă­ci­nă spre vârf, stând cu ca­pul în jos, us­când în sens opus crește­rii fi­re­lor. Cau­tă să schim­bi me­reu că­ra­rea, adau­gă un strop de pu­dră pen­tru vo­lum înain­te de a ieși din ca­să.

Diag­nos­ti­cul spu­ne to­tul

Es­te ex­trem de im­por­tant să îți cu­noști bi­ne hair sti­lis­tul înain­te de a te lă­sa pe mâna lui în zi­ua nu­nții. Așa­dar, pro­gra­me­a­ză-te la un diag­nos­tic ca­pi­lar cu câte­va luni înain­te. Astfel, o să afli ca­re es­te ti­po­lo­gia pă­ru­lui tău și ne­voi­le sa­le spe­ci­fi­ce, dar o să ai timp să po­rți și o dis­cuție ese­nția­lă cu spe­cia­lis­tul. El te va îndru­ma pe di­re­cția cea bu­nă de îngri­ji­re și îți va re­co­man­da un tra­ta­ment per­so­na­li­zat. Cel mai bi­ne, spu­ne-i ca­re es­te coa­fu­ra pe ca­re ți-o do­rești la nun­tă sau da­că si­mți ne­voia unei schim­bări de look sau de cu­loa­re și nu-i ne­gli­ja sfa­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.