Tren­duri de­co­ra­ti­ve pen­tru 2018

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

Fi­e­ca­re an ca­re înce­pe adu­ce cu si­ne tren­duri noi în ma­te­rie de nu­nți și noi abia aștep­tăm! În timp ce la une­le ele­men­te es­te fi­resc să ții pen­tru că sunt cla­si­ce și me­reu ac­tua­le, exis­tă și tren­duri ca­re-ți vor scoa­te nun­ta din ano­ni­mat, o vor per­so­na­li­za pe gus­tul vos­tru și o vor fa­ce un eveni­ment cu ade­vă­rat spe­cial. Ia­tă ca­re sunt ce­le mai noi di­re­cții în ma­te­rie de ele­men­te de­co­ra­ti­ve, te­me, food sau flori!

Flori săl­ba­ti­ce în va­se an­ti­ce

Anul vi­i­tor vor fi nu doar flo­ri­le în cen­trul ate­nți­ei, ci și va­se­le flo­ra­le. Pen­tru că ten­di­nța ge­ne­ra­lă es­te spre com­po­ziție și un look uni­tar, nu ale­gi niște va­ze oa­re­ca­re, ci mer­gi pe un stil ca­re se po­tri­vește, de pre­fe­rat sti­lul vin­ta­ge sau un mix eclec­tic între ve­chi și nou. Fie co­lo­ra­te și cu pa­ti­nă, fie al­be sau pas­te­la­te, va­se­le tre­bu­ie să su­ge­re­ze că vin din altă epo­că. Cât des­pre flori, sunt de pre­fe­rat bu­che­te­le mari, ne­re­gu­la­te, în to­nuri pas­tel și or­na­men­ta­te cu mul­te ver­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.