Alter­na­ti­ve la cos­tum

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MIHNEA LAZĂR

Da­că nu-ți poți închi­ria un mi­re, tot e bi­ne că îi poți închi­ria cos­tu­mul.

Cos­tu­mul de nun­tă poa­te fi pen­tru mi­re cam ce e ro­chia al­bă pen­tru mi­re­a­să: o cor­voa­dă întin­să pe du­ra­ta a luni de pro­be și încer­cări, doar pen­tru o re­pre­zen­tație de o sin­gu­ră se­a­ră. O pi­e­să ves­ti­men­ta­ră pe ca­re mi­re­le nu o va mai pur­ta, cel mai pro­ba­bil, ni­ci­o­da­tă în ace­e­ași con­fi­gu­rație: pur și sim­plu, cos­tu­mul e prea ele­gant să-l mai poți pur­ta în altă par­te. Strict pro­ba­bi­lis­tic, ar pu­tea fi scos de la naf­ta­li­nă pen­tru vreo pe­tre­ce­re cos­mo­po­li­tă sau un Re­ve­li­on mai si­man­di­cos, dar astea sunt ca­zuri atât de ra­re pen­tru un om obișnu­it, încât aces­ta își poa­te agăța li­niștit hai­ne­le de ga­lă în cu­i­er și să spe­re că nu vor fi mânca­te de mo­lii până la pro­xi­ma oca­zie.

Si­gur, da­că vrei să arăți ca Ja­mes Bond și ai un bu­get de cel puțin 800 de eu­ro, îți poți fa­ce ha­târul aces­ta, de a te afișa cu un cos­tum ne­gru, cu li­nie cam­bra­tă, cu tu­xe­do nu­mai bun de ga­lă pen­tru pre­mi­i­le Oscar. Sau, în fun­cție de ștai­ful per­so­nal, poți ape­la la cla­si­ca re­din­go­tă, la­va­li­e­ră din bro­cart punc­ta­tă cu o mi­că bi­ju­te­rie șic, la ca­re se adau­gă o mu­lți­me de ac­ce­so­rii inu­ti­le dar atât de fer­me­că­toa­re, de ge­nul bu­to­ni­lor de că­mașă.

De ce­va vre­me, poți ară­ta ca un spi­on în sluj­ba Ma­jes­tății Sa­le sau ca un na­bab de pe vre­mea re­vo­luți­ei in­dus­tria­le și fă­ră să fii ne­voit să chel­tui atâta amar de bani pen­tru niște hai­ne de uni­că fo­lo­si­nță. Și asta pen­tru că exis­tă so­luția închi­ria­tu­lui. Sunt de­ja si­te-uri pre­cum itux.ro sau eli­te­ma­riaj.ro de un­de îți poți închi­ria mul­tvi­sa­tul cos­tum pen­tru cir­ca 5-600 de lei. In­tri în ma­ga­zi­nul vir­tual, ve­zi ofer­ta, ale­gi mo­de­lul, dai click și aște­pți cu­ri­e­rul. Pen­tru a avea un cos­tum – chiar și de închi­riat – croit fix pe mă­su­ra ta, ai in­clu­siv opți­u­nea de a-ți lua mă­su­ri­le on­li­ne. Da­că ți se pa­re prea com­pli­cat să stai cu me­trul într-o mână și lap­to­pul în ce­a­lal­tă în timp ce bi­fe­zi co­loa­ne, poți mer­ge și la ma­ga­zi­nul lor pen­tru a fa­ce o mă­su­ră­toa­re „pe viu“.

Pen­tru co­men­zi­le de pes­te 500 de lei, li­vra­rea și re­tur­na­rea cos­tu­me­lor de închi­riat sunt gra­tu­i­te. Pen­tru co­men­zi­le mai mici, plă­tești și tran­spor­tul. Cu o săp­tă­mână înain­te, ar tre­bui să pri­mește pa­che­tul cu hai­ne­le de împru­mut. Timp de șap­te zi­le, sunt ale ta­le. Vei da bi­ne în toa­te po­ze­le, ru­de­le vor fi încânta­te („Ce mi­re fru­mos!“) și, la fel ca la un cos­tum cum­pă­rat cu ba­nii jos, vei avea gri­jă să nu-ți pă­te­zi sa­co­ul cu vin roșu ori sos de roșii. Ni­meni – dar abso­lut ni­meni – nu te va între­ba du­pă nun­tă „Un­de e cos­tu­mul ăla fru­mos?“. Hai­ne­le mi­ri­lor sunt de uni­că fo­lo­si­nță și e foar­te bi­ne să fie așa: sunt spe­cial croi­te să stră­lu­ce­as­că fix în zi­ua aia.

A do­ua zi du­pă eveni­ment tre­bu­ie să le re­tur­ne­zi dis­cret, de­par­te de ochii lu­mii sau mă­car de cei ai ru­de­lor mai su­per­stiți­oa­se. Evi­dent, hai­ne­le vor fi pre­da­te fă­ră lip­suri pe in­ven­tar și cu țe­să­tu­ra la lo­cul ei. Re­tur­na­rea de a do­ua zi ar pu­tea fi un mic de­za­van­taj lo­gis­tic, da­că vă fa­ceți nun­ta în crei­e­rii mu­nți­lor, dar da­că ați su­pra­vi­ețu­it de­ja aces­tui eveni­ment, vă des­cur­cați voi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.