Co­ver sto­ry: Armo­nie și des­tin

Beau Monde Mirese - - Sumar - FOTOGRAFII: ROBERT PETREANU REALIZAT DE INA BORCEA

Va­nes­sa și Octa­vian Dră­gan s-au că­să­to­rit în toam­na aces­tui an, du­pă o re­lație lun­gă și ar­mo­ni­oa­să. Iar când s-au ho­tă­rât spon­tan să-și uneas­că des­ti­ne­le, n-au iro­sit prea mul­te gânduri cu orga­ni­za­rea, ci au por­nit la acți­u­ne sim­plu și fi­resc, că­tre o nun­tă de toam­nă cu aer ma­gic.

La înce­pu­tul anu­lui 2017 n-ave­au ni­ci­u­nul din­tre ei nici cea mai mi­că idee de ce ur­ma să le adu­că anul. Ce­re­rea în că­să­to­rie a venit în fe­brua­rie, iar în lu­na mar­tie de­ja se ho­tă­râse­ră să fa­că nun­ta cât mai re­pe­de. Du­pă șa­se luni de pre­gă­tiri in­ten­se și o cu­nu­nie ci­vi­lă în iu­lie, s-au că­să­to­rit pe da­ta de 23 sep­tem­brie. A fost in­tens, dar a me­ri­tat, spu­ne Va­nes­sa.

RELAȚIA

„Ne-am cu­nos­cut în ur­mă cu șap­te ani, la ma­re, de 1 mai, și, ori­cât de clișeu ar su­na, dra­gos­tea la pri­ma ve­de­re încă mai fa­ce vic­ti­me. Țin

Stânga: Ro­chie Na­ta­lia Va­si­li­ev, 9.700 lei

Dre­ap­ta: Ro­chie Oti­lia Brăi­loiu, 8.000 lei

Sa­lo­pe­tă M Mar­qu­i­se, 2.650 lei Pă­lă­rie Ga­bri­e­la Du­mi­tran, preț la ce­re­re

San­da­le re­cu­zi­tă sti­list

min­te că în pri­ma noas­tră dis­cuție ne-am amu­zat pe se­a­ma fap­tu­lui că împăr­tășim ace­lași nu­me de fa­mi­lie – ne che­a­mă pe amândoi Dră­gan, încă di­nain­te de că­să­to­rie.“

COMPLIMENT

„Au fost mul­te alin­turi și lu­cruri fru­moa­se spu­se de-a lun­gul tim­pu­lui, dar m-a emoți­o­nat cel mai mult atunci când mi-a spus că sunt pri­e­te­na lui cea mai bu­nă.“

CE­RE­REA

„M-a ce­rut de soție anul aces­ta, în Ba­li, în cea mai fru­moa­să va­ca­nță a noas­tră de până acum. Ne-am si­mțit mi­nu­nat aco­lo, iar în se­a­ra di­nain­tea ple­că­rii, Octa­vian a or­ga­ni­zat o ci­nă în doi. El a fost foar­te ro­man­tic, eu am fost foar­te emoți­o­na­tă și, din ace­as­tă cau­ză, nu am pu­tut să rețin ni­ci­un cu­vânt din ce­re­rea pro­priu-zi­să.“

VESTEA

„Du­pă șa­se ani de re­lație, pă­ri­nții de abia aștep­tau acest mo­ment și au fost foar­te fe­ri­ciți când le-am dat vestea. La fel și pri­e­te­nii noștri, a că­ror re­a­cție ge­ne­ra­lă a fost: În sfârșit!!!“

RO­CHIA

„M-am de­cis ime­diat asu­pra mo­de­lu­lui ro­chi­ei. Știam că îmi do­resc o ro­chie cu o li­nie sim­plă, ele­gan­tă și foar­te fe­mi­ni­nă, așa cum es­te și sti­lul meu, cu un to­u­ch preți­os. Cre­ația pri­e­te­nei me­le, Andre­ea Măr­cuță (M. Mar­qu­i­se), mi-a de­pășit însă toa­te aștep­tă­ri­le și m-am si­mțit cea mai fru­moa­să în acea zi.“

PE­TRE­CE­REA

„Nun­ta a avut loc la Do­me­ni­ul Ma­na­sia și a fost exact așa cum

ne-am do­rit! În aer li­ber, pe o pa­jiște su­per­bă ală­turi de fa­mi­lie și pri­e­te­nii apro­piați. Pe­tre­ce­rea noas­tră a înce­put de­vre­me, de la 4 du­pă-amia­za, pen­tru că am vrut să pro­fi­tăm de soa­re și de tem­pe­ra­tu­ra plă­cu­tă de la fi­nal de sep­tem­brie. A fost cu si­gu­ra­nță un risc să or­ga­ni­zăm o nun­tă afa­ră toam­na, dar am avut no­roc și ne-am bu­cu­rat împreu­nă cu in­vi­tații noștri de o zi de-a drep­tul ma­gi­că. Mo­men­tul pre­fe­rat de la nun­tă? Con­cer­tul Moon­li­ght Bre­ak­fast, for­mația pe ca­re o iu­bim și de ca­re ne le­a­gă mul­te amin­tiri fru­moa­se.“

LU­NA DE MI­E­RE

„N-a avut loc încă, dar ur­me­a­ză să ple­căm în lu­na de mi­e­re în ia­nua­rie, într-o va­ca­nță lun­gă și fer­me­că­toa­re ca­re va înce­pe tot în Ba­li, un­de ne-am do­rit amândoi să ne reîntoar­cem cât mai cu­rând, și se va ter­mi­na în in­su­le­le Phi Phi din Thai­lan­da. Între ce­le do­uă des­ti­nații, am de­cis să fim cât se poa­te de spon­tani și să lă­săm loc in­spi­rați­ei de mo­ment.“

GÂND BUN

„Având la dis­po­ziție doar 6 luni pen­tru a or­ga­ni­za nun­ta, nu am avut timp pen­tru a gândi în ex­ces fi­e­ca­re de­ta­liu, și cred că așa am evi­tat o ma­re par­te din stre­sul des­pre ca­re am tot au­zit vor­bin­du-se.

Gândul meu pen­tru vi­i­toa­re­le mi­re­se ar fi să ai­bă încre­de­re în pro­pri­i­le in­stinc­te. De ce­le mai mul­te ori, aces­tea ne re­flec­tă cel mai bi­ne per­so­na­li­ta­tea, în timp ce un nu­măr ma­re de opți­uni pot crea con­fu­zie chiar și în ca­zul ce­lor mai ho­tă­râte per­soa­ne.“

Ro­chie Pro­di, 6.850 lei

Ro­chie Di­vi­ne Ate­li­er, preț la ce­re­re Bu­chet Ate­li­er Pe­ta­lia

Ro­chie

Na­ta­lia Va­si­li­ev, 5.300 lei Bu­chet

Ate­li­er Pe­ta­lia

Ro­chie Di­vi­ne Ate­li­er, preț la ce­re­re

MA­KE-UP: TANIA COZMA HAIRSTYLING: CLAUDIU ALEX SÂRGHE ASISTENT STYLING: VERONICA NOJAC MULȚUMIM PALATULUI NOBLESSE PEN­TRU SPAȚIUL PUS LA DIS­PO­ZIȚIE!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.