Con­trac­tul pre­nu­pțial

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PETRE

Până în 2011, în Ro­mânia, soții stă­pâneau în co­mun toa­te bu­nu­ri­le achi­ziți­o­na­te în tim­pul că­să­to­ri­ei lor. De la in­tra­rea în vi­goa­re a No­u­lui Cod Ci­vil, le­gis­lația ne per­mi­te să op­tăm pen­tru re­gi­mul ma­tri­mo­nial apli­ca­bil că­să­to­ri­ei. În pre­zent, vi­i­to­rii soți pot ale­ge trei ti­puri de re­gim ma­tri­mo­nial: co­mu­ni­ta­tea le­ga­lă: bu­nu­ri­le sunt pro­pri­e­ta­te co­mu­nă, fă­ră a fi sta­bi­li­te co­te exac­te.

se­pa­rația de bu­nuri: fi­e­ca­re soț es­te pro­pri­e­tar ex­clu­siv asu­pra bu­nu­ri­lor do­bândi­te înain­te de închei­e­rea că­să­to­ri­ei, pre­cum și asu­pra ce­lor pe ca­re le do­bândește în nu­me pro­priu du­pă ace­as­tă da­tă. Bu­nu­ri­le do­bândi­te împreu­nă apa­rțin în con­ti­nua­re am­bi­lor soți, în co­te-pă­rți.

co­mu­ni­ta­tea con­venți­o­na­lă: se apli­că atunci când exis­tă o con­venție ma­tri­mo­nia­lă în ca­re sunt sti­pu­la­te clau­ze con­tra­re re­gi­mu­lui co­mu­ni­tății le­ga­te de bu­nuri. Ofițe­rul de sta­re ci­vi­lă va me­nți­o­na pe ac­tul de că­să­to­rie re­gi­mul ma­tri­mo­nial ales de soți. Ale­ge­rea unui alt re­gim ma­tri­mo­nial de­cât cel al co­mu­ni­tății le­ga­le se fa­ce prin închei­e­rea unei con­venții ma­tri­mo­nia­le.

Ci­ne încheie con­venții ma­tri­mo­nia­le

Con­venția ma­tri­mo­nia­lă (sau con­trac­tul pre­nu­pțial) es­te un înscris au­ten­ti­fi­cat de un no­tar pu­blic, înain­te de că­să­to­rie. Poa­te fi sem­na­tă și ul­te­ri­or închei­e­rii că­să­to­ri­ei și poa­te fi mo­di­fi­ca­tă de la an la an, în caz că se schim­bă ce­va în opți­u­ni­le soți­lor. Con­venți­i­le ma­tri­mo­nia­le se înscriu au­to­mat într-un re­gis­tru spe­cial, păs­trat la ju­de­că­to­ria cir­cum­scri­pți­ei în ca­re se află do­mi­ci­li­ul co­mun al soți­lor. La ce­re­rea soți­lor, con­trac­te­le pot fi no­ta­te în car­tea fun­cia­ră, când se re­fe­ră la imo­bi­le, sau pot fi înscri­se la Re­gis­trul co­me­rțu­lui, când se re­fe­ră la so­ci­e­tăți sau ac­ti­vi­tăți co­mer­cia­le.

Ce poa­te să pre­va­dă o con­venție ma­tri­mo­nia­lă:

- Drep­tul am­bi­lor soți sau doar al unu­ia din­tre ei de a lua unul sau mai mul­te bu­nuri co­mu­ne înain­te de par­taj.

- Obli­ga­ti­vi­ta­tea acor­du­lui am­bi­lor soți pen­tru închei­e­rea anu­mi­tor ac­te ad­mi­nis­tra­ti­ve. Da­că unul din­tre soți nu își poa­te ex­pri­ma voi­nța sau se opu­ne în mod abu­ziv, ce­lă­lalt soț poa­te încheia sin­gur ac­tul, nu­mai cu încu­vi­i­nța­rea pre­a­la­bi­lă a in­sta­nței de tu­te­lă.

- Pre­ve­deri re­fe­ri­toa­re la des­pă­gu­bi­ri­le pe ca­re le va plă­ti unul din­tre soți în ca­zul di­vo­rțu­lui din vi­nă ex­clu­si­vă. Aces­tea pot fi lu­na­re sau anua­le, pro­cen­tua­le sau fi­xe. - Clau­za de pre­ci­put - în caz de de­ces, soțul su­pra­vi­ețu­i­tor poa­te pre­lua fă­ră pla­tă, înain­te de par­ta­jul moște­ni­rii, unul sau mai mul­te din­tre bu­nu­ri­le co­mu­ne deți­nu­te în de­văl­mășie sau în co­pro­pri­e­ta­te. Clau­za de pre­ci­put poa­te fi în be­ne­fi­ci­ul fi­e­că­ru­ia din­tre soți sau nu­mai în fa­voa­rea unu­ia din­tre ei. - Mo­da­li­tăți­le pri­vind li­chi­da­rea co­mu­ni­tății con­venți­o­na­le.

Ce nu fa­ce o con­venție ma­tri­mo­nia­lă:

O con­venție ma­tri­mo­nia­lă nu poa­te afec­ta ega­li­ta­tea între soți și nu poa­te să pre­va­dă clau­ze ca­re mo­di­fi­că suc­ce­si­u­nea le­ga­lă sau au­to­ri­ta­tea pă­rin­te­as­că. De ace­ea, cus­to­dia asu­pra co­pi­i­lor în caz de di­vo­rț nu poa­te fi sta­bi­li­tă prin con­venție ma­tri­mo­nia­lă. Con­venția ma­tri­mo­nia­lă nu scu­tește soții de achi­ta­rea obli­gați­i­lor sau da­to­ri­i­lor co­mu­ne (în ca­zul pro­pri­e­tăți­lor cu ca­re se gi­re­a­ză împru­mu­turi ban­ca­re, de exem­plu).

Ci­ne ar tre­bui să încheie o con­venție ma­tri­mo­nia­lă

Exis­tă do­uă ca­te­go­rii de per­soa­ne ca­re au in­te­re­sul să so­li­ci­te închei­e­rea unei con­venții ma­tri­mo­nia­le: ce­le ca­re au veni­turi dis­pro­po­rți­o­nat mai mari de­cât ce­le ale soțu­lui și ce­le ca­re au mul­te obi­ec­te de va­loa­re – bi­ju­te­rii, obi­ec­te de ar­tă – des­pre ca­re va fi greu să se de­mon­stre­ze că sunt achi­ziți­o­na­te înain­tea că­să­to­ri­ei. O con­venție ma­tri­mo­nia­lă aju­tă în acest ul­tim caz, pen­tru că la închei­e­rea sa se re­a­li­ze­a­ză un in­ven­tar al tu­tu­ror bu­nu­ri­lor de va­loa­re ale fi­e­că­rui soț.

Ați au­zit, cu si­gu­ra­nță, de con­trac­te­le pre­nu­pția­le. În ter­meni ju­ri­dici, con­trac­tul pre­nu­pțial se nu­mește con­venție ma­tri­mo­nia­lă. Deși poa­te pă­rea un act in­ven­tat de oa­me­nii bo­gați ca­re vor să-și pro­te­je­ze ave­ri­le atunci când se că­să­to­resc cu per­soa­ne mai puțin înstă­ri­te, de fapt, con­venția ma­tri­mo­nia­lă are ca scop pro­te­cția bu­nu­ri­lor am­bi­lor soți și o si­tuație mai cla­ră în caz de di­vo­rț sau de de­ces al unu­ia din­tre ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.