Ce aște­pți de la DJ?

De mul­te ori, suc­ce­sul unei pe­tre­ceri de nun­tă de­pin­de de pro­fe­si­o­na­lis­mul Dj-ului. Un DJ ade­vă­rat nu es­te doar un înlo­cu­i­tor de ipod. El su­pli­nește și ro­lul ma­es­tru­lui de ce­re­mo­nii și tre­bu­ie să știe cum să cre­e­ze o at­mos­fe­ră plă­cu­tă pen­tru toți in­vi­tați

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: ADA PE­TRE

Atunci când ale­geți un DJ, amin­tiți-vă la ce nun­tă ați fost re­cent și v-ați si­mțit bi­ne. Ia­tă câte­va lu­cruri de ca­re tre­bu­ie să ți­neți cont atunci când an­ga­jați un DJ:

Echi­pa­men­tul tre­bu­ie să fie de ca­li­ta­te. Pen­tru ca in­vi­tați­i­le la dans și toas­tu­ri­le să nu su­ne ca un anu­nț din ga­ră, mi­cro­foa­ne­le și bo­xe­le cu ca­re Dj-ul vi­ne la pe­tre­ce­re tre­bu­ie să fie pro­fe­si­o­na­le. Între­bați Dj-ul ce fel de echi­pa­ment are și in­sis­tați să vă ara­te fil­mări de la nu­nți an­te­ri­oa­re. Ți­neți min­te că nu plă­tiți pen­tru mu­zi­ca pe ca­re Dj-ul o va pu­ne la nun­tă, ci pen­tru ca­li­ta­tea su­ne­tu­lui și ta­len­tul de a al­că­tui un play­list ce poa­te mu­lțu­mi oas­peți de di­ver­se vârste.

Mu­lți DJ vor încer­ca să vă con­vin­gă să plă­tiți și pen­tru efec­te spe­cia­le: fum, ba­loa­ne de să­pun, jo­curi de la­se­re. Deși pot pă­rea spec­ta­cu­loa­se pe hârtie, luați în con­si­de­ra­re că mul­te ba­loa­ne de să­pun pot tran­sfor­ma rin­gul de dans într-un pa­ti­noar. Nu vreți ac­ci­den­te în tim­pul pe­tre­ce­rii. Jo­cu­ri­le de la­se­re, deși sunt spec­ta­cu­loa­se, pot dis­tru­ge fo­to­gra­fi­i­le din tim­pul pe­tre­ce­rii. Ni­cio per­dea de lu­mi­nițe nu va ară­ta bi­ne în fo­to­gra­fii, mai ales când punc­te­le co­lo­ra­te sunt pe fețe­le dan­sa­to­ri­lor sau pe ro­chia mi­re­sei. Da­că to­tuși vă ten­te­a­ză, sta­bi­liți din timp să exis­te și mo­men­te fă­ră efec­te spe­cia­le, așa încât fo­to­gra­ful să ai­bă oca­zia să imor­ta­li­ze­ze și pe­tre­ce­rea.

În tim­pul pe­tre­ce­rii, Dj-ul tre­bu­ie să se asi­gu­re că nu exis­tă mo­men­te de li­niște ne­jus­ti­fi­ca­te. Între­bați Dj-ul ce sof­twa­re-uri fo­lo­sește și da­că știe să mi­xe­ze mu­zi­ca și lu­mi­ni­le, așa încât să cre­e­ze o at­mos­fe­ră plă­cu­tă. Da­că ați pre­gă­tit o co­re­gra­fie spe­cia­lă pen­tru pri­mul dans, dis­cu­tați ele­men­te­le cu Dj-ul. Vă do­riți ar­ti­fi­cii? Tu­nuri de con­fet­ti? Poa­te o mași­nă de fum? Un re­flec­tor ca­re să vă ur­mă­re­as­că în tim­pul dan­su­lui? Nu ui­tați să între­bați da­că pen­tru aces­tea din ur­mă tre­bu­ie să plă­tiți în plus.

Ale­geți un DJ ca­re se plia­ză pe gus­tu­ri­le voas­tre mu­zi­ca­le, dar nu ui­tați că la ca­pi­to­lul play­list s-ar pu­tea să fie ne­voie de com­pro­mi­suri. Sta­bi­liți din timp da­că Dj-ul poa­te pu­ne me­lo­dii la ce­re­rea oas­peți­lor și anu­nțați-l da­că nu do­riți un anu­mit gen de mu­zi­că. Dj-ul tre­bu­ie să știe un­de tra­geți li­nie. La sârbe? La ho­re? La ma­ne­le? La Dan­sul Pin­gu­i­nu­lui? Fiți fer­mi, ca să nu fiți de­za­mă­giți în tim­pul pe­tre­ce­rii, însă nu ui­tați că toți in­vi­tații tre­bu­ie să se sim­tă bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.