pen­tru o con­vi­ețu­i­re amia­bi­lă CU PĂ­RI­NȚII

Beau Monde Mirese - - Familie - TEXT: LAU­RA FRUNZĂ

Ade­se­ori, du­pă nun­tă, une­le cu­pluri se văd ne­voi­te să lo­cu­ias­că la pă­ri­nții unu­ia din­tre par­te­neri. Indi­fe­rent cât de dră­guți și de to­le­ra­nți sunt aceștia, con­vi­ețu­i­rea cu so­crii sau cu pă­ri­nții nu va fi ni­ci­o­da­tă ușoa­ră în ca­zul unui cu­plu, așa că e ne­voie să gândiți bi­ne toa­te as­pec­te­le înain­te de a fa­ce acest pas. De ce se ajun­ge la acest aran­ja­ment?

Ma­jo­ri­ta­tea cu­plu­ri­lor con­ti­nuă sau se întorc să lo­cu­ias­că cu pă­rin­ţii du­pă că­să­to­rie de­oa­re­ce înce­ar­că să strângă bani pen­tru a da avans sau pen­tru a plă­ti pro­pria lo­cu­in­ţă. Alţii aleg asta pen­tru că au un sin­gur pă­rin­te (vă­duv sau se­pa­rat) ca­re nu poa­te fi lă­sat sin­gur sau ca­re are ne­voie de îngri­jiri me­di­ca­le. Une­le cu­pluri mai no­ro­coa­se lo­cu­i­esc cu pă­rin­ţii pen­tru că aceștia au su­fi­ci­ent spa­ţiu – lo­cu­i­esc la ca­să, de exem­plu, și pot oferi ti­ne­ri­lor însu­ră­ţei un etaj ca­re să fie doar al lor. Ori­ca­re ar fi si­tua­ţia, tre­bu­ie să ști­ţi că exis­tă mai mul­te lu­cruri pe ca­re e bi­ne să le lua­ţi în cal­cul când ale­ge­ţi să lo­cu­i­ţi cu pă­rin­ţii.

Ei știu că sta­ţi la ei ca să strânge­ţi bani, așa că o să fie cu ochii pe toa­te chel­tu­i­e­li­le voas­tre. Hai­ne noi, abo­na­men­te la sa­lă, va­can­ţe exo­ti­ce, toa­te vor fi pu­se sub lu­pă și ana­li­za­te și chiar da­că nu vă vor spu­ne în fa­ţă, pu­te­ţi să fi­ţi si­guri că bom­bă­nesc pe la spa­te­le vos­tru. Nu o fac cu rău­ta­te, doar că li se pa­re ab­surd să vă du­ce­ţi în va­can­ţă în Thai­lan­da, în con­di­ţi­i­le în ca­re obi­ec­ti­vul vos­tru e să fa­ce­ţi eco­no­mii pen­tru o ca­să.

Ori­cât de înţe­le­gă­tori ar fi, pă­rin­ţi­lor le es­te greu să re­nun­ţe

la ve­chi­le me­teh­ne de pe vre­mea când era­ţi co­pil în ca­sa lor. Prin ur­ma­re, vor fi me­reu cu ochii pe voi, vor ve­ri­fi­ca ore­le la ca­re veni­ţi şi ple­ca­ţi, cât timp pe­tre­ce­ţi la baie sau cât dor­mi­ţi în plus în we­e­ken­duri.

Mul­te ma­me sunt ob­se­da­te să gă­te­as­că, în spe­cial fe­luri de mânca­re tra­di­ţi­o­na­le, pli­ne de pră­je­li şi gră­si­mi, nu mai zic de ce­le trei tă­vi săp­tă­mâna­le de dul­ci­uri. În aces­te con­di­ţii se aşte­ap­tă să mânca­ţi mânca­rea din fri­gi­der, nu să co­man­da­ţi piz­za sau să re­fu­za­ţi pre­tex­tând că aţi mâncat în oraş. Da­că ave­ţi alt tip de di­e­tă, e bi­ne să sta­bi­li­ţi de la înce­put acest lu­cru, ca să ştie că sun­te­ţi ve­ge­ta­ri­eni sau că pre­fe­ra­ţi să lua­ţi prânzul la can­ti­na de la ser­vi­ciu şi la ci­nă doar o sa­la­tă uşoa­ră.

O ma­mă, ori­cât de dră­gu­ţă ar fi, atunci când se ve­de în si­tua­ţia de a con­vi­e­ţui 24/24 de ore cu par­te­ne­rul sau par­te­ne­ra voas­tră, va gă­si ce­va de obi­ec­tat. Me­reu o să i se pa­ră că no­ra nu-i cal­că su­fi­ci­ent de bi­ne că­mă­şi­le, că s-a răs­tit la el într-o si­tua­ţie anu­me sau că gi­ne­re­le nu s-a obo­sit să vi­nă aca­să cu flori de 8 mar­tie.

Când vă cer­ta­ţi, pă­rin­ţii o vor lua per­so­nal. Pen­tru voi poa­te fi doar o ce­ar­tă mi­no­ră, când v-aţi înfi­er­bântat şi aţi ri­di­cat un pic to­nul pen­tru o pros­tie de ca­re aţi şi ui­tat a do­ua zi, însă pă­rin­ţii nu doar că nu vor ui­ta, dar o să fo­lo­se­as­că asta împo­tri­va voas­tră cu pri­ma oca­zie.

În func­ţie de cum e am­pla­sa­tă ca­me­ra voas­tră în apar­ta­ment sau în ca­să, s-ar pu­tea să fi­ţi ne­voi­ţi să aştep­ta­ţi să ple­ce pă­rin­ţii de aca­să ca să fa­ce­ţi sex, mai ales da­că scârţâie pa­tul sau unul din­tre voi e mai zgo­mo­tos. Con­tri­bu­i­ţi cu bani în ca­să! Sta­bi­li­ţi împreu­nă cu ei o su­mă lu­na­ră pe ca­re s-o pu­ne­ţi la co­mun pen­tru chel­tu­i­e­li­le ca­sei (între­ţi­ne­re, lu­mi­nă, fac­turi la in­ter­net) şi pen­tru mânca­re şi con­su­ma­bi­le (de­ter­gen­ţi, hârtie igi­e­ni­că etc).

Aju­ta­ţi la cu­ră­ţe­nie şi apro­vi­zi­o­na­re! Chiar da­că e ca­sa lor, ei nu sunt obli­ga­ţi să strângă du­pă voi. Spă­la­ţi-vă va­se­le, ru­fe­le, da­ţi cu as­pi­ra­to­rul şi spă­la­ţi baia mă­car o da­tă la do­uă săp­tă­mâni. Tra­ta­ţi-le ca­sa aşa cum v-aţi tra­ta şi ca­sa voas­tră! Mer­ge­ţi la cum­pă­ră­turi împreu­nă cu ei sau sin­guri, cu o lis­tă, şi ofe­ri­ţi-vă să plă­ti­ţi fac­tu­ri­le sau să fa­ce­ţi alte co­mi­si­oa­ne pen­tru ei, de exem­plu să du­ce­ţi ma­şi­na la ser­vi­ce, să că­ra­ţi mu­ră­tu­ri­le de la pia­ţă sau să vă ocu­pa­ţi de di­ver­se re­pa­ra­ţii în gos­po­dă­rie. Atunci când ave­ţi ce­va de obi­ec­tat, încer­ca­ţi s-o fa­ce­ţi pe un ton cât mai calm. O vor lua per­so­nal, ori­cum, dar mă­car şti­ţi că aţi încer­cat re­zol­va­rea con­flic­tu­lui pe ca­le paş­ni­că. În ge­ne­ral, oa­me­ni­lor nu le pla­ce fe­ed­bac­kul ne­ga­tiv şi nu ştiu cum să re­ac­ţi­o­ne­ze con­struc­tiv. Da­că nu sunt lu­cruri foar­te im­por­tan­te, încer­ca­ţi să mai lă­sa­ţi de la voi, mai ales că sta­ţi în ca­sa lor.

Nu vă lă­sa­ţi lu­cru­ri­le împrăş­tia­te şi, în ge­ne­ral, încer­ca­ţi să nu le co­tro­pi­ţi ca­sa cu obi­ec­te­le voas­tre. Nu schim­ba­ţi prin ca­să şi nu le arun­ca­ţi lu­cru­ri­le fă­ră să le ce­re­ţi voie. În ge­ne­ral, evi­ta­ţi să le arun­ca­ţi lu­cru­ri­le, indi­fe­rent că e vor­ba de hai­ne, va­se sau mo­bi­li­er. Pu­te­ţi schim­ba mo­bi­la nu­mai în ca­zul în ca­re in­ten­ţi­o­na­ţi s-o lă­sa­ţi aco­lo du­pă ce vă mu­ta­ţi şi nu­mai da­că au şi ei un cu­vânt de spus în ale­ge­rea noi­lor pi­e­se de mo­bi­li­er. Nu-i tra­ta­ţi de par­că într-o zi nu vor mai lo­cui aco­lo, chiar da­că şti­ţi că ve­ţi moş­teni apar­ta­men­tul sau ca­sa du­pă ce ei nu vor mai fi!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.