O nun­tă cu de­cor de po­ves­te

Beau Monde Mirese - - Real Wedding - TEXT: CRISTINA NICOLAE

Lau­ra și Ra­reș sunt doi oa­meni mi­nu­nați și fru­moși, ca­re au avut o nun­tă de vis la pa­lat. Ea era însăr­ci­na­tă în șap­te luni și ju­mă­ta­te, iar el, foar­te pro­tec­tor și gri­ju­liu, nu a scă­pat-o din ochi toa­tă se­a­ra. In­vi­tații lor au fost ve­se­li și fe­ri­ciți să fie ală­turi de ei și au pe­tre­cut pe mu­zi­că li­ve până în zori.

LLau­ra es­te din Con­sta­nța, a ter­mi­nat Fa­cul­ta­tea de Li­te­re, îi pla­ce foar­te mult să ci­te­as­că și es­te o fi­re vi­să­toa­re. „Încerc să fiu zen pe cât po­si­bil și să iau par­tea po­zi­ti­vă a lu­cru­ri­lor ca­re mi se întâmplă“, măr­tu­ri­sește ea ve­se­lă. Ra­reș, în schimb, es­te foar­te cal­cu­lat și ana­li­ze­a­ză lu­cru­ri­le de 100 de ori, spre exas­pe­ra­rea soți­ei sa­le. Lu­cre­a­ză ca teh­ni­cian la un ser­vi­ce au­to și es­te pa­si­o­nat de mașini, de tu­ning au­to și de tot ce im­pli­că vi­te­za, adre­na­li­na, cir­cu­i­te­le au­to, cur­se­le și caii-pu­te­re. „Sun­tem foar­te di­fe­riți, dar poa­te că toc­mai asta ne unește.“

„El era foar­te agi­tat”

Cum a de­curs ce­re­rea în că­să­to­rie? Lau­ra po­ves­tește foar­te amu­za­tă mo­men­tul aces­ta: „Țin min­te exact că veneam de la pri­ma mea pro­gra­ma­re de pus ge­ne fal­se și eram ta­re fe­ri­ci­tă, iar el foar­te im­pa­ci­en­tat. Obser­va­sem că mă su­na­se de mai mul­te ori, iar aca­să mă aștep­ta cu un fel de ci­nă. De ce zic un fel? Pen­tru că lua­se mai mul­te fe­luri de brânze­turi și le tăia­se cu­bu­lețe, vin și niște lu­mână­re­le. Era foar­te agi­tat și, la un mo­ment

dat, am au­zit un zgo­mot, iar când m-am aple­cat să ri­dic ce că­zu­se, am vă­zut o cu­ti­uță, din ca­re a scos un inel. Nici într-o mie de ani nu m-aș fi aștep­tat la asta!“, po­ves­tește Lau­ra en­tu­zias­ma­tă.

„Când am vă­zut-o, am amuțit!”

Au ur­mat pre­gă­ti­ri­le de nun­tă. To­tul a înce­put cu o bi­se­ri­că spec­ta­cu­loa­să, de ca­re Lau­ra s-a îndră­gos­tit la pri­ma ve­de­re! „Vă­zu­sem pe in­ter­net o fo­to­gra­fie cu o bi­se­ri­că de­o­se­bi­tă, o bi­ju­te­rie în stil ne­o­go­tic, cu o su­per­bă sca­ră de ac­ces, cu do­uă ram­pe de for­mă se­mi­cir­cu­la­ră, con­stru­i­te din mar­mu­ră. Mi-am zis în si­nea mea că așa mi-aș dori să ara­te bi­se­ri­ca în ca­re mă voi că­să­tori! Tot fă­când re­se­ar­ch-uri on­li­ne, am aflat nu­me­le ei, dar nu am acordat ate­nție lo­cați­ei. Când am ajuns pe Do­me­ni­ul Știr­bey și am vă­zut-o, am amuțit... Am luat-o ca pe un semn! Ace­as­ta era chiar bi­se­ri­ca din po­ze și din start am ști­ut că aici vom or­ga­ni­za ce­re­mo­nia! Se nu­mește Bi­se­ri­ca cu Hra­mul Sfânta Trei­me și es­te si­tua­tă pe Do­me­ni­ul Știr­bey de la Buf­tea.

This is the one

Pen­tru ro­chia de mi­re­a­să,

Lau­ra a fost la do­uă târguri de nu­nți și a pro­bat mai mul­te ti­puri de ro­chii. „Mul­te mi-au plă­cut foar­te ta­re, dar nu-mi ofe­re­au acel sen­ti­ment că Ea e! Atunci nu eram gra­vi­dă și toa­te ro­chi­i­le ale­se erau mu­la­te, une­le cu pe­ne, alte­le ex­tra­va­gan­te. Răs­foind o re­vis­tă, am ră­mas cu gândul la ro­chi­i­le Oti­li­ei Brăi­loiu (mai târziu am aflat că es­te și ea con­stă­nțe­an­că!) și am zis că vre­au nea­pă­rat să merg la show­roo­mul ei din Bu­cu­rești. De când am in­trat, am vă­zut ro­chia și am ști­ut că pe ace­ea o vre­au! A fost pri­ma ro­chie pe ca­re am pus ochii în show­room, deși ale­se­sem în to­tal trei, dar gândul mi-a ră­mas la pri­ma și am ști­ut că this is the one! La pro­be eram de­ja gra­vi­dă (în sar­ci­nă am luat doar 10-11 kg, se cu­noștea doar bur­ti­ca). Și astă­zi mă uit la ro­chia mea cu nos­tal­gie și cu ma­re drag – ma­ma încă o are ex­pu­să fru­mos, pe un ume­raș, în man­sar­dă. Voi păs­tra ace­as­tă ro­chie pen­tru sen­zați­i­le, amin­ti­ri­le și fe­lul în ca­re mă fa­ce să-mi tre­sal­te ini­ma când o văd în bă­taia ra­ze­lor de soa­re.“

„Nu am res­pec­tat tra­diți­i­le”

Lau­ra și Ra­reș și-au do­rit o pe­tre­ce­re în aer li­ber și au ales Pa­vi­li­o­nul Pri­nțe­sa Na­de­ja de pe Do­me­ni­ul Știr­bey. „Am avut un me­niu fă­ră sar­ma­le, mul­te-mul­te flori na­tu­ra­le, sa­xo­fo­nist la înce­put și band li­ve toa­tă se­a­ra. L-am avut in­vi­tat și pe in­ter­pre­tul Io­nuț Ga­lani, ca­re a fă­cut un ma­re show cu mu­zi­că gre­ce­as­că.

Da­că nu am avut sar­ma­le, vă dați se­a­ma că nu am res­pec­tat nici tra­diții de ge­nul fu­ra­tul mi­re­sei, ho­ra fe­te­lor, ce­va ve­chi, ce­va al­bas­tru și de împru­mut.“

„Știam exact cum NU vre­au să fie”

Pe par­tea de or­ga­ni­za­re, mi­rii au co­la­bo­rat cu wedding plan­ner-ul Lu­i­za Bu­be­neck, de la LB Even­ts. „Es­te o ti­pă de mi­li­oa­ne! În pri­vi­nța bu­che­tu­lui și a aran­ja­men­te­lor flo­ra­le, sin­cer, am fost bri­de­zil­la cu ea, pen­tru că știam exact ce NU vre­au să văd, cum NU vre­au să fie, iar ea a gă­sit o ca­le să fiu mu­lțu­mi­tă.“

Ra­reș a fost cel ca­re a ales fo­to­gra­ful. „Îi vă­zu­sem al­bu­me­le lui Ci­prian Du­mi­tres­cu și apoi am sta­bi­lit o întâlni­re. Me­nți­o­nez că eu nu sunt fan po­ze, dar cu Ci­prian m-am si­mțit în lar­gul meu și to­tul a de­curs na­tu­ral. Vă­zând fotografiile de la nun­tă, mi s-a con­fir­mat că el a fost cea mai bu­nă ale­ge­re. P.S.: Acum port apa­rat den­tar, mi-am fă­cut cu­raj la 34 de ani“, măr­tu­ri­sește râzând Lau­ra.

Lu­na de mi­e­re pe in­su­la Ca­pri

Du­pă nun­tă, mi­rii au pe­tre­cut o săp­tă­mână pe Coas­ta Amal­fi­ta­nă. „La do­uă zi­le de la nun­tă, noi eram de­ja în avi­on cu des­ti­nația bel­la Ita­lia! Dis-de-di­mi­neață eram însă la doc­tor, ru­gându-mă să îmi dea ade­ve­ri­nța me­di­ca­lă de ca­re ave­am ne­voie la îmbar­ca­re, eu fi­ind gra­vi­dă în șap­te luni și ju­mă­ta­te. Lu­na noas­tră de mi­e­re a fost spe­cia­lă, am vă­zut pei­sa­je su­per­be, am vi­zi­tat foar­te mult, deși era ex­trem de cald în iu­lie. Eu, bi­neînțe­les, ca o floa­re cu fe­ri­bo­tul, avi­o­nul, mași­na, iar soțul, pa­ni­cat să nu nasc în va­ca­nță de la atâta efort de mers pe jos în fi­e­ca­re zi. Nu că m-ar fi de­ran­jat: ce poa­te fi rău să naști la Ca­pri?!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.