FRU­MU­SEȚE la tem­pe­ra­turi ex­ce­si­ve

Cum ma­chia­jul și coa­fu­ra sunt im­por­tan­te în zi­ua nu­nții, am com­pi­lat câte­va tru­curi uti­le des­pre mo­dul în ca­re aces­tea tre­bu­ie adap­ta­te la tem­pe­ra­tu­ri­le ri­di­ca­te din lu­ni­le de va­ră.

Beau Monde Mirese - - Beauty - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Da, știm că nu îți vei re­a­li­za sin­gu­ră loo­kul pen­tru zi­ua cea ma­re, însă te încu­ra­jăm să dis­cuți încon­ti­nuu cu make-up ar­tis­tul și cu hair sti­lis­tul pe mâna că­ro­ra te vei lă­sa, ast­fel încât toa­te ca­pri­ci­i­le și ne­voi­le pi­e­lii și ale pă­ru­lui tău să fie res­pec­ta­te în to­ta­li­ta­te. Un fac­tor ex­trem de im­por­tant, pen­tru a nu te con­frun­ta cu mas­ca­ra scur­să, tex­turi ca­re mi­gre­a­ză pe chip sau bu­cle ca­re se la­să mult prea re­pe­de ‒ toa­te din cau­za tem­pe­ra­tu­ri­lor to­ri­de ‒ con­stă în adap­ta­rea ri­tua­lu­lui de înfru­mu­seța­re la tem­pe­ra­tu­ri­le de afa­ră. Noi venim în aju­to­rul tău și îți ofe­rim toa­te in­for­mați­i­le vi­ta­le.

Ma­chiaj im­pe­ca­bil

Un pas ese­nțial pen­tru a te bu­cu­ra de un chip per­fect în zi­ua nu­nții con­stă în îngri­ji­rea ca la car­te a te­nu­lui.

Așa­dar, asi­gu­ră-te că până la ma­re­le eveni­ment te­nul tău gus­tă zil­nic din in­gre­di­en­te ul­tra­hi­dra­tan­te, an­ti­o­xi­dan­te și îmbo­găți­te cu vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le be­ne­fi­ce, ast­fel încât me­ca­nis­me­le sa­le na­tu­ra­le să fun­cți­o­ne­ze la ma­xi­mum. Încă un se­cret vi­tal: nu ne­gli­ja fac­to­rul de pro­te­cție so­la­ră, ori­ce ast­fel de loți­u­ne sau cre­mă spe­cia­lă pen­tru față de­venind cel mai bun scut an­ti-age din

lu­me. Și, bi­neînțe­les, așa te asi­guri că ții la dis­ta­nță ar­suri, in­fla­mații sau pe­te pig­men­ta­re, mărci ne­ga­ti­ve ale acți­u­nii ra­ze­lor ul­tra­vi­o­le­te. Deci da, tre­bu­ie să acți­o­ne­zi pe do­uă fron­turi, nu înca­pe îndoia­lă. Iar for­mu­le­le de make-up vor ade­ra mult mai bi­ne da­că te­nul tău es­te plin de vi­ta­li­ta­te și de pros­peți­me.

În ce­ea ce pri­vește ma­chia­jul, cel mai im­por­tant as­pect con­stă în op­ta­rea pen­tru tex­turi mai le­je­re, mai ușoa­re și mai flu­i­de, ca­re să nu încar­ce po­rii, ast­fel încât pi­e­lea să res­pi­re încon­ti­nuu. Ba­za de ma­chiaj es­te unul din­tre pro­du­se­le pri­mor­dia­le în acest se­zon, ace­as­ta aju­tând per­fect la fi­xa­rea fon­du­lui de ten și a far­du­ri­lor.

Ca o re­gu­lă nes­cri­să: ai gri­jă ca make-up ar­tis­tul tău să apli­ce pri­me­rul cu cinci mi­nu­te înain­te de fond de ten (cât mai hi­dra­tant!), ast­fel încât aces­ta să in­tre în pi­e­le în pro­fun­zi­me și să cre­e­ze o pe­li­cu­lă le­je­ră.

În ge­ne­ral, spe­cia­liștii re­co­man­dă pro­du­se cu tex­turi cre­moa­se, ae­ra­te, pen­tru lu­ni­le de va­ră atunci când vi­ne vor­ba des­pre far­duri de obraz și ru­juri. Expli­cația es­te sim­plă: com­po­ziți­i­le pu­dra­te pot încăr­ca ex­ce­siv pi­e­lea. Re­gu­la nu se apli­că și în ca­zul pu­drei de față, un pro­dus ne­lip­sit din ar­se­na­lul de be­au­ty pen­tru nun­tă, însă poți mer­ge pe o va­rian­tă tran­spa­ren­tă sau mi­ne­ra­lă. Pen­tru a ca­mu­fla mi­ci­le im­per­fe­cți­uni sau pe­te­le, pa­le­te­le co­rec­toa­re și an­ti­ce­ar­că­ne­le flu­i­de sunt o so­luție de com­pro­mis foar­te bu­nă de fi­e­ca­re da­tă când te­nul con­cu­re­a­ză cu soa­re­le. De ase­me­nea, tot ce es­te mar­cat cu sin­tag­me­le „long-las­ting“sau „wa­ter­proof“de­vin va­rian­te ex­ce­len­te, ca­re te țin de­par­te de ori­ce mo­ment „ruși­nos“.

Coa­fu­ră per­fec­tă

Da­că îți do­rești șu­vițe su­per­be, am­ple, lu­ci­oa­se, pu­ter­ni­ce și as­cul­tă­toa­re în zi­ua nu­nții, tre­bu­ie să ții cont de câte­va re­pe­re es­ti­va­le atât de îngri­ji­re, cât și de styling. Înce­pe ru­ti­na spe­cia­lă (aca­să sau la sa­lon) cu cel puțin do­uă săp­tă­mâni înain­te de ma­re­le eveni­ment, prin efec­tua­rea unui de­tox ca­pi­lar. În acest fel, scal­pul și pă­rul sunt pu­ri­fi­ca­te, deci lip­si­te de re­zi­duuri și de ex­ces de se­bum. Și ri­tua­lul de cu­răța­re tre­bu­ie efec­tuat într-un mod ex­pert acum, adi­că prin do­uă șam­po­nări la fi­e­ca­re spă­la­re. Înce­pe prin­tr-o for­mu­lă be­ne­fi­că scal­pu­lui, apoi du­ble­a­ză-i pro­pri­e­tăți­le cu una hi­dra­tan­tă sau de re­pa­ra­re și nu ui­ta de apli­ca­rea unei măști la fi­nal.

Indi­fe­rent da­că ai pă­rul vop­sit sau nu, pro­te­cția (și ter­mi­că, și UV) es­te pri­mor­dia­lă în lu­ni­le de va­ră.

Pri­ma ca­te­go­rie a fost cre­a­tă pen­tru a pre­ve­ni de­te­ri­o­ra­rea pă­ru­lui la con­tac­tul cu tem­pe­ra­tu­ri­le ex­ce­si­ve ale de­vi­ce-uri­lor de styling (us­că­tor, pe­rie, pla­că etc.), în timp ce a do­ua es­te al­că­tu­i­tă din pro­du­se ce co­nțin fil­tre so­la­re ca­re pro­te­je­a­ză împo­tri­va agre­si­u­nii ra­ze­lor ul­tra­vi­o­le­te.

Mi­ze­a­ză, de ase­me­nea, și pe alter­na­ti­ve­le na­tu­ra­le acum, în de­fa­voa­rea ce­lor cu mul­te sub­sta­nțe chi­mi­ce. Ulei­ul de co­cos, de exem­plu, es­te, fă­ră doar și poa­te, o ale­ge­re câști­gă­toa­re va­ra, de­oa­re­ce aju­tă pă­rul să cre­as­că mai re­pe­de, sti­mu­le­a­ză pi­e­lea scal­pu­lui, ame­li­o­re­a­ză mă­tre­ața, ofe­ră pro­te­cție na­tu­ra­lă împo­tri­va fac­to­ri­lor no­ci­vi din me­di­ul încon­ju­ră­tor, hi­dra­te­a­ză în pro­fun­zi­me și aju­tă, de ase­me­nea, la des­cur­ca­rea fi­re­lor.

Încă un truc-mi­nu­ne: în se­zo­nul es­ti­val, înlo­cu­i­ește pe­ri­i­le din plas­tic cu un pi­ep­tăn din os, cu di­nți rari, aces­ta fi­ind un in­stru­ment sta­tic, prin struc­tu­ra sa mo­le­cu­la­ră, deci me­nți­ne fi­re­le de păr fi­ne și re­zis­ten­te la ata­cu­ri­le ex­ter­ne: umi­di­ta­tea, po­lua­rea sau re­zi­duu­ri­le. Da­că nu vrei să re­nu­nți la pe­rie, ale­ge o va­rian­tă din păr na­tu­ral, de­oa­re­ce îmbu­nă­tățește tex­tu­ra fi­ru­lui, adau­gă lu­ciu și sti­mu­le­a­ză cir­cu­lația sânge­lui spre fo­li­cu­li.

În ma­te­rie de styling, ai gri­jă la for­mu­le­le pe ca­re le ale­ge hair sti­lis­tul. Asi­gu­ră-te că sunt lip­si­te de in­gre­di­en­te no­ci­ve și că nu duc la efec­te ad­ver­se. Între noi fie vor­ba, vop­si­tul pe timp de va­ră nu es­te in­di­cat, întru­cât poa­te să pro­voa­ce iri­tații la ni­ve­lul scal­pu­lui, dar da­că tre­bu­ie nea­pă­rat să faci o exce­pție, opte­a­ză, mai de­gra­bă, pe o nua­nța­re de­li­ca­tă în de­fa­voa­rea unei schim­bări ra­di­ca­le de look.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.