DI­RE­CȚII NOI în coa­fu­ră

Beau Monde Mirese - - Beauty - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

În hair­sty­ling, ten­di­nțe­le se schim­bă cu fi­e­ca­re se­zon, mo­de­le­le ul­tra­e­le­gan­te lă­sând acum lo­cul ce­lor ex­pre­si­ve, ușor mai ne­con­venți­o­na­le. Ia­tă pa­tru din­tre ce­le mai ape­ti­san­te pro­pu­neri pen­tru va­ra lui 2018! Infu­zii ro­man­ti­ce

Ne atrag te­ri­bil de mult împle­ti­tu­ri­le groa­se, ge­ne­roa­se și cu un as­pect de­zor­do­nat, in­spi­ra­te din bas­me­le cu zâne și pri­nțe­se ale co­pi­lă­ri­ei. Pen­tru un look aflat la gra­nița din­tre de­li­cat și ex­pre­siv, ve­zi pre­zen­ta­rea de pri­mă­va­ră-va­ră Ate­li­er Eme, pen­tru ca­re hair sti­liștii din cu­li­se au jux­ta­pus pro­du­se­le de îngri­ji­re cu ce­le de styling. Pri­mor­dia­le pen­tru un ast­fel de as­pect sunt cre­me­le și ulei­u­ri­le hi­dra­tan­te, ală­turi de spray-uri­le pen­tru tex­tu­ră și ce­le de fi­xa­re. În ca­zul în ca­re împle­ti­tu­ra cla­si­că ți se pa­re de­sue­tă, poți mi­za ori­când pen­tru una în stil coa­dă de pește, dar păs­tre­a­ză vi­be-ul mes­sy atât în crește­tul ca­pu­lui, cât și de-a lun­gul co­zii.

Șu­vițe li­be­re

Una din­tre ce­le mai în vo­gă ten­di­nțe ale mo­men­tu­lui con­stă într-un coc șic, re­a­li­zat la ce­a­fă și „ac­ce­so­ri­zat“cu șu­vițe li­be­re, ca­re să înca­dre­ze per­fect chi­pul. Un ase­me­nea mo­del am vă­zut și în show-ul Eli­sa­bet­ta Fran­chi, dar re­cu­noaștem că ne-a atras foar­te mult și lip­sa unei că­rări pre­ci­se. Prin ur­ma­re, opte­a­ză pen­tru o coa­fu­ră le­je­ră, es­ti­va­lă, ca­re să evi­de­nți­e­ze im­pe­ca­bil tex­tu­ra na­tu­ra­lă a pă­ru­lui, deci să fie fe­ri­tă de o încăr­ca­re ex­ce­si­vă cu pro­du­se de sti­li­za­re. Evi­dent, un spray fi­xa­tiv de­vi­ne im­pe­ra­tiv, pen­tru că sun­tem si­gu­re că nu-ți do­rești ca fi­re­le să-ți fie su­fla­te de vântul de va­ră.

Old Hol­ly­wood Sty­le

În ca­zul în ca­re sen­zua­li­ta­tea es­te unul din­tre atri­bu­te­le ta­le spe­ci­fi­ce, o coa­fu­ră glos­sy, in­spi­ra­tă de ma­ri­le di­ve de odi­ni­oa­ră, va con­sti­tui ale­ge­rea per­fec­tă. În ace­as­tă ecuație, pă­rul tre­bu­ie să ai­bă un as­pect stră­lu­ci­tor, vo­lu­mi­nos și să­nă­tos, deci ai gri­jă ca ru­ti­na ta de îngri­ji­re pre­nu­pția­lă să cu­prin­dă pro­du­se hi­dra­tan­te, de re­ge­ne­ra­re și de re­pa­ra­re. Fac­to­rul de ac­tua­li­ta­te poa­te fi con­fe­rit însă de o dia­de­mă tip voa­le­tă, ca­re să-ți înca­dre­ze chi­pul în mis­ter, exact ca în pre­zen­ta­rea Ral­ph & Rus­so.

Flori, fe­te și iar flori

Ac­ce­so­ri­i­le flo­ra­le se află în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor și în acest se­zon, fi­ind pla­sa­te fie de-a lun­gul crește­tu­lui, fie pe lun­gi­mea pă­ru­lui. Pen­tru un look des­prins din po­vești, ape­le­a­ză, to­tuși, la flori na­tu­ra­le, proas­păt cu­le­se, și asi­gu­ră-te că sti­lis­tul tău le fi­xe­a­ză foar­te bi­ne, cu aju­to­rul unor agra­fe în nua­nța po­doa­bei ta­le ca­pi­la­re. Și ca să fii si­gu­ră că ur­me­zi întoc­mai sce­na­ri­ul de basm, mi­ze­a­ză pe un ma­chiaj soft, tran­slu­cid și lu­mi­nos, exact ca în show-ul Ro­dar­te.

Spray pen­tru tex­tu­ra­re Tex­tu­ri­zing Salt Spray, Bal­main Pa­ris Hair Co­u­tu­re, 99,90 lei (so­les­hop.ro)

Cre­mă de styling Oro Del Ma­roc­co, 79 lei (Pro­fi­hair­shop)

Mas­că Else­ve Ulei Extraor­di­nar, L’oréal Pa­ris, 31,26 lei

Ulei hi­dra­tant cu ar­gan și ex­tract de ca­me­lie Bo­ta­nic The­ra­py, Gar­ni­er, 22,82 lei

Șam­pon pen­tru păr de­te­ri­o­rat Abso­lue Kéra­ti­ne, Re­ne Fur­te­rer Pa­ris, 176 lei

Spray de pro­te­cție ter­mi­că Per­fect De­fen­se, Mo­roc­ca­noil, 205 lei (Top Li­ne) Spray fi­xa­tiv Infi­ni­um, L’oréal Pro­fes­si­on­nel, 59 lei

Spray pen­tru stră­lu­ci­re Ulti­ma­te Shi­ne Rin­sing Vi­ne­gar, Do­u­glas Hair, 47 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.