Cinci su­bi­ec­te IM­POR­TAN­TE

Beau Monde Mirese - - Potriviri -

de pre­fe­rat fa­tă. Ori­cum ar fi, vor­biți și împăr­tășiți-vă vi­se­le. Si­gur, nu tre­bu­ie să de­ci­deți la ce școa­lă va mer­ge co­pi­lul și ce lim­bi străi­ne va învăța, dar e bi­ne să tre­ceți în re­vis­tă prin­ci­pi­i­le edu­cați­o­na­le ca­re con­te­a­ză pen­tru fi­e­ca­re din­tre voi și, da­că nu sunt com­pa­ti­bi­le, nu vă gră­biți.

Și pen­tru că vor­bim de prin­ci­pii și de edu­cație, n-ar fi rău să dis­cu­tați des­pre va­lo­ri­le cu ade­vă­rat im­por­tan­te pen­tru fi­e­ca­re din­tre voi. Chiar da­că nu sunt iden­ti­ce, asi­gu­rați-vă că vi le ac­cep­tați re­ci­proc și că nu vă de­ran­je­a­ză. Într-o fa­mi­lie în ca­re el, să zi­cem, es­te ateu con­vins, iar tu ești creștin prac­ti­cant va fi greu de păs­trat ar­mo­nia, mai ales când es­te în joc edu­cația pe ca­re do­riți să le-o ofe­riți co­pi­i­lor. Între­bați-vă cum ve­deți fi­e­ca­re re­lația de cu­plu și câtă li­ber­ta­te vreți să vă acor­dați unul altu­ia.

Ca­ri­e­ra. Da, ar fi bi­ne să știți de la bun înce­put da­că vi­i­to­rul soț v-ar ve­dea mai mult în bu­că­tă­rie de­cât la bi­rou. Sau da­că are vreo pro­ble­mă cu un job ca­re ar pre­su­pu­ne de­pla­sări sau șe­di­nțe la ore târzii. La fel de bi­ne ar fi in­di­cat să-l anu­nțați și pe el da­că ide­ea de a-și des­chi­de pro­pri­ul res­tau­rant la ca­re vi­se­a­ză încă din co­pi­lă­rie vă îngro­zește pur și sim­plu.

Ce fa­cem când nu sun­tem de acord?

Ia­tă o între­ba­re la ca­re ar fi in­di­cat să știți răs­pun­sul, înain­te de a-l ex­pe­ri­men­ta pe viu. So­luții sunt mul­ti­ple. Pu­tem să tă­cem fi­e­ca­re în co­lțul lui, să încer­căm să ne­go­ci­em o so­luție, să ne cer­tăm și să ve­dem ci­ne câști­gă sau chiar să ne fa­cem ba­ga­je­le și să ple­căm la ma­ma, spe­rând că ast­fel ce­lă­lalt va ce­da. Nu vă lă­sați sur­pri­nși și lă­mu­riți acest as­pect. Li­niștea într-un cu­plu e la fel de im­por­tan­tă ca iu­bi­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.