DES­PRE SAM­SUNG

Beau Monde Mirese - - Advertorial -

Sam­sung are o lun­gă is­to­rie în ce­ea ce pri­vește ino­vația. Re­zul­ta­te­le ex­traor­di­na­re se da­to­re­a­ză fap­tu­lui că as­cul­tăm do­ri­nțe­le uti­li­za­to­ri­lor noștri, iar apoi lu­crăm pen­tru a le da viață. La un ni­vel fun­da­men­tal, obi­ec­ti­vul nos­tru a fost întot­de­au­na de a pu­ne oa­me­nii în cen­trul ce­lor mai fru­moa­se ex­pe­ri­e­nțe și de a con­strui dis­po­zi­ti­ve ca­re să le per­mi­tă să se co­nec­te­ze mai ușor, să va­dă lu­mea și să se ex­pri­me în mo­duri în ca­re nu ar fi pu­tut înain­te. Inspi­rați de cre­a­ti­vi­ta­tea nes­fârși­tă a uti­li­za­to­ri­lor noștri, con­ti­nuăm să împin­gem li­mi­te­le ino­vă­rii cu fi­e­ca­re pro­dus pe ca­re îl lan­săm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.