Dia­na & Va­len­tin: Ma­gie în San­to­rini

Dia­na şi Va­len­tin Ra­ţiu s-au că­să­to­rit anul aces­ta, într-o fru­moa­să zi de va­ră, într-unul din­tre ce­le mai fru­moa­se lo­curi din lu­me. Dar să o lă­săm pe Dia­na să ne spu­nă cum a înce­put to­tul…

Beau Monde Mirese - - Sumar - Fo­to­gra­fii: Olaf Rei­nen și Adrian Stan­ciu; wed­ding plan­ner: Wed­din­gs San­to­rini; bi­se­ri­ca: Mi­tro­po­lia Orto­do­xă Fi­ra; res­tau­rant: Da­na Vil­las Wed­ding Ve­nue; ro­chie de mi­re­a­să: Chris­ti­na Andrei; cos­tum mi­re: Bi­got­ti & Don Men; ve­ri­ghe­te: Atcom

Înce­pu­turi

„Sun­tem împreu­nă de trei ani de zi­le, dar si­mțim că ne cu­noaștem de-o viață (în sen­sul bun). Ne-am cu­nos­cut prin­tr-o pri­e­te­nă co­mu­nă, co­le­ga mea de bi­rou de la mo­men­tul res­pec­tiv și fos­ta lui co­le­gă de fa­cul­ta­te. Ca să fim în pas cu mo­da teh­no­lo­gi­ei, în pri­mă fa­ză ne-am împri­e­te­nit pe Fa­ce­book, loc în ca­re am râs, glu­mit, dis­cu­tat timp de o săp­tă­mână, ul­te­ri­or având loc ma­rea întâlni­re ofi­cia­lă, o se­a­ră de va­ră fru­moa­să, când am ales să mer­gem la un roof­top bar de un­de am vă­zut to­tul de sus, in­clu­siv zi­le­le fru­moa­se ce ur­mau să vi­nă pes­te noi.“

Ce­re­rea

„Sunt mul­te vor­be fru­moa­se pe ca­re ni le-am spus și ni le spu­nem re­ci­proc, vor­be pe ca­re do­rim să le păs­trăm pen­tru noi, însă con­si­der că e mai im­por­tant să arăți niște lu­cruri, de­cât să trăi­ești într-o con­ti­nuă po­e­zie, ca­re ul­te­ri­or nu se ter­mi­nă așa cum am vrea noi, fe­mei­le. Dar cel mai fru­mos mo­ment de ca­re îmi voi amin­ti întot­de­au­na cu ini­ma ma­re es­te ce­re­rea în că­să­to­rie, un mo­ment spe­cial și unic din viața mea. Eram pri­ma da­tă într-o ex­cur­sie exo­ti­că în pli­nă iar­nă.

O va­ca­nță per­fec­tă, la cald, timp de trei săp­tă­mâni. A fost un pri­lej pen­tru el pen­tru a crea un ca­dru per­fect, întru­cât știe că îmi plac căl­du­ra, soa­re­le, ma­rea și pla­ja.

Ce­re­rea în că­să­to­rie a avut loc pe o pla­jă aproa­pe pus­tie din Cu­ba, in the mid­dle of now­he­re, cu pi­ci­oa­re­le în apă și si­mțind ni­si­pul fin. Mo­men­tul a fost su­per emoți­o­nant pen­tru amândoi (da, și pen­tru el) și atunci am si­mțit și am au­zit de la Va­len­tin că mă vrea pen­tru tot­de­au­na.

Toa­tă fa­mi­lia s-a bu­cu­rat foar­te mult, însă la fel că ma­jo­ri­ta­tea pri­e­te­ni­lor noștri, au bă­nu­it că aco­lo va avea loc ce­re­rea în că­să­to­rie și că mă voi întoar­ce cu ine­lul pe de­get, ca să îi ci­tez pe ei.

Din punc­tul lor de ve­de­re era evi­dent, pro­ba­bil da­to­ri­tă va­ca­nței și lo­cu­lui, dar par­tea bu­nă a fost că nu au zis asta cu vo­ce ta­re până când nu m-am întors și m-au lă­sat să pri­mesc mo­men­tul așa cum se cu­vi­ne.“

Ro­chia

„Știu că ma­jo­ri­ta­tea fe­te­lor sunt foar­te ho­tă­râte când vi­ne vor­ba de ro­chie și fi­e­ca­re din­tre noi are în te­le­fon cel puțin un mo­del de ro­chie pe ca­re și l-ar dori în zi­ua cea ma­re. Pen­tru mi­ne, ale­ge­rea ro­chi­ei a fost un mo­ment di­fi­cil pen­tru că nu mă încântă de­loc ide­ea să merg să pro­bez zeci sau chiar su­te de ro­chii, așa cum am mai au­zit. Am tot amânat acest mo­ment, însă con­strânsă de si­tuație, am înce­put ușor, ușor să fac și eu un mic re­se­ar­ch, înce­pând cu Insta­gram, Pin­te­rest și Fa­ce­book, până la mer­sul la târgu­ri­le de nu­nți. Între timp am gă­sit un ate­li­er în ca­re îmi pu­se­sem ba­ze­le, în ide­ea în ca­re cre­a­toa­rea de aco­lo lu­cra un alt gen de ro­chii și nu ce­le cla­si­ce cu ca­re abia in­tri pe ușa bi­se­ri­cii. Însă nu era su­fi­ci­ent doar să gă­sesc ate­li­e­rul, ci să și con­ce­pem ro­chia, lu­cru pe ca­re, din nou, l-am amânat. Pe ul­ti­ma su­tă de me­tri (în ul­ti­me­le pa­tru luni) mi-am dat se­a­ma că nu voi avea răb­da­rea ne­ce­sa­ră să fac ce­va de la ze­ro, mo­tiv pen­tru ca­re am pre­fe­rat să gă­sesc ce­va de ga­ta. Zis și fă­cut: uni­ver­sul a lu­crat pen­tru mi­ne în acest sens, ast­fel, la ul­ti­mul târg de nu­nți la ca­re am mers, am fost atra­să ca de un mag­net de stan­dul Chris­ti­nei Andrei, ca­re, mă­su­rându-mă din cap până în pi­ci­oa­re, mi-a adus la pro­bă ro­chia per­fec­tă ca­re ur­ma să fie a mea.“

Nun­ta

„Ne-am do­rit o nun­tă alt­fel, un eveni­ment in­tim și am ales o lo­cație de vis, San­to­rini. A fost o ale­ge­re spon­ta­nă și con­si­de­răm că a fost cea mai bu­nă de­ci­zie pe ca­re am pu­tut să o luăm împreu­nă.

A fost o nun­tă la ca­re nici nu am vi­sat, dar cum ni­mic nu es­te întâmplă­tor, ală­turi de fa­mi­lie și câți­va pri­e­teni, am reușit să fa­cem zi­ua de 5 iu­lie 2018 o zi de neu­i­tat, o zi încăr­ca­tă de emoții și trăiri de ne­des­cris. Lo­cația în si­ne a fost pe cal­de­ra din Fi­ra, un loc ca­re ori­cum îți taie ră­su­fla­rea când ajun­gi aco­lo doar ca sim­plu tu­rist, însă la noi to­tul a fost la pu­te­rea a do­ua da­to­ri­tă eveni­men­tu­lui în si­ne. Ce­re­mo­nia re­li­gi­oa­să

a avut loc la Mi­tro­po­lia din Fi­ra, ul­te­ri­or mu­tându-ne la Da­na Vil­las Wed­ding Ve­nue, un­de am pe­tre­cut și ne-am bu­cu­rat de un apus me­mo­ra­bil.

Nun­ta noas­tră a fost o aven­tu­ră în si­ne prin na­tu­ra ei. Însă cău­ta­rea unui pre­ot ro­mân în Gre­cia ca­re să ne ofi­cia­li­ze­ze ce­re­mo­nia re­li­gi­oa­să în lim­ba ro­mână a fost una din­tre ce­le mai mari aven­turi. Asta a venit la pa­chet cu pre­gă­ti­rea unui ma­re te­anc de ac­te, tra­du­ceri, le­ga­li­zări și apos­ti­lări. Re­co­man­dăm asta doar per­soa­ne­lor înar­ma­te cu răb­da­re și do­ri­nța ar­ză­toa­re de a fa­ce ce­va alt­fel. O altă aven­tu­ră es­te le­ga­tă de co­bo­rârea și ur­ca­rea ce­lor aproa­pe 200 de trep­te pen­tru a ajun­ge la lo­cație (a se no­ta că to­cu­ri­le doam­ne­lor ave­au între 10 și 12 cm).“

Pri­vi­re spre vi­i­tor

„Nu ne plac clișe­e­le, nu cre­dem în pla­nuri bi­ne pu­se la punct și nici în for­mu­le ma­gi­ce că­tre fe­ri­ci­rea ab­so­lu­tă. Ne do­rim ca vi­i­to­rul să ara­te cel puțin ca zi­ua nu­nții noas­tre, să fim să­nă­toși, zâmbi­tori și fe­ri­ciți, să ne bu­cu­răm de toa­te zi­le­le ce vor ve­ni și să avem aproa­pe fa­mi­lia și pri­e­te­nii.

Iar pen­tru vi­i­toa­re­le mi­re­se am un sin­gur gând! Fe­te­lor, fiți in­spi­ra­te și fa­ceți nun­ta pen­tru voi, nu pen­tru alții. E o amin­ti­re ce ră­mâne fo­re­ver și e pă­cat să o iro­siți în fa­voa­rea do­ri­nțe­lor veni­te de la pă­ri­nți, bu­nici și ve­cini. Dre­am Big!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.