CALD ȘI US­CAT

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Pen­tru un ast­fel de loc, stra­te­gia ma­jo­ră pe ca­re tre­bu­ie să te ba­ze­zi con­stă în hi­dra­ta­re și pro­te­cție din cap și până-n pi­ci­oa­re. In­di­fe­rent da­că o să ajun­gi în Du­bai, Mar­ra­ke­ch sau pe un alt tă­râm exo­tic, cli­ma­tul de ca­re o să ai par­te es­te unul us­cat, iar cel mai im­por­tant lu­cru pe ca­re es­te im­pe­ra­tiv să-l ai în ve­de­re es­te ca epi­der­ma ta să nu de­vi­nă la fel. Într-un me­diu to­rid prin ex­ce­le­nță, tru­sa ta de fru­mu­sețe ar tre­bui să cu­prin­dă for­mu­le pe ba­ză de apă, acid hia­lu­ro­nic, ce­ra­mi­de și an­ti­o­xi­da­nți, adi­că ele­men­te ca­re se află în mod nor­mal în țe­su­turi și ca­re au ne­voie de un ni­vel op­tim pen­tru a aju­ta ba­ri­e­ra na­tu­ra­lă a pi­e­lii să fun­cți­o­ne­ze la tu­rație ma­xi­mă. Nu ui­ta să împa­che­te­zi și cre­me­le și loți­u­ni­le cu fac­tor de pro­te­cție și spec­tru larg (UVA/ UVB), pe ca­re să le aplici în mod re­gu­lat pen­tru un scut so­lar efi­ci­ent – așa nu te vei ale­ge cu ar­suri so­la­re, in­fla­mații, pe­te pig­men­ta­re și o îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră a pi­e­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.