TROPICAL ȘI UMED

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Ba­li și Saint Bar­ts sunt do­uă din­tre ce­le mai vi­zi­ta­te lo­curi pen­tru lu­na de mi­e­re, însă ori­cât de fru­moa­se sunt pei­sa­je­le aco­lo, tem­pe­ra­tu­ri­le ex­ce­si­ve și ume­de pot da de fur­că as­pec­tu­lui pi­e­lii ta­le. Prin ur­ma­re, in­clu­de în ba­gaj pro­du­se cu tex­turi ul­tra­le­je­re, ca­re să nu blo­che­ze po­rii – în acest fel nu vei avea pro­ble­me cu ex­ce­sul de se­bum sau cu alte im­per­fe­cți­uni. Cre­me­le și loți­u­ni­le (atât de față, cât și de corp) cu tex­turi li­ght, even­tual sub for­mă de gel sau de sor­bet și fă­ră ulei în com­po­ziții, sunt ale­ge­ri­le câști­gă­toa­re pen­tru o ast­fel de des­ti­nație. Pen­tru ten, un se­rum cu un adaos ge­ne­ros de an­ti­o­xi­da­nți (în spe­cial vi­ta­mi­na C) se va com­por­ta pre­cum un ex­tinc­tor al in­fla­mați­i­lor, con­fe­rind lu­mi­no­zi­ta­te și pros­peți­me. Și pro­du­se­le de cu­răța­re sau de pe­e­ling fa­cial de­li­ca­te, ca­re co­nțin acid sa­li­ci­lic, vor asi­gu­ra pi­e­lii un as­pect de­loc încăr­cat de ce­lu­le moar­te și se­bum și vor îmbu­nă­tăți, de alt­fel, acți­u­nea ce­lor­lal­te pro­du­se de skin­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.