RE­CE ȘI CU PRECIPITAȚII

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Deși Mor­zi­ne și Val d’isère ara­tă spec­ta­cu­los și con­fe­ră o sta­re to­ta­lă de bi­ne, cli­ma­tul de aici poa­te afec­ta ca­li­ta­tea pi­e­lii ta­le. Cum? Ei bi­ne, tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te, vântul și pre­ci­pi­tați­i­le abun­den­te des­hi­dra­te­a­ză ex­ce­siv pi­e­lea, de­ze­chi­li­brându-i ba­ri­e­ra na­tu­ra­lă de apă­ra­re împo­tri­va ra­di­ca­li­lor li­beri din me­di­ul încon­ju­ră­tor. Așa­dar, te poți ale­ge cu o sen­zație con­stan­tă de us­că­ci­u­ne, iri­tații, roșe­ață sau des­cua­ma­re. Pen­tru a evi­ta acest sce­na­riu fă­ră hap­py end, ese­nția­le de­vin pro­du­se­le cu for­mu­le bo­ga­te, emo­li­en­te și ul­tra­hi­dra­tan­te. Nu împa­che­ta scru­buri mult prea abra­zi­ve, nici tex­turi de pe­e­ling pen­tru față, pen­tru că ex­fo­li­e­rea într-un ast­fel de me­diu poa­te spori vul­ne­ra­bi­li­ta­tea pi­e­lii. In­di­fe­rent de ano­timp, pri­mor­dia­lă es­te și apli­ca­rea cre­mei de pro­te­cție so­la­ră, căci, la alti­tu­dini mari și într-un ca­dru înză­pe­zit, va acți­o­na mai bi­ne de­cât ori­ce altă for­mu­lă, împi­e­di­când, deci, acți­u­nea no­ci­vă a ra­ze­lor UV, dar și pe cea a stre­su­lui oxi­da­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.