Ca­bi­na fo­to

Vrei ca nun­ta ta să fie una me­mo­ra­bi­lă şi to­ţi invi­ta­ţii să se sim­tă bi­ne? O ca­bi­nă fo­to va oferi mai mul­tă per­so­na­li­ta­te eveni­men­tu­lui şi îţi va tran­sfor­ma nun­ta într-o pe­tre­ce­re amu­zan­tă şi de­o­se­bi­tă!

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Nu­nți­le „cu­mi­nțe­le“nu prea mai au cău­ta­re, fi­ind înlo­cu­i­te cu cât mai mul­te ac­ti­vi­tăți me­ni­te să ru­pă mo­no­to­nia și să dis­tre­ze in­vi­tații. Ca­bi­na fo­to es­te, în mod cert, cel mai amu­zant co­lț al pe­tre­ce­rii. Pro­ba­bil că știți de­ja cum fun­cți­o­nea­ză: ca­bi­na fo­to es­te con­ce­pu­tă ca un mic stu­dio fo­to mo­bil, cu lu­mini și cu­lori gro­za­ve, iar fo­to­gra­fi­i­le re­zul­ta­te sunt ga­ta de ur­cat pe Fa­ce­book sau de pus aca­să pe fri­gi­der. Te ve­zi pe un ecran, un apa­rat fo­to te fo­to­gra­fia­ză, iar ima­gi­nea es­te ime­diat im­pri­ma­tă. Ai la dis­po­ziție o mul­ti­tu­di­ne de fun­da­luri și mo­de­le de de­sign pen­tru fo­to­gra­fii, din ca­re să ale­gi exact ce se po­tri­vește lo­cați­ei și sti­lu­lui nu­nții. Fo­to­gra­fia poa­te fi per­so­na­li­za­tă cu lo­go­uri și alte tex­te amu­zan­te, pre­cum „Altce­va nu veți pri­mi ca su­venir“. Nu­mă­rul de po­ze ca­re se pot fa­ce într-o se­a­ră es­te ne­li­mi­tat. În plus, în toa­tă pe­ri­oa­da în ca­re ca­bi­na fo­to va fi pre­zen­tă la eveni­ment, in­vi­tații vor be­ne­fi­cia de pre­ze­nța unui teh­ni­cian fo­to ca­re se va asi­gu­ra că lu­cru­ri­le se des­fășoa­ră cum tre­bu­ie și va oferi aju­tor ori­cui are ne­voie.

Ac­ce­so­rii & pops

Ori­ce ca­bi­nă fo­to vi­ne cu o mu­lți­me de obi­ec­te de re­cu­zi­tă cu ca­re te poți fo­to­gra­fia: pă­lă­rii și pe­ruci ca­ra­ghi­oa­se, oche­lari su­pra­di­men­si­o­nați, bu­ze sau mus­tăți imen­se, di­fe­ri­te măști, pa­pi­oa­ne, jo­be­ne, ari­pi de înger, evan­taie cu pe­ne, co­roa­ne re­ga­le, aca­de­le imen­se, ste­gu­lețe co­lo­ra­te și tot fe­lul de obi­ec­te fun­ny ca­re tran­sfor­mă clișeul „Zâmbiți, vă rog!“într-un îndemn de pri­sos. In­vi­tații se vor dis­tra co­pi­os și, în plus, ră­mân cu amin­tiri amu­zan­te.

Spe­e­ch Bub­bles

Me­sa­je­le hai­oa­se însoțesc ac­ce­so­ri­i­le, pen­tru un efect wow! Pan­car­te cu „bri­de“și „groom“ori une­le amu­zan­te pre­cum „Par­ti­kip“sau tex­te trăz­ni­te gen „Da­rul de nun­tă sunt eu“, „Nu mai be­au ni­ci­o­da­tă!“, „Ce bi­ne dan­se­a­ză mi­re­le!“ori „Mai pot și tort“vor fa­ce de­li­ci­ul in­vi­tați­lor. Iar pen­tru pri­e­te­nii de pe Fa­ce­book, „Să va­dă lu­mea că mi-e bi­ne“și „Am ră­mas lef­ter și cu po­za asta“vor strânge o mu­lți­me de li­ke-uri. Se­tu­ri­le de spe­e­ch bub­bles sunt adap­ta­te te­mei eveni­men­tu­lui, însă pot fi fă­cu­te și me­sa­je spe­cia­le. De exem­plu, da­că mi­re­a­sa es­te însăr­ci­na­tă, in­vi­tații vor fi amu­zați să afle prin pan­car­ta cu „Vom ve­ni și la bo­tez“.

Sha­re & has­htag

Po­ze­le pot fi ur­ca­te în timp re­al într-un al­bum fo­to Fa­ce­book în pa­gi­ni­le mi­ri­lor,

lă­sând in­vi­tați­lor opți­u­nea de a pu­bli­ca sau nu fo­to­gra­fia lor onli­ne în acel al­bum, prin sim­pla apă­sa­re a unui bu­ton da/nu. În acest fel vă asi­gu­rați că cei ca­re apar în po­ze­le din al­bu­mul vos­tru pe Fa­ce­book au fost de acord cu pu­bli­ca­rea res­pec­ti­vei po­ze. În plus, fi­e­ca­re își poa­te tri­mi­te pe e-mail sau pe pro­pri­i­le con­turi Fa­ce­book, Twit­ter și apoi în Insta­gram fo­to­gra­fi­i­le do­ri­te, di­rect de la ca­bi­nă sau de la dis­po­zi­ti­vul su­pli­men­tar pus la dis­po­ziție – Sha­ring Sta­ti­on. Vă pu­teți ale­ge și un has­htag ca­re să vă re­pre­zin­te.

Fun­da­luri per­so­na­li­za­te

Ca­bi­ne­le fo­to au evo­luat foar­te mult com­pa­ra­tiv cu ce­le ve­chi, din ma­ga­zi­ne, ca­re func­ţi­o­nau cu mo­ne­zi și sco­te­au o ban­dă cu pa­tru po­ze alb-ne­gru, în ca­re ieșea înca­drat doar ca­pul su­bi­ec­tu­lui. Pho­to booth-uri­le de astă­zi sunt echi­pa­te cu teh­no­lo­gie mult mai avan­sa­tă, dis­play to­u­chscre­en, re­zo­lu­ţie ma­xi­mă la prin­ta­rea po­ze­lor, pot fa­ce chiar fil­mu­le­ţe HD, iar uploa­dul lor pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re se re­a­li­ze­a­ză di­rect de la ca­bi­nă. Bi­neînţe­les că au evo­luat și fun­da­lu­ri­le: ca­bi­ne­le ve­chi ave­au un sin­gur fun­dal din­tr-o sin­gu­ră cu­loa­re com­pac­tă, azi nu exis­tă vreo li­mi­ta­re când vi­ne vor­ba de co­lec­ţia de fun­da­luri și de­sign pen­tru prin­turi, se per­so­na­li­ze­a­ză la ni­vel de cu­lori și tex­te, iar asta va fa­ce in­vi­tații să se îndră­gos­te­as­că de fo­to­gra­fi­i­le re­zul­ta­te! Fun­da­luri cu pai­e­te sau ori­ce tip de ma­te­rial stră­lu­ci­tor, fun­da­luri in­spi­ra­te de na­tu­ră, fun­da­luri re­tro cu di­ver­se mo­de­le, cu for­me ge­o­me­tri­ce, punc­te, dun­gi și mul­te alte­le, com­bi­na­te cu te­ma­ti­ca nu­nții, toa­te vor crea un efect wow! și un look mo­dern și fresh pen­tru fo­to­gra­fii! Vreți alt mo­del? Ni­cio pro­ble­mă, pen­tru că se pot re­a­li­za și alte prin­turi cus­tom ma­de.

Slow mo­ti­on & vi­deo

Ca­bi­ne­le fo­to pot oferi mai mult de­cât fo­to­gra­fii de ca­li­ta­te pe loc: aveți și opți­u­nea de a ale­ge între di­ver­se ti­puri de slow mo­ti­on și vi­deo, ca­re vor du­ce ex­pe­ri­e­nța pho­to booth-ului la un alt ni­vel. Prin­ci­pi­ul es­te sim­plu și de efect: par­ti­ci­pa­nții se ur­că pe plat­for­mă, iar ca­me­ra slow-mo­ti­on îi încer­cu­i­ește, înre­gis­trând cli­pe­le. Ope­ra­to­rii ca­bi­nei fo­to sunt pre­gă­tiți să le ex­pli­ce uti­li­za­to­ri­lor cum pot fo­lo­si fi­e­ca­re opți­u­ne pe ca­re o ale­geți împreu­nă, ast­fel încât ex­pe­ri­e­nța să fie una cât mai plă­cu­tă, iar po­ze­le și Gif-uri­le să ia­să gro­zav! Gif-uri­le sunt ani­mații ușor de re­a­li­zat, su­per fun de ur­mă­rit și me­ga sha­re-ui­bi­le în so­cial me­dia. Cel mai sim­plu mod de a re­a­li­za un GIF e o sec­vență de do­uă, trei sau pa­tru fo­to­gra­fii, cu vi­te­ză mai ma­re sau mai mi­că de ru­la­re a ca­dre­lor. Po­si­bi­li­tăți­le de con­fi­gu­ra­re sunt ne­nu­mă­ra­te, cu fil­tre sau efec­te spe­cia­le, fun­dal di­na­mic sau ele­men­te su­pra­pu­se pes­te fo­to­gra­fii. Da­că la fo­to­gra­fi­i­le de la ca­bi­na fo­to poți să fii su­per cre­a­tiv, cu Gif-uri­le chiar nu exis­tă li­mi­te.

Efec­te spe­cia­le

Nu doar per­soa­ne­le se pot mișca, ci și ele­men­te­le gra­fi­ce su­pra­pu­se pes­te ima­gini. Acți­u­nea Gif-ului se poa­te des­fășu­ra ori­un­de sau în ori­ce pe­ri­oa­dă îți poți ima­gi­na: într-o na­vă de ex­tra­te­reștri, în Ves­tul Săl­ba­tic, pe o pla­jă înso­ri­tă – tu ale­gi ex­pe­ri­e­nța pen­tru in­vi­tații tăi. Ei se po­ze­a­ză în fața unui fun­dal ver­de și apoi sunt tran­spuși pe fo­to­gra­fii, Gif-uri și prin­turi în des­ti­nația ale­a­să. Da­că te­ma­ti­ca nu­nții se învârte în ju­rul unei per­so­na­li­tăți sau a unui per­so­naj de film sau de­sen ani­mat, pu­teți oferi o ex­pe­ri­e­nță ine­di­tă in­vi­tați­lor! Cu aju­to­rul efec­te­lor spe­cia­le, par­ti­ci­pa­nții pot mo­di­fi­ca ima­gi­nea sau adău­ga ele­men­te noi. Black & Whi­te, Car­toon, Vin­ta­ge, Ni­ght Vi­si­on, Ther­mo – sunt doar câte­va efec­te spe­cia­le și fil­tre­le prin ca­re pot tre­ce po­ze­le. Prin efec­tul Sket­ch ori­ce ima­gi­ne se va tran­sfor­ma într-o schiță cre­a­tă de ar­tist. Cei cu­ri­oși cum ar ară­ta con­tu­rați în crei­on se pot de­cla­ra ast­fel mu­lți­miți. De ase­me­nea, Fa­ce Mor­phing, o apli­cație ca­re com­bi­nă o po­ză de tip por­tret cu fața unei ce­le­bri­tăți, re­zul­ta­tul fi­ind unul amu­zant și dis­trac­tiv, poa­te fi una din­tre atra­cți­i­le ca­bi­nei fo­to.

Măr­tu­rii fun­ny

Du­pă ce ați ales fun­da­lul și gra­fi­ca po­tri­vi­tă, nun­tași­lor voștri nu le ră­mâne de­cât să se dis­tre­ze la ca­bi­nă și să se bu­cu­re de po­ze­le efec­tua­te în mai puțin de un mi­nut. In­vi­tații sunt li­beri să își fa­că ori­câte po­ze vor și ori­când do­resc, sin­guri sau cu ori­ca­re din­tre cei­la­lți in­vi­tați. Prin­tu­ri­le sunt dis­po­ni­bi­le pe loc și es­te opți­u­nea fi­e­că­ru­ia pe ca­re din­tre fo­to­gra­fii să apli­ce ban­dă mag­ne­ti­că și pe ca­re să le păs­tre­ze pen­tru al­bu­mul fo­to per­so­nal. Pe lângă mag­ne­ti­za­rea di­rec­tă a po­ze­lor prin­ta­te, exis­tă și opți­u­nea de a oferi in­vi­tați­lor ra­me fo­to­mag­ne­ti­ce. Aces­tea pot fi așe­za­te de la înce­pu­tul pe­tre­ce­rii pe me­se, exact ca măr­tu­ri­i­le cla­si­ce, având in­se­rat un me­saj per­so­na­li­zat.

Gues­tbook

La fi­nal, du­pă ce s-au po­zat și s-au dis­trat, in­vi­tații vor pu­tea lă­sa un me­saj ală­turi de fo­to­gra­fi­i­le lor, într-un al­bum fo­to spe­cial pre­gă­tit pen­tru ace­as­tă oca­zie. Amin­ti­ri­le fru­moa­se vor fi însoți­te de me­sa­je fru­moa­se! Veți avea ast­fel un al­bum fo­to ine­dit și amu­zant cu și ală­turi de in­vi­tații voștri, pe ca­re, cu si­gu­ra­nță, vă veți dori să îl răs­foiți pes­te ani și să vă re­a­min­tiți ast­fel de mo­men­te­le hai­oa­se de la nun­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.