In­vi­tație la nun­tă

Oda­tă ales sti­lul nu­nții, te poți gândi ce fel de in­vi­tații îți do­rești. Aces­tea re­pre­zin­tă car­tea de vi­zi­tă pen­tru eveni­men­tul tău. Vrei o pe­tre­ce­re res­trânsă cu pri­e­te­nii apro­piați și fa­mi­lia sau un eveni­ment ele­gant de se­a­ră? Asi­gu­ră-te că in­vi­tați­i­le

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Clas­sic Lu­xu­ri­es

Atem­po­ra­le și ele­gan­te, ti­pă­ri­te pe hârtie de ca­li­ta­te, aces­te in­vi­tații de nun­tă sunt po­tri­vi­te pen­tru un eveni­ment for­mal de tip black-tie. Fo­lo­sind cea mai fi­nă teh­ni­că de gra­va­re, tex­te­le co­nțin li­te­re­le ne­gre sau bleu­ma­rin. Hârtia ele­gan­tă, din­tr-un car­ton gros, alb-per­lat, cu ele­men­te ieși­te în re­li­ef, ofe­ră un plus de ra­fi­na­ment. Pont: Prea mult text va încăr­ca in­vi­tația, ca­re își va pi­er­de ast­fel din ele­ga­nță. Infor­mații pre­cum „mo­dul în ca­re poți ajun­ge la lo­cație“nu-și au lo­cul aici. Aces­tea pot fi ti­pă­ri­te pe car­duri se­pa­ra­te de con­fir­ma­re.

Stră­lu­ci­re preți­oa­să

Ni­mic nu va im­pri­ma o di­men­si­u­ne gla­mo­ur pe­tre­ce­rii anu­nța­te ca o stră­lu­ci­re su­pli­men­ta­ră da­tă de in­vi­tați­i­le de nun­tă în cu­lori me­ta­li­ce. De­co­ra­te în nua­nțe me­ta­li­ce ex­trem de spec­ta­cu­loa­se – au­riu, ar­gin­tiu sau cu­pru –, in­vi­tați­i­le ta­le vor fi mo­der­ne și ele­gan­te. Com­bi­nați­i­le de tex­turi ne­te­de și grun­joa­se, ac­ce­so­ri­i­le cu apli­cații me­ta­li­ce, foiță de aur sau alte de­ta­lii preți­oa­se vor tran­sfor­ma in­vi­tația într-o ope­ră de ar­tă, ca­re va im­pre­si­o­na cu si­gu­ra­nță încă de la pri­ma ve­de­re. Înain­te să ajun­gă la text,

per­soa­na in­vi­ta­tă va ob­ser­va mi­ci­le de­ta­lii, ca­re fac din­tr-o in­vi­tație ba­na­lă, una cu ade­vă­rat de­o­se­bi­tă. Pont: nu es­te im­por­tan­tă nu­mai in­vi­tația în si­ne, ci și pli­cul în ca­re se află ace­as­ta. Poți op­ta pen­tru ce­le groa­se, uni, ma­te ori si­de­fa­te, ca­re au un im­pact vi­zual ime­diat. Con­diția es­te ca sti­lul ales să co­res­pun­dă cu te­ma­ti­ca nu­nții.

Mo­no­gra­me per­so­na­li­za­te

O mo­no­gra­mă spu­ne, în pri­mul rând, o po­ves­te! Și ce poa­te fi mai fru­mos de­cât po­ves­tea a doi oa­meni ca­re se iu­besc și vor să fie toa­tă viața împreu­nă? De ce nu ați avea deci mo­no­gra­ma voas­tră per­so­na­li­za­tă, com­pu­să din iniția­le­le nu­me­lor voas­tre ca­re, împle­ti­te, să de­vi­nă un ade­vă­rat sim­bol, o si­glă a eveni­men­tu­lui, cu ca­re să de­co­rați ele­men­te­le­le spe­ci­fi­ce ale aces­tu­ia, înce­pând cu in­vi­tați­i­le de nun­tă? Pont: ace­as­tă ten­di­nță se po­tri­vește per­fect cu nu­nți­le „re­ga­le“, iar da­că vrei să fii o pri­nțe­să în zi­ua cea ma­re, ia­tă o idee ca­re ar pu­tea încu­nu­na cu suc­ces te­ma­ti­ca ale­a­să. Poți gă­si in­spi­rație în pa­tri­mo­ni­ul fa­mi­li­ei, în in­te­re­se­le voas­tre co­mu­ne sau în alte de­ta­lii sem­ni­fi­ca­ti­ve ale vi­eții voas­tre de cu­plu.

For­me ge­o­me­tri­ce

În ge­ne­ral, for­ma unei in­vi­tații de nun­tă es­te drep­tun­ghi­u­la­ră. Dar da­că pen­tru voi im­por­tant es­te să fiți ori­gi­na­li, atunci e mu­sai să ale­geți ce­ea ce vă re­pre­zin­tă cu ade­vă­rat și re­flec­tă sti­lul nu­nții voas­tre. In­spi­ra­te în ma­re mă­su­ră de sti­lul Art De­co, cu in­flue­nțe mo­der­ne în ce­ea ce pri­vește for­me­le, li­ni­i­le și cu­lo­ri­le, exis­tă o ma­re va­ri­e­ta­te de in­vi­tații cu for­me ge­o­me­tri­ce ine­di­te – he­xa­goa­ne, pă­tra­te, ova­le etc. –, de­cu­pa­te sau tăia­te în ce­le mai ine­di­te mo­duri. Pont: da­că do­riți să li­vrați in­vi­tați­i­le într-un plic sau chiar o cu­tie, for­ma și di­men­si­u­nea in­vi­tați­ei tre­bu­ie să fie în con­cor­da­nță cu aces­tea. Exis­tă și in­vi­tații ca­re se pot li­vra fă­ră plic sau cu­tie. Aces­tea sunt înlo­cu­i­te de obi­cei de un wrap sau de o pan­gli­că, ce­ea ce ofe­ră un as­pect in­te­re­sant și re­du­ce sem­ni­fi­ca­tiv din cos­turi.

Tex­tu­ră de mar­mu­ră

Vă plac in­vi­tați­i­le cu de­sign mi­ni­ma­list, mo­dern, im­pri­ma­te pe o hârtie cu as­pect mar­mo­rat sau în re­li­ef ? Re­a­li­za­te prin­tr-o teh­ni­că spe­cia­lă și uti­li­za­rea de su­pra­pu­neri, aces­te in­vi­tații de nun­tă ui­mesc prin cre­a­ti­vi­ta­te și de­sign. Tex­tul in­vi­ta­ţi­ei se ti­pă­rește pe un ele­ment de hârtie neu­tru în ton, apoi se atașe­a­ză un ele­ment de­co­ra­tiv de aco­pe­ri­re din hârtie pes­te par­tea de sus. Acest gen de hârtie es­te, de obi­cei, mar­mo­rat ori în re­li­ef. Pont: im­pri­ma­rea tex­tu­lui pe o hârtie cu ele­men­te de­co­ra­ti­ve poa­te fi greu de ci­tit. Da­că nu ale­geți un font cur­siv, ca­re să se va­dă clar, acest lu­cru poa­te fa­ce ci­ti­rea com­pli­ca­tă pen­tru oas­pe­ţi și vă veți aba­te de la aspec­tul ge­ne­ral al in­vi­ta­ţi­i­lor – de a-i in­for­ma des­pre eveni­men­tul vos­tru. O opți­u­ne pen­tru mo­de­le­le de in­vi­tații de nun­tă cu as­pect mar­mo­rat ar fi ti­pă­ri­rea tex­tu­lui pe un car­ton alb și atașa­rea aces­tu­ia pes­te su­por­tul de­co­ra­tiv, creându-se ast­fel un mi­nu­nat efect în do­uă to­nuri și păs­trându-se cu suc­ces ușu­ri­nța de a se ci­ti tex­tul in­vi­tați­ei.

Ac­cen­te rus­ti­ce

O in­vi­tație din car­ton, cu ban­dă din dan­te­lă, sfoa­ră și le­vă­nți­că, se po­tri­vește per­fect nu­nți­lor cu aer shab­by-chic și ușor pa­ri­zian. Se poa­te per­so­na­li­za cu ori­ce cu­loa­re și text, iar pen­tru cu­plu­ri­le ca­re au o nun­tă cu te­ma­ti­că rus­ti­că, se pot fo­lo­si eti­che­te din lemn, frun­ze de­co­ra­ti­ve sau flori pre­sa­te. Pre­gă­tiți o nun­tă în stil vin­ta­ge? Optați pen­tru in­vi­tații ivoar, cu tex­tu­ră ca­ti­fe­la­tă și dan­te­lă crem apli­ca­tă. Bro­de­ria fi­nă de dan­te­lă amin­tește de nu­nți­le de altă­da­tă. Pont: da­că ale­geți să vă fa­ceți in­vi­tați­i­le han­dma­de, pu­teți scrie tex­tul de mână, cu sti­lo­ul. Si­gur efor­tul vos­tru va fi apre­ciat de in­vi­tați.

Teh­ni­ca acua­re­lei

Se pa­re că une­le mo­de­le vor fi me­reu în trend. Es­te și ca­zul de­sig­nu­lui de in­spi­rație flo­ra­lă, iar o in­vi­tație de nun­tă ca­re pa­re înmu­ia­tă în acua­re­lă es­te ide­a­lă pen­tru o nun­tă ro­man­ti­că. Cu ac­cen­te cro­ma­ti­ce ca­re să co­res­pun­dă cu de­co­rul nu­nții, pu­teți ale­ge acua­re­le cu maci, bu­jori, hor­ten­sii sau ori­ce alte flori do­riți. Pont: in­vi­tația poa­te fi ac­ce­so­ri­za­tă cu o fun­dă din sa­tin, în ton cu flo­ri­le ale­se pen­tru acua­re­lă.

In­vi­tații cu aer lu­dic și miri hai­oși

O in­vi­tație ta­re sim­pa­ti­că și ju­căușă va adu­ce zâmbe­tul pe bu­ze ce­lor ca­re o vor pri­mi. În plus, o ast­fel de in­vi­tație de­mon­stre­a­ză amu­za­men­tul mi­ri­lor și non­con­for­mis­mul lor. Ale­geți deci o ca­ri­ca­tu­ră cu miri ca­re să vă se­me­ne. Exis­tă nu­me­roa­se mo­de­le cu ac­ti­vi­tăți ca­re poa­te vi se po­tri­vesc – miri pe bi­ci­cle­te, pe schi­uri sau alte ac­ti­vi­tăți spor­ti­ve. Pont: tex­tul tre­bu­ie să fie pe mă­su­ră, iar o ca­li­gra­fie fan­cy es­te obli­ga­to­rie!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.