Cel mai ro­man­tic ano­timp

Se spu­ne că cel mai bun mo­ment să faci nun­tă es­te va­ra. Oa­re? De­pin­de ce-ți do­rești. Da­că vrei nun­tă pe ma­lul mă­rii, un gar­den par­ty și în ge­ne­ral îți pla­ce căl­du­ra ex­tre­mă, atunci da. Dar da­că vrei emoții pu­ter­ni­ce, chiar și în ci­u­da unei ră­cori de se­a­ră

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

Nu­nți­le de toam­nă au un far­mec apar­te, sunt încăr­ca­te de po­e­zie și ro­man­tism, cu­lo­ri­le sunt mai moi, lu­mi­na mai blândă și oa­me­nii mai re­la­xați. Du­pă ne­bu­ni­i­le de va­ră, toam­na e semn de ma­tu­ri­ta­te, de de­ci­zii asu­ma­te și ro­man­tism trăit cu toa­te si­mțu­ri­le. Ia­tă câte­va mo­ti­ve pen­tru ca­re, din punc­tul nos­tru de ve­de­re, toam­na es­te ano­tim­pul ide­al pen­tru nu­nți.

E mai ief­tin ca va­ra

Si­gur că va­ra ră­mâne cel mai îndră­git se­zon pen­tru nu­nți, pen­tru că vre­mea e mai pri­e­te­noa­să și șan­se­le de ploaie mai mici, iar zi­le­le sunt lun­gi și se­ri­le cal­de. Dar din cau­za fap­tu­lui că ma­jo­ri­ta­tea cu­plu­ri­lor își sta­bi­lesc nun­ta în lu­ni­le iu­nie, iu­lie sau au­gust, prețu­ri­le sunt mai mari de­cât în ce­le­lal­te se­zoa­ne. Toam­na, prețu­ri­le mai scad la fur­ni­zori și atât fo­to­gra­fii, cât și oa­me­nii ca­re se ocu­pă de loo­kul tău nu mai sunt atât de aglo­me­rați. Șan­se­le să prin­zi fur­ni­zo­rii pe ca­re ți-i do­rești sunt mai mari toam­na,

nu ești ne­voi­tă să faci com­pro­mi­suri. De ase­me­nea, toam­na ris­cu­ri­le sunt mult mai mici să au­zi de la in­vi­tați: „Ta­re aș ve­ni, dar mai am o nun­tă fix în ace­e­ași zi și am con­fir­mat de­ja...“.

Vre­me ide­a­lă

De când cu încăl­zi­rea glo­ba­lă, re­si­mțim zi­le­le ca­ni­cu­la­re mult mai pu­ter­nic. Și nu e ni­mic mai ne­plă­cut de­cât să tran­spiri într-o ro­chie de mi­re­a­să și să ți se scur­gă ma­chia­jul de la căl­du­ră. Așa că vre­mea poa­te fi un fac­tor de­ter­mi­nant în ale­ge­rea ano­tim­pu­lui în ca­re să ai­bă loc ma­re­le eveni­ment. Da­că nu vrei să tran­spiri, dar nici să-ți faci nun­ta la schi, opți­u­nea ide­a­lă es­te toam­na. Es­te încă de­sul de cald, dar nu să mori, soa­re­le e mai blând și lu­mi­na mult mai moa­le ca va­ra – ide­a­lă pen­tru fo­to­gra­fii. Tre­bu­ie doar să ai gri­jă să exis­te și un spațiu in­door, în caz de ploaie sau da­că se înrău­tățește brusc vre­mea.

Cu­lori ar­mo­ni­oa­se

Toam­na vi­ne cu nua­nțe mai cal­de și mai pro­fun­de. Roșul de­vi­ne bur­gund, por­to­ca­li­ul de­vi­ne ru­gi­niu, iar mo­vul mer­ge spre pru­nă. Se pot pu­ne ac­cen­te de au­riu fă­ră să pa­ră prea încăr­cat sau de prost gust, pen­tru că au­ri­ul mer­ge în com­bi­nația cu­lo­ri­lor de toam­nă.

Si­gur că, da­că sti­lul vos­tru cro­ma­tic es­te mai des­chis, nu e ni­cio pro­ble­mă să adap­tați pas­te­luri la nun­ta de toam­nă, du­cându-le doar o idee înspre o nua­nță mai închi­să. Sau da­că pre­fe­rați cu­lo­ri­le pu­re, de iar­nă, și con­tras­te­le pu­ter­ni­ce, ia­răși nu e greșit. Toam­na, fi­ind ano­timp de tre­ce­re, su­por­tă mul­te.

De­co­ruri de te­a­tru

Toam­na, ca ano­timp, es­te un ca­dru atât de ofer­tant, încât se­a­mă­nă cu o sce­nă de te­a­tru. Frun­ze­le ca­re își schim­bă cu­loa­rea, co­pa­cii în mii de nua­nțe, fruc­te­le da­te în pârg și aro­ma lor dul­ce­a­gă, toa­tă na­tu­ra es­te coap­tă, răs­pândește aro­mă, foșnește și încântă pri­vi­rea. Nici nu e ne­voie să cauți prea mult lo­curi po­tri­vi­te pen­tru fo­to­gra­fi­i­le de nun­tă, vor avea toa­te un fun­dal încântă­tor, mai ales da­că faci nun­ta un­de­va afa­ră. Dar și in­te­ri­o­rul poa­te fi de­co­rat în sti­lul toam­nei, un stil rus­tic cu ac­cen­te ele­gan­te, în ca­re să te fo­lo­sești de tot ce ofe­ră na­tu­ra acum.

DIY de la na­tu­ră

Nu e mu­sai să fie Hal­lo­we­en ca să te bu­curi de un de­cor cu do­vleci, între­gi sau sco­biți și cu lu­mânări în in­te­ri­or, să-ți de­co­re­zi ma­sa cu tăr­tă­cuțe, co­nuri de brad și frun­ze us­ca­te. Fo­lo­sește mult lem­nul și sfoa­ra, pânza de sac și tot fe­lul de fruc­te, de la me­rișoa­re la stru­guri și pru­ne. Poți gă­si idei de ele­men­te de de­cor, pre­cum și de ca­do­uri și măr­tu­rii în re­vis­te de pro­fil sau pe net și, cu puți­nă înde­mâna­re, ieși și mai ief­tin, și mai ori­gi­nal.

Mai e to­tuși un as­pect pe ca­re vrem să-l me­nți­o­năm. Toam­na e mai ră­coa­re se­a­ra și e bi­ne să ai pre­gă­ti­te niște eșar­fe și șa­luri pen­tru doam­ne­le și dom­nișoa­re­le mai de­col­ta­te. Pre­gă­tește coșuri mari, din ră­chi­tă, cu șa­luri moi și pu­foa­se și, de­si­gur, poți pla­sa și pă­tu­re­le ici-co­lo, în zo­na de lo­un­ge, pen­tru cei ca­re pre­fe­ră să stea la aer până târziu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.