De­vi­ce-uri pen­tru ten

Ru­ti­na zil­ni­că de îngri­ji­re a te­nu­lui nu es­te doar im­por­tan­tă, ci chiar cru­cia­lă. Iar da­că si­mți că te­nul are ne­voie de o ate­nție mai ma­re acum, îți re­co­man­dăm să te ba­ze­zi pe acți­u­nea noi­lor gad­ge­turi fa­cia­le.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Vi­i­to­rul pi­e­lii ta­le poa­te su­na bi­ne în com­pa­nia unor in­stru­men­te de cu­răța­re și îngri­ji­re. Cu atât mai mult cu cât, în zi­ua nu­nții, te­nul tre­bu­ie să îți stră­lu­ce­as­că su­blim. Așa­dar, în pa­ra­lel cu pro­ce­du­ri­le pe ca­re le efec­tue­zi la sa­lon, ba­ze­a­ză-te, aca­să, pe efi­ca­ci­ta­tea ce­lor mai noi și mai hot de­vi­ce-uri. În ca­zul în ca­re cauți un apa­rat pen­tru cu­răța­re în pro­fun­zi­me, Vi­sa­pu­re

Advan­ced de la Phi­lips se ba­ze­a­ză pe teh­no­lo­gia per­so­na­li­za­tă Dual­mo­ti­on, ce re­cu­noaște ti­pul pi­e­lii și acți­o­nea­ză în con­se­ci­nță, prin in­ter­me­di­ul unor ca­pe­te spe­cia­le in­clu­se în kit. În plus, de­vi­ce-ul, dez­vol­tat împreu­nă cu ex­pe­rți ja­po­ne­zi în ma­saj, se com­por­tă pre­cum atin­ge­rea ușoa­ră a 750 de de­ge­te pe mi­nut, ce­ea ce înse­am­nă că cir­cu­lația sânge­lui es­te îmbu­nă­tăți­tă?

Mai mult, Vi­sa­pu­re Advan­ced es­te ide­al și pen­tru ma­sa­jul de­li­cat al zo­nei ochi­lor, cu 120 de na­no­vi­brații pe se­cun­dă.

Tot pen­tru cu­răța­rea feței a fost dez­vol­tat și So­nic Sys­tem de la Cli­ni­que, un gad­get efi­ci­ent în înde­păr­ta­rea im­pu­ri­tăți­lor, ma­chia­ju­lui și se­bu­mu­lui. În fun­cție de ne­voi­le te­nu­lui tău, poți op­ta pen­tru di­ver­se ti­puri de pe­rii, pe lângă cea cla­si­că din do­ta­re, des­ti­na­tă pro­ce­su­lui de pu­ri­fi­ca­re. Apa­ra­tul es­te com­pact, ușor și pre­vă­zut cu un sis­tem de tar­ge­ta­re so­ni­că, des­ti­nat uti­li­ză­rii ide­a­le în zo­ne­le feței mai puțin ac­ce­si­bi­le.

Da­că ai ne­voie de mi­ni­mi­za­rea po­ri­lor, poți tes­ta Pig­ment Con­trol de la Ta­li­ka, ca­re fun­cți­o­nea­ză pe ba­za unei lu­mini ver­zi ce re­gle­a­ză ac­ti­vi­ta­tea me­la­no­ci­te­lor. Ast­fel, sin­te­za me­la­ni­nei es­te ți­nu­tă sub con­trol, iar pig­men­ta­rea, re­du­să. Tra­ta­men­tul con­fe­ră o re­ge­ne­ra­re op­ti­mă cu io­no­te­ra­pie: mi­cro­cu­re­nți im­per­cep­ti­bi­li cresc per­me­a­bi­li­ta­tea pi­e­lii, spo­rind pe­ne­tra­rea și efi­ca­ci­ta­tea in­gre­di­en­te­lor din cre­me­le an­ti­pig­men­ta­re. Instru­men­tul poa­te fi fo­lo­sit cu încre­de­re pe față, gât și de­col­teu. Apoi, UFO Smart Mask de la FOREO es­te pri­ma mas­că in­te­li­gen­tă con­ce­pu­tă să ofe­re un răs­făț to­tal, tip SPA, în nu­mai 90 de se­cun­de. UFO com­bi­nă măști­le ac­ti­va­te cu o teh­no­lo­gie de hi­pe­rin­fu­zie (încăl­zi­re, des­chi­de­re pori, ră­ci­re și pul­sații T-so­nic), dar și cu tra­ta­men­tul prin lu­mi­nă LED (al­bas­tru - an­ti-ac­nee, ver­de - an­ti-obo­se­a­lă, roșu - an­ti-age) și cel de cri­o­te­ra­pie (ca­re îmbu­nă­tățește fer­mi­ta­tea pi­e­lii). Gad­ge­tul se gli­se­a­ză pes­te fi­e­ca­re cen­ti­me­tru al feței, ac­ti­vând in­gre­di­en­te­le din ce­le do­uă măști ac­ti­va­te, Ma­ke My Day (de zi) și Call It A Ni­ght (de noap­te).

Apa­rat pen­tru cu­răța­rea feței So­nic Sys­tem, Cli­ni­que, 572 lei Apa­rat pen­tru cu­răța­rea și ma­sa­jul te­nu­lui Vi­sa­pu­re Advan­ced, Phi­lips, 944 lei Apa­rat cos­me­tic pen­tru pe­te Pig­ment Con­trol, Ta­li­ka, 455 lei (Do­u­glas) Apa­rat de tra­ta­ment fa­cial UFO Smart Mask, FOREO, 1.299 lei (foreo.com, Do­u­glas și emag.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.